/Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliems vaikams su sunkia negalia
2019 m. liepos 12 d.

Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliems vaikams su sunkia negalia

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019-06-27 įsakymu Nr. A1-365 „Dėl Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašas.

Būstas ir aplinka gali būti pritaikoma visiems vaikams, turintiems sunkią negalią. Taip pat pagal šį aprašą šeimoms sudaryta galimybė įsigyti sensorinės pagalbos priemonių.

Vieno būsto pritaikymo išlaidoms dengti iš valstybės biudžeto gali būti skiriama ne didesnė kaip 150 bazinių socialinių išmokų dydžio suma (5 700 Eur). Vieno keltuvo (lifto) pirkimo ir įrengimo išlaidoms dengti iš valstybės biudžeto gali būti skiriama ne didesnė kaip 165  bazinių socialinių išmokų dydžio suma (6 270 Eur). Techninės pagalbos priemonėms įsigyti iš valstybės biudžeto gali būti skiriama ne didesnė kaip 50 bazinių socialinių išmokų dydžio suma (1 900 Eur).

Laisvos formos prašymą pritaikyti būstą savivaldybės administracijai gali pateikti vienas  iš vaiko  tėvų, globėjas (rūpintojas) ar atstovas pagal įstatymą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą. Prašyme pareiškėjas nurodo savo vardą, pavardę, vaiko su sunkia negalia, kuriam prašoma pritaikyti būstą, vardą ir pavardę, gyvenamosios vietos adresą ir prašomo pritaikyti būsto adresą. Taip pat pareiškėjas turi patvirtinti, kad nėra pateikęs kito prašymo pritaikyti būstą tam pačiam vaikui su negalia.

Prioritetas teikiamas vaikams su sunkia negalia, kuriems nustatytas specialusis slaugos poreikis.

 

      Kartu su prašymu  pareiškėjas pateikia šiuos dokumentus ar jų patvirtintas kopijas:

1.Vaiko su sunkia negalia neįgaliojo pažymėjimo kopiją;
2. Vaiko su sunkia negalia ir pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. Laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą leisti pritaikyti būstą, kai prašoma pritaikyti būstą neįgaliajam, kuris nėra būsto savininkas, arba daugumos daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą, jei prašoma vaiko su negalia specialiesiems poreikiams pritaikyti daugiabučio namo bendro naudojimo objektus;
4. Išrašą iš asmens medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas/siuntimas“), kad vaikui su sunkia negalia reikalingos Tvarkos aprašo 6 priede nurodytos sensorinės pagalbos priemonės.

Dėl būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliems vaikams galima kreiptis į Varėnos rajono savivaldybės administracijos  Socialinės paramos skyrių, adresu: Vytauto g. 12, Varėna (7 kab.) ar į savo gyvenamosios vietos seniūniją  iki 2019 m. rugpjūčio 1 dienos.

Informacija teikiama tel.: (8 310) 31 990.

 

Varėnos rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus informacija

 

2019-07-12T09:57:47+00:00