/Nuomos konkursas
2018 m. birželio 19 d.

Nuomos konkursas

Skelbiamas turto, esančio Pušelės g. 15, Naujųjų Valkininkų k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., nuomos konkursas veiklai, susijusiai su specialiųjų socialinių ir medicininių paslaugų teikimu:

 1. administracinio pastato (unikalus Nr. 3896-9010-6019, pažymėjimas plane 1B1p, bendras plotas – 288,47 kv. m, statybos metai – 1969);
 2. karantino punkto (unikalus Nr. 3896-9010-6022, pažymėjimas plane 2D2p, bendras plotas – 1169,74 kv. m, statybos metai – 1969);
 3. gydyklos (unikalus Nr. 3896-9010-6036, pažymėjimas plane 3D2p, bendras plotas – 1001,72 kv. m, statybos metai – 1970);
 4. galerijos (unikalus Nr. 3896-9010-6040, pažymėjimas plane 4H1p, bendras plotas – 941,04 kv. m, statybos metai – 1970);
 5. vaikų globos namų pastato (unikalus Nr. 3896-9010-6062, pažymėjimas plane 6N3p, bendras plotas – 3413,63 kv. m, statybos metai – 1969);
 6. mokyklos pastato (unikalus Nr. 3896-9010-6073, pažymėjimas plane 7C1p, bendras plotas – 397,20 kv. m, statybos metai – 1970);
 7. mokyklos pastato (unikalus Nr. 3896-9010-6084, pažymėjimas plane 8C1p, bendras plotas – 393,65 kv. m, statybos metai – 1970);
 8. mokyklos pastato (unikalus Nr. 3896-9010-6095, pažymėjimas plane 9C1p, bendras plotas – 396,61 kv. m, statybos metai – 1970);
 9. valgyklos-klubo pastato (unikalus Nr. 3896-9010-6108, pažymėjimas plane 11M1p, bendras plotas – 1746,63 kv. m, statybos metai – 1970).

Pradinė 1–9 punktuose nurodyto turto nuomos kaina – 1 (vienas) euras per mėnesį nepriklausomai nuo patalpų ploto.

Nuomos terminas – 40 metų.

Konkurso laimėtojas įsipareigoja per dvejus metus nuo perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos investuoti ne mažiau kaip 250 tūkst. Eur į nuomojamą turtą.

Konkurso laimėtojas bus atleistas nuo 2018-2028 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio už 14,7542 ha žemės sklypą (kadastro Nr. 3873/0010:167), esantį Pušelės g. 15, Naujųjų Valkininkų k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav.

 

Konkurso dalyvių KVALIFIKACINIAI reikalavimai

 

Konkurso dalyvis turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir kartu su pasiūlymu privalo pateikti tai įrodančius dokumentus (jeigu Konkurso dalyvis negali pateikti žemiau nurodytų dokumentų, jis turi pateikti kitus dokumentus, patvirtinančius jo atitikimą keliamus kvalifikacinius reikalavimus):

Eil. Nr. Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai Konkurso dalyvio atitikimą minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai
1. Konkurso dalyvis turi teisę verstis ūkine-komercine veikla Lietuvos Respublikoje. Juridinio asmens registravimo pažymėjimas, įstatų kopija, individualios veiklos vykdymo pažymos kopija arba kiti dokumentai, patvirtinantys Konkurso dalyvio teisę verstis atitinkama veikla.
2. Konkurso dalyvis yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu (neturi socialinio draudimo įsiskolinimų, viršijančių 50 (penkiasdešimt) Eur).

 

Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis išduotas ne anksčiau, kaip likus 1 (vienam) mėnesiui iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.
3. Konkurso dalyvis yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu (neturi mokestinių įsiskolinimų, viršijančių 50 (penkiasdešimt) Eur).

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, išduotas ne anksčiau kaip likus 1 (vienam) mėnesiui iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.
4. Konkurso dalyvis yra finansiškai pajėgus investuoti į nuomojamų patalpų įrengimą ne mažiau kaip 250 000 eurų Dalyvis savo finansinį pajėgumą įrodo pervesdamas į depozitinę sąskaitą LT937181200002130126, esančią AB Šiaulių banke ne mažiau kaip 125 000 eurų bei pateikia banko išduotą kvitą.
5. Konkurso dalyvis nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla, arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. 1. Valstybės įmonės Registrų centro išduotas dokumentas (originalas), patvirtinantis, kad Konkurso dalyvis nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip likus 1 (vienam) mėnesiui iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

2. Konkurso laisvos formos dalyvio deklaracija, patvirtinanti, kad Konkurso dalyvis nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos.

Nuomos konkurso paraiškos priimamos nuo 2018 m. birželio 25 d. iki liepos 19 d. 9 val. adresu Vytauto g. 12, 65184 Varėna, 49 kab. Atsakingas asmuo – Turto valdymo skyriaus vyr. specialistė Alma Tamulevičienė. Papildoma informacija teikiama tel. (8 310) 31 993. Nuomojamas patalpas parodys Vytautas Čiurlevičius, tel. Nr. (8 310) 31 803; 8 614 53 351.

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse, arba jų atstovai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta ir nuoroda ,,Turto nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas (turto nuomos mokestį už 3 mėnesius) sumokėtas į Varėnos rajono savivaldybės administracijos (kodas 188773873) sąskaitą Nr. LT937181200002130126, banko kodas 71812, esančią AB Šiaulių banke.

Voke turi būti pateikti šie dokumentai:

 1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas, kodas ir buveinės , steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomu juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
 2. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;
 3. pasiūlymas, kuriame nurodytas siūlomas konkretus nuompinigių dydis ir numatomų investicijų dydis;
 4. konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią būtų pervestas grąžinamas pradinis įnašas ir depozitas, rekvizitai;
 5. paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą.
 6. konkurso dalyvio atitikimą minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai.

