/Inicijuojami vietos plėtros strategijos esminiai pakeitimai
2020 m. sausio 2 d.

Inicijuojami vietos plėtros strategijos esminiai pakeitimai

Varėnos miesto vietos veiklos grupė inicijuoja Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos veiklos strategijos esminius pakeitimus.

Atsižvelgiant į tai, kad buvo gautas Migracijos departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos atsakymas, kad Varėnos mieste ar rajone
gyvenamosios vietos nėra deklaravęs nė vienas asmuo, kuriam yra suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje, t. y. nėra pabėgėlio statusą turinčių asmenų, bei faktą, kad per tris projektinių pasiūlymų kvietimus nebuvo gauta projektinių pasiūlymų, skirtų pabėgėlių integracijai Varėnos mieste, šios lėšos naujame Strategijos projekte yra nukreipiamos į naują veiksmą, skirtą bendradarbiavimo tinklui sukurti.

1.1. uždavinys „Mažinti Varėnos miesto bendruomenės narių socialinę atskirtį per bendruomenių inicijuojamas veiklas“ atitinkamai papildomas nauju 1.1.2. veiksmu „Bendradarbiavimo ir informacijos apie vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metu sukurtas ir išplėtotas socialines paslaugas ir neformalias užimtumo didinimo iniciatyvas sklaidos ir gerosios patirties tinklo sukūrimas, siekiant stiprint gyventojų socialinius ryšius“.

Remiantis priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 10.4. punktu, bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklas suprantamas kaip bendradarbiavimo forma, kuri lanksčiais ryšiais jungia bendrus tikslus turinčias organizacijas, asmenis, jų grupes ir įgalina juos dalytis informacija, žiniomis, patirtimi ir (ar) kitais būdais telktis vardan bendro tikslo. Tinklas gali būti kuriamas Aprašo 10.1–10.3 papunkčiuose nurodytoms veikloms (bendrųjų socialinių paslaugų vykdymas, bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų užimtumui didinti skirtų iniciatyvų įgyvendinimas, bendruomenės verslumui didinti skirtų neformalių iniciatyvų įgyvendinimas) vykdyti, vietos plėtros strategijos ir (ar) jai įgyvendinti skirtų projektų tikslų pasiekimui užtikrinti.

Šiam veiksmui įgyvendinti nukreipiama 12 877,31 ES ir valstybės biudžeto lėšų. Naujajam veiksmui įgyvendinti kvietimą planuojama organizuoti 2020 m. pavasarį.

Atitinkamai koreguojamas dabar galiojančios strategijos finansinis planas, Strategija papildoma 4-uoju kvietimu teikti projektinius pasiūlymus, atlikti kiti redakcinio pobūdžio pakeitimai.

Su lyginamuoju Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos veiklos strategijos variantu galite susipažinti čia. Pakeitimai pažymėti raudonai.

Gyventojai ir suinteresuoti asmenys pasiūlymus kviečiami teikti iki 2020 m. sausio 23 d. el. paštu adomas.t@gmail.com arba tel. 8 685 71 717.

Varėnos miesto VVG informacija.

 

2020-01-09T10:14:14+00:00