/Nuomos konkursai
2018 m. spalio 31 d.

Nuomos konkursai

Skelbiami Varėnos rajono savivaldybei priklausančio nekilnojamojo turto nuomos konkursai.

  1. Veiklai, susijusiai su prekyba, apgyvendinimo ir maitinimo, administracinių ir aptarnavimo paslaugų teikimu, menine, pramogine ir poilsio organizavimo veikla, nuomojamas pastatas-bendrabutis (unikalus Nr. 3864-8000-1017, bendras plotas – 547,96 kv. m, statybos metai – 1648), esantis Seinų g. 1, Merkinėje. Šis pastatas dar vadinamas „Vazos namu“, nes jame atvykęs į Lietuvą apsistodavo Lietuvos-Lenkijos karaliusVladislovas Vaza. Name Šiaurės karo metu (1707-1708 m.) buvo apsistoję ir Rusijos caras Petras I bei Švedijos karalius Karolis XII. Pastatas įtrauktas į kultūros vertybių registrą
  2. Veiklai, susijusiai su viešojo maitinimo ir apgyvendinimo paslaugų teikimu, nuompjamas pastatų kompleksas, esantis Gardino g. 28, Merkinėje: pastatas – globos namai (unikalus Nr. 3894-0028-4019, bendras plotas – 336,51 m, statybos metai – 1940); pastatas – globos namai (unikalus Nr.3894-0028-4026, bendras plotas – 94,07 kv. m, statybos metai – 1955), pastatas – globos namai (unikalus Nr. 3894-0028-4051, bendras plotas – 61,09 kv. m, statybos metai – 1955), pastatas – garažas (unikalus Nr. 3894-0028-4030, bendras plotas – 141,08 kv. m, statybos metai – 1976), pastatas – skalbykla (unikalus Nr. 3894-0028-4062, bendras plotas – 98,57 kv. m, statybos metai – 1940). Tai buvusi dvarvietė, iš kurios teritorijos atsiveria Merkinės piliakalnis bei unikalus kraštovaizdis.

Pradinė abiejų objektų nuomos kaina – 1 (vienas) euras per mėnesį nepriklausomai nuo patalpų ploto.

Nuomos terminas – 50 metų.

Konkurso dalyviai gali nuomos konkurso paraiškas teikti dėl vieno ar abiejų objektų. Dėl kiekvieno objekto nuomos bus pasirašomos atskiros sutartys.

Konkurso laimėtojas įsipareigoja per trejus metus nuo perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos investuoti ne mažiau kaip 500 000 eurų į nuomojamą turtą.

 

Konkurso dalyvių KVALIFIKACINIAI reikalavimai

Konkurso dalyvis turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir kartu su pasiūlymu privalo pateikti tai įrodančius dokumentus (jeigu konkurso dalyvis negali pateikti žemiau nurodytų dokumentų, jis turi pateikti kitus dokumentus, patvirtinančius jo atitikimą keliamiems kvalifikaciniams reikalavimams):

Eil. Nr. Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai Konkurso dalyvio atitikimą minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai
1. Konkurso dalyvis turi teisę verstis ūkine-komercine veikla Lietuvos Respublikoje ar (ir) Europos Sąjungoje. Juridinio asmens registravimo pažymėjimas, įstatų kopija, individualios veiklos vykdymo pažymos kopija arba kiti dokumentai, patvirtinantys konkurso dalyvio teisę verstis atitinkama veikla.
2. Konkurso dalyvis yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu (neturi socialinio draudimo įsiskolinimų, viršijančių 50 (penkiasdešimt) eurų).

 

Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduotas dokumentas, valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka arba Europos Sąjungos Europos Sąjungos valstybės narės, kurioje vykdoma ūkinė-komercinė veikla,  kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, išduotas ne anksčiau, kaip likus 1 (vienam) mėnesiui iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.
3. Konkurso dalyvis yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu (neturi mokestinių įsiskolinimų, viršijančių 50 (penkiasdešimt) eurų).

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas, valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka arba Europos Sąjungos Europos Sąjungos valstybės narės, kurioje vykdoma ūkinė-komercinė veikla, kompetentingos institucijos išduotas dokumentas išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, išduotas ne anksčiau kaip likus 1 (vienam) mėnesiui iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.
4. Konkurso dalyvis yra finansiškai pajėgus investuoti į nuomojamų patalpų įrengimą ne mažiau kaip 500 000 eurų. Dalyvis savo finansinį pajėgumą įrodo pervesdamas į Savivaldybės depozitinę sąskaitą banke ne mažiau kaip 100 000 eurų bei pateikia banko išduotą kvitą.
5. Konkurso dalyvis nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. 1. Valstybės įmonės Registrų centro išduotas dokumentas (originalas), patvirtinantis, kad konkurso dalyvis nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip likus 1 (vienam) mėnesiui iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

2. Konkurso laisvos formos dalyvio deklaracija, patvirtinanti, kad konkurso dalyvis nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos.

Nuomos konkurso paraiškos priimamos nuo 2018 m. lapkričio 7 d. iki lapkričio 29 d. 9 val. adresu Vytauto g. 12, 65184 Varėna, 49 kab. Atsakingas asmuo – Turto valdymo skyriaus vyr. specialistė Alma Tamulevičienė. Papildoma informacija teikiama tel. (8 310) 31 993. Nuomojamas patalpas parodys Merkinės seniūnijos seniūnas Gintautas Tebėra, tel. Nr. (8 310) 57 131; 8 686 05 823.

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse, arba jų atstovai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta ir nuoroda ,,Turto nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas (turto nuomos mokestį už 3 mėnesius) sumokėtas į Varėnos rajono savivaldybės administracijos (kodas 188773873) sąskaitą Nr. LT937181200002130126, banko kodas 71812, esančią AB Šiaulių banke.

Voke turi būti pateikti šie dokumentai:

  1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas, kodas ir buveinės , steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomu juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
  2. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;
  3. pasiūlymas, kuriame nurodytas siūlomas konkretus nuompinigių dydis ir numatomų investicijų dydis;
  4. konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią būtų pervestas grąžinamas pradinis įnašas ir depozitas, rekvizitai;
  5. paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą;
  6. konkurso dalyvio atitikimą minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai.

Komisijos posėdis vyks 2018 m. lapkričio 29 d. 10 val. Savivaldybės mažojoje posėdžių salėje (III aukšte, 42 kab.).

Dalyvauti turto nuomos konkurse turi teisę šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti komisijai konkurso dalyvio registracijos pažymėjimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Nuomos konkursą laimi asmuo, pasiūlęs didesnę investicijų sumą. Jeigu tokią pat sumą (didžiausią) pasiūlo keli dalyviai, laimėtoju pripažįstamas dalyvis, kuris pasiūlo didesnį nuompinigių dydį. Pradinis turto nuomos konkurso laimėtojo įnašas įskaitomas į nuompinigius Konkurso laimėtojui depozitas grąžinamas, kai konkurso nugalėtojas investuoja į patalpas (jų įrengimą) 100 000 (vieną šimtą tūkstančių) eurų ir pateikia tai pagrindžiančius dokumentus. Kitiems konkurso dalyviams pradinis įnašas ir depozitas per 7 (septynias) kalendorines dienas grąžinamas į jų nurodytą sąskaitą.

Su Konkurso laimėtoju bus pasirašyta Varėnos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto ilgalaikės nuomos sutartis  (Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-VIII-1015 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos“ 2 priedas ir Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-VIII-1016 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos“ 2 priedas).

 

2018-11-08T08:42:45+00:00