/Kvietimas teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“
2020 m. gegužės 7 d.

Kvietimas teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Varėnos rajono savivaldybės administracija nuo 2020 m. gegužės 11 d. iki 2020 m. birželio 11 d. kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano 1.1.5 priemonę ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Priemonei įgyvendinti Varėnos rajono savivaldybėje skirta 15286 Eur.

Priemonės tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių poreikių tenkinimo.

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Varėnos rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) aprašu (toliau – Savivaldybės aprašas), patvirtintu Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. DV-214.

Paraiškas Savivaldybės aprašo 3 punkte nurodytos teritorijos (rajono seniūnijų) gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti gali teikti nurodytoje teritorijoje registruotos ir veikiančios:

  • bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas;
  • kitos nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas;
  • religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas.

Tinkamomis finansuoti laikomos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu patvirtintos veiklos, tenkinančios socialinius gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) poreikius:

12.1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, vienišų asmenų ir asmenų su negalia, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);

12.2 veikla, skirta atvykstančių ir grįžtančių asmenų įtraukimui į bendruomeninę veiklą (pagalbos atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);

12.3 veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra);

12.4. veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė organizacija, nevyriausybinė organizacija, religinė bendruomenė ar bendrija;

12.5. veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, organizuojant vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinei ir švietėjiškai veiklai skatinti (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veiklai skatinti (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas), bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų lėšų.

Pareiškėjai užpildytą nustatytos formos paraišką pateikia Varėnos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriui (J. Basanavičiaus g. 40, Varėna, 19 kab.).

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.  Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką, kuri turi būti užpildyta lietuvių kalba. Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką Savivaldybės administracijai, jos negalima taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomų dokumentų pareiškėjo iniciatyva.

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų, kurie turi būti patvirtinti, vertimų biuro antspaudu (jei privalo turėti) ir parašu) kopijas:

  1. pareiškėjo steigimo dokumento (pvz.: nuostatų, įstatų) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla);
  2. pareiškėjo vykdytos vienų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaita, jeigu ši ataskaita nėra pateikta Juridinių asmenų registrui (jei juridinis asmuos veikia trumpiau nei metus, pareiškėjas, teikdamas paraišką, prideda laisvos formos ataskaitą apie faktinę veiklą nuo įsteigimo datos);
  3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (pagal Aprašo 5 priedo formą);
  4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
  5. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo / sutarties;
  6. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

Dokumentus, nurodytus aukščiau išvardintuose 1 (jeigu pareiškėjo veiklos ataskaita nėra pateikta Juridinių asmenų registrui), 2, 3 punktuose, pateikti privaloma. Dokumentus, nurodytus aukščiau išvardintuose 4, 5 punktuose, privaloma pateikti, jeigu projektas atitinka šiuose punktuose nustatytas sąlygas.

Vertinant projektus, papildomi balai skiriami, jeigu:

1. projektą pateikė bendruomeninė organizacija;
2. bendruomeninė organizacija yra sudariusi partnerystės sutartį su bent vienu partneriu, t. y. kita nevyriausybine organizacija ar religine bendruomene, ar bendrija ar kita ne pelno siekiančia organizacija ar institucija;
3. į projekto veiklų įgyvendinimą įtraukti savanoriai;
4. projektu siekiama įtraukti socialinę atskirtį patiriančius asmenis;
5. į projekto veiklų įgyvendinimą įtraukiami jauni žmonės (14 – 29 m.).

Minimalus balų skaičius, kurį turi surinkti pareiškėjas, yra 50. Maksimalus balų skaičius, kurį gali surinkti pareiškėjas, yra 110.

Papildoma informacija teikiama tel. (8 611) 54 257 arba  el. p. irmantas.laniauskas@varena.lt
Varėnos rajono savivaldybės administracijos darbo laikas: pirmadienį – ketvirtadienį 8.00 – 17.00 val., penktadienį 8.00 –15.45 val., pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.

Informacija ir dokumentai kvietimui pateikiami Varėnos rajono savivaldybės tinklalapyje adresu: https://varena.lt/bendruomenes

Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus informacija

2020-05-07T15:56:44+00:00