/Nevyriausybinės organizacijos kviečiamos dalyvauti atrankoje į Varėnos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą
2020 m. balandžio 7 d.

Nevyriausybinės organizacijos kviečiamos dalyvauti atrankoje į Varėnos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą

Kviečiame Varėnos rajono savivaldybės nevyriausybines organizacijas raštu pasiūlyti po vieną narį nuo savo organizacijos į Varėnos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą.

Nevyriausybinė organizacija – nuo valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų valdymo nepriklausomas savanoriškumo pagrindais įsteigtas visuomenės ar jos grupės naudai veikiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas nėra siekti politinės valdžios arba įgyvendinti vien tik religinius tikslus.

Varėnos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba yra patariamoji institucija, užtikrinanti nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą nustatant, formuojant ir įgyvendinant nevyriausybinių organizacijų plėtros politiką Varėnos rajono savivaldybėje ir veikia vadovaudamasi Varėnos rajono savivaldybės tarybos patvirtintais Varėnos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatais. Varėnos rajono nevyriausybinių organizacijų taryba sudaroma iš 14 narių laikantis šio principo: ne daugiau kaip 1/2 šios tarybos narių sudaro savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovai ir ne mažiau kaip 1/2 tarybos narių sudaro nevyriausybinių organizacijų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, atstovai.

Nevyriausybinių organizacijų tarybos kadencijos trukmė yra 2 metai. Nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėtį tvirtina Varėnos rajono savivaldybės taryba.

Nevyriausybinių organizacijų tarybos funkcijos:

  • teikia savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų stiprinimo;
  • dalyvauja rengiant savivaldybės institucijų ir įstaigų teisės aktų, susijusių su nevyriausybinių organizacijų plėtra, projektus;
  • dalyvauja savivaldybės institucijoms ir įstaigoms atliekant analizę dėl savivaldybės administruojamų viešųjų paslaugų teikimo ir teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo;
  • dalyvauja darbo ar ekspertų grupėse nevyriausybinių organizacijų plėtros valstybės politikos klausimams svarstyti;
  • atlieka kitas savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatuose nustatytas funkcijas.

Jūsų raštiškų siūlymų laukiame iki š. m. gegužės 11 d. (įskaitytinai). Juos galite pateikti:

  1. siųsdami raštą paštu, adresu J. Basanavičiaus g. 40, 65182 Varėna, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriui;
  2. skenuotą rašto versiją siųsdami el. paštu info@varena.lt arba irmantas.laniauskas@varena.lt ;
  3. pristatydami raštą į specialiąją pašto dėžutę, kabančią prie Varėnos rajono savivaldybės administracijos durų, adresu Vytauto g. 12, Varėna.

Siunčiami elektroniniu paštu dokumentai turi būti tvarkingi, pasirašyti pareiškėjo, nuskenuoti ir prisegti prie laiško. Laiške nurodyti „Varėnos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nario atranka“.

Varėnos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatai

 

Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus informacija

2020-04-07T13:29:55+00:00