/Adolfo Ramanausko– Vanago premijos nuostatai
2018 m. rugpjūčio 28 d.

Adolfo Ramanausko– Vanago premijos nuostatai

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO PREMIJOS ĮSTEIGIMO IR ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO PREMIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

 

2018 m. rugpjūčio 28 d. Nr. T-VIII-1025

Varėna

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 ir 13 punktu, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

 1. Įsteigti Adolfo Ramanausko-Vanago premiją.
 2. Patvirtinti Adolfo Ramanausko-Vanago premijos nuostatus (pridedama).
 3. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Varėnos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.varena.lt.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                                                                                                        Algis Kašėta

 

 

Regina Svirskienė

 

Kultūros ir sporto skyriaus vedėja

2018-08-28

 

 

PATVIRTINTA

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2018 m. rugpjūčio 28d. sprendimu

Nr. T-VIII-1025

 

 

ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO PREMIJOS  NUOSTATAI  

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Adolfo Ramanausko-Vanago premijos (toliau – Premija) nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Premijos įsteigimo tikslą, dydį, Premijos skyrimo sritis, Premijos komisijos sudarymo principus, darbo organizavimo, kandidatūrų pateikimo, kandidatų vertinimo, Premijos skyrimo tvarką.
 2. Premija įsteigta pagerbiant Lietuvos Laisvės Kovos  Sąjūdžio deklaracijos signataro, Ginkluotųjų pajėgų vado Adolfo Ramanausko-Vanago asmenybę ir skiriama kiekvienais metais siekiant skatinti Lietuvos visuomenę puoselėti Lietuvos laisvės idėją, branginti ir įamžinti  kovotojų už Lietuvos laisvę atminimą, reikšti ir įgyvendinti pozityvias idėjas, puoselėjančias ir ugdančias visuomenės pilietiškumą.
 3. Premijos dydis – 1000 Eur.
 4. Premija mokama iš Varėnos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) administracijai skirtų Savivaldybės biudžeto asignavimų.
 5. Premija skiriama labiausiai pasižymėjusiems šiose srityse:

5.1. už iniciatyvas ieškant ir atrandant partizanų žuvimo, palaidojimo vietas;

5.2. už profesionalius sprendimus įamžinant partizanų atminimą;

5.3. už jaunų žmonių patriotizmo ir pilietiškumo skatinimą ir rėmimą;

5.4. už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią Lietuvos pilietiškumą ir patriotizmą, tautiškumą ir dvasines vertybes;

5.5. už sukurtus literatūros, dailės, muzikos, teatro, kino kūrinius, skatinančius visuomenės pilietiškumą, tautinę savimonę, istorinę atmintį, skiepijančius meilę ir ištikimybę Lietuvai.

 1. Premija gali būti skiriama Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams, piliečių bendruomenėms, asociacijoms ir kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, atitinkantiems Premijos nuostatų reikalavimus.
 2. Asmenį, kuriam bus skiriama Premija, išrenka Adolfo Ramanausko-Vanago premijos kandidatų vertinimo komisija (toliau – Komisija) .

 

II SKYRIUS

 KOMISIJOS SUDARYMO PRINCIPAI

 

 1. Komisiją sudaro ne mažiau kaip 9 nariai, kuriuos 4 metų kadencijai savo potvarkiu skiria Savivaldybės meras.
 2. Po vieną kandidatą į Komisijos narius gali siūlyti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Savivaldybės meras, Savivaldybės administracijos Švietimo, Kultūros ir sporto skyriai, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Varėnos skyrius, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Merkinės bendrija, Varėnos jaunimo reikalų taryba, Merkinės krašto muziejus, Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla.
 3. Komisijos nariai Komisijos pirmininką ir jo pavaduotoją renka per pirmąjį posėdį slaptu balsavimu paprasta balsų dauguma.
 4. Komisijos nariams už dalyvavimą Komisijos veikloje neatlyginama.

 

III SKYRIUS

 KOMISIJOS FUNKCIJOS

 

 1. Atlikdama savo funkcijas, Komisija:

12.1. priima iš juridinių ir fizinių asmenų teikiamus dokumentus;

12.2. priima sprendimą dėl kandidato Premijai gauti atrinkimo;

12.3. viešina informaciją bei skatina valstybės ir savivaldybių institucijas, įstaigas, asociacijas, mokslo, mokymo, kultūros įstaigas, piliečių bendruomenes, labdaros organizacijas ir kitus juridinius asmenis teikti kandidatūras dėl apdovanojimo Premija.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS TEISĖS

 

 1. Atlikdama savo funkcijas, Komisija turi teisę prašyti juridinių ir fizinių asmenų papildomos informacijos apie teikiamus Premijai kandidatus.

 

V SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

 1. Komisijos pirmininkas, o kai jo nėra, – Komisijos pirmininko pavaduotojas:

14.1. planuoja ir organizuoja Komisijos darbą, rengia Komisijos posėdžių darbotvarkę;

14.2. planuoja Komisijos posėdžius, jiems pirmininkauja;

14.3. pasirašo Komisijos posėdžių protokolus, kitus Komisijos veiklos dokumentus.

