/Netekome ilgamečio Varėnos rajono Švietimo skyriaus vedėjo, mokytojo Vytauto Dubinsko
2020 m. vasario 5 d.

Netekome ilgamečio Varėnos rajono Švietimo skyriaus vedėjo, mokytojo Vytauto Dubinsko

2020 metų vasario 3 d. eidamas 85-uosius metus Amžinybėn išėjo buvęs ilgametis Varėnos rajono Švietimo skyriaus vedėjas, mokytojas Vytautas Dubinskas. Netekome žmogaus, kurio gyvenimas – tarnystė mokyklai, švietimui.

Vytauto Dubinsko gyvenimo kelio pradžia – Varėnos rajono Vaitakarčmio kaime, čia jis 1935 m. birželio 21 d. gimė, mokėsi pradinėje mokykloje. Vėliau tęsė mokslą Valkininkų vidurinėje mokykloje, kurią baigė 1955 m. Tais pačiais metais įstojo į Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, kurį baigęs, 1960 m. įgijo matematikos mokytojo specialybę. Pedagoginį darbą Vytautas Dubinskas pradėjo tais pačiais metais Vilkaviškio rajono Kybartų vidurinėje mokykloje, kur dirbo matematikos mokytoju. Įvertinus jauno mokytojo profesinę kompetenciją, 1965 m. Vytautas Dubinskas buvo paskirtas Vilkaviškio rajono švietimo skyriaus mokyklų inspektoriumi. Tačiau meilė ir ilgesys gimtinei Vytautą traukė į gimtąjį Varėnos rajoną. Po poros metų jis persikėlė gyventi į Varėnos rajoną ir dirbo tokiose pačiose pareigose gimtojo rajono Švietimo skyriuje. Čia užsirekomendavo kaip kompetentingas švietimo specialistas ir  organizatorius, todėl nuo 1974 m. sausio 1 d. buvo paskirtas Varėnos rajono švietimo skyriaus vedėju, kuriuo dirbo iki 1992 metų.

Per šiuos vadovavimo rajono švietimui metus Vytautas Dubinskas daug dėmesio skyrė švietimo prieinamumo, lygių galimybių, veiksmingumo, darnaus ir kokybiško ugdymo bei valdymo principams. Jis rūpinosi optimaliu rajono švietimo įstaigų tinklu, tinkama mokytojų kvalifikacija, jų profesiniu tobulėjimu.

Po to V.Dubinskas tęsė pedagoginį darbą – iki 2001 liepos 30 d. dėstė matematiką Varėnos 1-osios vidurinės (vėliau ji tapo „Ąžuolo“ vidurine) mokyklos mokiniams.

Buvusių bendradarbių, pedagogų ir mokinių atmintyje Vytautas Dubinskas išliks kaip itin taktiško, teisingo žmogaus pavyzdys. Su mokiniais, mokytojais ir mokyklų vadovais bendravo šiltai, buvo atidus jų problemoms ir rūpesčiams, jautrus, supratingas, rūpestingas, motyvuojantis, skatinantis tobulėti. Visi jį gerbė ir mylėjo už išmintį, darbštumą, draugišką bendravimą, už laiku ištartą paskatinantį žodį.

Vytauto Dubinsko darbai, išsakyti žodžiai, nuoširdumas išliks visų jį pažinojusių širdyse. Reiškiame užuojautą artimiesiems, kuriems lieka Išėjusiojo gerumo šviesa.

Varėnos rajono savivaldybės admninistracija.

2020-02-05T17:11:37+00:00