/DĖMESIO! KVIEČIAME TEIKTI NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ PROJEKTŲ PARAIŠKAS FINANSAVIMUI GAUTI 2020 M.
2019 m. spalio 3 d.

DĖMESIO! KVIEČIAME TEIKTI NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ PROJEKTŲ PARAIŠKAS FINANSAVIMUI GAUTI 2020 M.

Varėnos rajono savivaldybė skelbia Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019-2020 metais atrankos konkursą ir priima projektų paraiškas.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu A1-533 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019-2020 metais nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019-2020 metais nuostatais (toliau – Nuostatai).

Paraiškos teikiamos nuo 2019 m. spalio 5 d. iki 2019 m. lapkričio 5 d. imtinai.

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu ir pateikta (tiesiogiai savivaldybės administracijai, paštu registruotu laišku, per pašto kurjerį ar kitaip) Varėnos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistei, pavaduojančiai skyriaus vedėją  Eglei Radžiuvienei, adresu: Varėnos rajono savivaldybė, Vytauto g. 12, Varėna.

Pareiškėjas kartu su paraiška, kurią sudaro užpildyta paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas) ir projekto sąmata (Nuostatų 2 priedas), privalo pateikti Nuostatų 17 punkte nurodytus lietuvių kalba surašytus dokumentus (arba jų vertimų, patvirtintų vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, kaip numatyta Nuostatų 15 punkte) arba jų kopijas.

Projektams įgyvendinti planuojama skirti lėšų suma – 3180 € ( trys tūkstančiai šimtas aštuoniasdešimt eurų ).

Projekto paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas)

Projekto išlaidų sąmatos forma (Nuostatų 2 priedas)

Deklaracijos forma (Nuostatų 5 priedas)

Pareiškėjus konsultuoja Eglė Radžiuvienė, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė, pavaduojanti skyriaus vedėją, tel.(8 310) 31 972, el. p. egle.radziuviene@varena.lt.

Jos nesant pareiškėjus konsultuoja Saulius Korocejus, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas, tel. (8 310) 32 014, el. p. saulius.korocejus@varena.lt.

Konsultacijos teikiamos darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val., penktadieniais nuo 8 val. iki 16.45 val.

2019-10-03T10:19:56+00:00