/Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimas ir mokėjimas
Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimas ir mokėjimas 2024-01-12T11:44:55+00:00
Paslaugos aprašymas

 

 

 

 

 

Vienkartinė, tikslinė, sąlyginė ar periodinė pašalpa skiriama siekiant padėti bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, atsidūrusiam sunkioje materialinėje padėtyje susidariusioje dėl įvykusios nelaimės, pajamų šaltinio praradimo, asmens sveikatos sutrikimų, kada nepakanka valstybės teikiamos socialinės paramos ir yra išnaudotos visos kitų pajamų gavimo galimybės bei artimųjų ar bendruomenės parama. Vienkartinė, tikslinė, sąlyginė ar periodinė pašalpa gali būti skiriama nuolatiniams Lietuvos Respublikos gyventojams, kurie deklaravę gyvenamąją vietą ar faktiškai gyvena Varėnos rajono savivaldybėje. Skiriant vienkartinę, tikslinę, sąlyginę ar periodinę pašalpą įskaitomos tos bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gaunamos pajamos, kurios nurodytos Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme piniginei socialinei paramai gauti.

Vienkartinė, tikslinė, sąlyginė ar periodinė pašalpa gali būti skiriama asmeniui (šeimai) įvertinus buities ir gyvenimo sąlygas, gaunamas pajamas ir kitas turinčias reikšmės aplinkybes pašalpai gauti šiais atvejais:

1. vienkartinė pašalpa gali būti skiriama:
stichinės nelaimės ar gaisro atveju, netekus viso ar dalies gyvenamojo būsto, ūkinio pastato, namų apyvokos daiktų;
stichinės nelaimės ar gaisro atveju, stambiagabaričio atliekų konteinerio išlaidoms padengti;
– asmenims, grįžusiems iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietų, socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigų;
– asmenims, sulaukusiems 100 metų jubiliejaus.

2. tikslinė pašalpa gali būti skiriama:
– ligos atveju;
– mirus vienišam asmeniui, kuris negavo jokių periodinių išmokų;
– asmens dokumentams tvarkyti, kai asmuo neturi dokumentų ir dėl to negali gauti socialinių garantijų, ir kitais skurdo, benamystės atvejais;
– būtiniausioms prekėms (buitinei technikai, namų apyvokos reikmėms ir kt.) įsigyti šeimoms, auginančioms keturis ir daugiau nepilnamečių vaikų.

3. sąlyginė pašalpa gali būti skiriama:
– prevencinėms priemonėms (gydymuisi nuo priklausomybių, šeimos planavimo priemonėms, parazitų naikinimo priemonėms ir pan.) ir su socialinių paslaugų organizavimu susijusioms išlaidoms kompensuoti;
– padengti įsiskolinimui už būstą.

4. periodinė pašalpa gali būti skiriama:
– asmenims, nedraustiems sveikatos draudimu, apdrausti arba pagal Valstybinių ligonių kasų nustatytus įkainius sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti;
– globos tęstinumo užtikrinimui pilnamečiui asmeniui, išėjusiam iš vaikų globos namų institucijos, šeimynos;
– tėvams, vieniems auginantiems vaikus su sunkia negalia;
– pilnamečiui vaikui, jeigu šeima patiria socialinę riziką ir nesirūpina vaiko išlaikymu, mokymu, auklėjimu.

Vienkartinė, tikslinė ir sąlyginė pašalpa skiriama ne dažniau nei vieną kartą  per kalendorinius metus.
Periodinė pašalpa skiriama ne ilgiau  kaip 6 mėnesius per kalendorinius metus.

Paslaugos suteikimo trukmė Sprendimas dėl socialinės paramos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo- paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.
Paslaugos gavėjas Fizinis asmuo
Aprašymas interesantui Laisvos formos prašymas, kuriame išsamiai nurodomi pašalpos reikalingumo motyvai;
– asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
– pažyma iš priešgaisrinės apsaugos tarnybos;
– pažyma iš medicinos įstaigos apie asmens sveikatos būklę; gydymo įstaigos pažyma apie ligas ar pakenkimus sveikatai, išduota per 6 mėnesius iki prašymo pateikimo dienos;
– gydymosi išlaidas patvirtinantys dokumentai, kai yra labai didelės gydymosi išlaidos ir jos pagrindžiamos konkrečiam asmeniui išrašytais receptais ar sąskaitomis; gydymo išlaidas įrodantys dokumentai, išrašyti ne vėliau nei prieš 6 mėnesius iki prašymo pateikimo dienos;
– pažyma iš kardomojo kalinimo vietos ar socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigos;
– šeimos pajamas patvirtinantys dokumentai;
– kitos pažymos, aktai, patvirtinantys įvykusį faktą, nuostolius, išlaidas ir kitas aplinkybes.
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja
Dalia Stankevičiūtė,  tel. (8 310) 32 011, el.p. dalia.stankeviciute@varena.lt
Paslaugos vykdytojas Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė
Vilma Naujūnienė, tel. (8 310) 31 988; el. p. vilma.naujuniene@varena.lt
Prašymo forma
(-os)
Laisvos formos prašymas.
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas 2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1675.
2.
Piniginės socialinės paramos teikimo Varėnos rajono savivaldybėje tvarkos aprašas, patvirtintas Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-IX-68.