 1. Komisijos posėdžiai yra vieši.
 2. Komisijos sprendimai įforminami Komisijos posėdžių protokolais.
 3. Komisijos narys, negalintis dalyvauti posėdyje, privalo apie tai pranešti Komisijos pirmininkui ir raštu pateikti savo sprendimą.
 4. Komisijos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Komisijos narių.
 5. Komisija priima sprendimus atviru balsavimu posėdyje balsavusių Komisijos narių balsų dauguma, įskaitant posėdyje nedalyvaujančio Komisijos nario, kurio nuomonė pareikšta raštu, balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas.
 6. Komisijos sekretorius, kuris nėra komisijos narys, ir yra skiriamas kartu su Komisija Savivaldybės mero potvarkiu, padeda organizuoti Komisijos darbą:

20.1. praneša pirmojo naujai sudarytos Komisijos posėdžio datą ir laiką, suderinęs su Komisijos nariais;

20.2. protokoluoja Komisijos posėdžius;

20.3. priima siūlymus dėl kandidatų Premijai gauti ir juos registruoja, rengia kitus Komisijos veiklos dokumentus;

20.4. sudaro premijuotų asmenų sąrašą.

 

VI SKYRIUS

KANDIDATŪRŲ PATEIKIMO TVARKA

 

 

 1. Kandidatus Premijai gauti turi teisę siūlyti valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos, asociacijos, mokslo, mokymo, kultūros įstaigos, piliečių bendruomenės, labdaros organizacijos ir kiti juridiniai ir fiziniai asmenys.
 2. Siūlymus subjektai turi pateikti raštu.
 3. Teikiant kandidatūras Premijai gauti, pridedami šie dokumentai:

23.1. užpildytas kandidato Premijai gauti siūlymas (pridedama);

23.2. dvi  rekomendacijos dėl Premijos skyrimo kandidatui;

23.3. kita medžiaga, pagrindžianti siūlymą skirti Premiją  kandidatui.

 1. Kandidatūros Komisijai teikiamos nuo 2018 m. spalio 1 dienos iki spalio 31 dienos. Visais kitais metais – nuo balandžio 1 dienos iki balandžio 30 dienos.
 2. Už kandidatų Premijai gauti pateikiamų duomenų tikrumą atsako juos teikiantys asmenys.

VII SKYRIUS

 PREMIJOS SKYRIMAS

 1. Komisija nustatyta tvarka iš pateiktų kandidatų sudaro svarstytinų kandidatų Premijai gauti sąrašą.
 2. Komisijos sprendimas, kuriuo atrenkamas kandidatas Premijai gauti, priimamas ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 10 dienos atviru Komisijos narių balsavimu posėdyje, balsavusių Komisijos narių balsų dauguma, įskaitant posėdyje nedalyvaujančio Komisijos nario, kurio nuomonė pareikšta raštu, balsą.
 3. Komisija sprendimą dėl Premijos skyrimo teikia Savivaldybės merui.
 4. Premija skiriama Savivaldybės mero potvarkiu.
 5. Premiją asmeniui įteikia Savivaldybės meras arba jo įgaliotas asmuo. 2018 m. minint Adolfo Ramanausko-Vanago metus, lapkričio 29 dieną Varėnoje, Adolfo Ramanausko-Vanago žuvimo dieną. Visais kitais metais – gegužės mėnesį, minint Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną Varėnoje arba Merkinėje.
 6. Apie Premijos skyrimą informuojama visuomenė.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Premija tam pačiam asmeniui gali būti skiriama ne anksčiau kaip po 5 metų.
 2. Jeigu paaiškėja, kad gavusio Premiją asmens veikla žemina premijuotojo vardą arba jis atsisako Premijos, Komisija gali pripažinti netekusiu galios sprendimą dėl Premijos skyrimo ir išbraukti šį asmenį iš premijuotų asmenų sąrašo.

 

 

______________


 

Adolfo Ramanausko-Vanago premijos nuostatų
priedas

 

SIŪLYMAS

SKIRTI ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO PREMIJĄ

 

—————————————————————————————————————–

(Teikiančiosios įstaigos, organizacijos pavadinimas ar asmens vardas, pavardė,  pareigos)

 

__________________________

(Data)

 

 

 1. Pretendento vardas (ai), pavardė ___________________________________________________________________________
 2. Gimimo data ___________________________________________________________________________
 3. Pilietybė ___________________________________________________________________________
 4. Namų adresas, telefonas ___________________________________________________________________________
 5. Darbovietė, pareigos ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 1. Visuomeninės pareigos (jeigu yra) ___________________________________________________________________________
 2. Nuopelnai, už kuriuos siūloma skirti Adolfo Ramanausko-Vanago premiją:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

___________________________

(Teikimą pristatančiojo pareigos)                             (Vardas, pavardė)                                                          (Parašas)

 

 

_________________________

 

 

2019-01-18T11:24:21+00:00