Komisijos posėdis vyks 2018 m. liepos 19 d. 10 val. Savivaldybės mažojoje posėdžių salėje (III aukšte, 42 kab.).

Dalyvauti turto nuomos konkurse turi teisę šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti komisijai konkurso dalyvio registracijos pažymėjimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Nuomos konkursą laimi asmuo, pasiūlęs didesnę investicijų sumą. Jeigu tokią pat sumą (didžiausią) pasiūlo keli dalyviai, laimėtoju pripažįstamas dalyvis, kuris pasiūlo didesnį nuompinigių dydį. Pradinis turto nuomos konkurso laimėtojo įnašas įskaitomas į nuompinigius Konkurso laimėtojui depozitas grąžinamas, kai konkurso nugalėtojas investuoja į patalpas (jų įrengimą) 125 000 (vieną šimtą dvidešimt penkis tūkstančius) eurų ir pateikia tai pagrindžiančius dokumentus. Kitiems konkurso dalyviams pradinis įnašas ir depozitas per 7 (septynias) kalendorines dienas grąžinamas į jų nurodytą sąskaitą.

Su Konkurso laimėtoju bus pasirašyta Varėnos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto ilgalaikės nuomos sutartis (Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-VIII-933 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos“ 2 priedas) (toliau – Sutartis).

Pagrindinės Sutarties sąlygos:

 1. Nuomotojas įsipareigoja:

1.1. ne vėliau kaip iki 2018 m. rugsėjo 1 d.:

1.1.1. savo lėšomis nugriauti pastatą (unikalus Nr. 3896-9010-6051, bendras plotas – 5621,81 kv. m.), esantį Pušelės g. 14, Naujujų Valkininkų k., Valkininkų sen. Varėnos r. sav., išvežti visas stambiagabarites atliekas ir pilnai sutvarkyti teritoriją;

1.1.2. perduoti nuomininkui nuomojamą turtą (kartu su nuomojamo turto kadastrinių matavimų byla, duomenimis) pagal perdavimo ir priėmimo aktą;

1.2. nuomininkui įvykdžius teisės aktuose nustatytus reikalavimus, duoti rašytinį sutikimą kapitalinio remonto darbams, reikalingiems nuomojamo turto pritaikymui nuomininko veiklai pagal paskirtį, t.y. veiklai, susijusiai su specialiųjų socialinių ir medicininių paslaugų teikimu, dėti visas įmanomas pastangas bei teikti nuomininkui reikalingus dokumentus tam, kad nuomininkas turėtų galimybes pritaikyti nuomojamą turtą šiai veiklai bei gautų visus privalomus leidimus jos vykdymui nuomojame turte.

 1. Nuomininkas įsipareigoja:

2.1. savo lėšomis drausti turtą nuomotojo naudai nuo šių draudiminių įvykių: gaisro, potvynio, vagystės ir trečiųjų asmenų neteisėtų veikų visą Nuomos termino laikotarpį. Draudimo išmokos turi būti skiriamos draudiminių įvykių padarinių šalinimui. Nuomininkas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos pateikia nuomotojui vienerių metų apdraudimo bei draudimo apsaugos nepertraukiamumą užtikrinančios sutarties su draudimo bendrove sudarymo faktą patvirtinančius dokumentus.

2.2. per dvejus metus nuo perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos pradėti vykdyti veiklą ir investuoti į nuomojamą turtą pasiūlyme nurodytą sumą ne mažesne kaip 250 000 Eur ir pateikti nuomotojui tai patvirtinančius įrodymus.

2.3. naudoti turtą pagal paskirtį, t. y. veiklai, susijusiai su specialiųjų socialinių ir medicininių paslaugų teikimu, vadovautis nustatytais šios paskirties turto priežiūros, priešgaisrinės saugos ir sanitariniais reikalavimais, užtikrinti jo gerą būklę (atsižvelgdamas į normalų nusidėvėjimą), saugoti turtą nuo sugadinimo, dingimo;

2.4. vykdant remonto darbus pastato dalyje, kurioje yra nekilnojamojo kultūros paveldo objektas, suderinti juos su nuomotoju ir Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos teisės aktų nustatyta tvarka. Leisti vykdyti kultūros paveldo objekto tikrinimą ir stebėseną teisės aktų nustatyta tvarka visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

 1. Jeigu nuomotojas ilgiau kaip 3 mėn. vėluoja nuomininkui perduoti nuomojamą turtą, nuomininkas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį.
 2. Nuomininkas laiku neįvykdęs prisiimtų įsipareigojimų, moka 10 000 Eur (dešimties tūkstančių eurų) baudą nuomotojui.
 3. Sutarties galiojimo metu, nuomininkui grąžinamas 125 000 (vienas šimtas dvidešimt penki tūkstančiai) eurų depozitas, kai jis investuoja į nuomojamą turtą 125 000 (vieną šimtą dvidešimt penkis tūkstančius) eurų ir pateikia tai pagrindžiančius dokumentus.
 4. Pasibaigus Sutarčiai ar Sutartį nutraukus prieš terminą, jeigu nuomininkas nevykdo arba netinkamai vykdo šios sutarties įsipareigojimus ir toks pažeidimas yra esminis bei nuomininkas neištaiso pažeidimo per šalių sutartą protingą terminą, kuris visais atvejais neturi būti trumpesnis nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, skaičiuojamų nuo tos dienos, kai nuomininkas gavo nuomotojo įspėjimą, nuomininkui neatlyginamos turto pagerinimo išlaidos, todėl nuomininkas neturi teisės reikalauti kompensacijos už turto pagerinimą.

6.1. Nuomotojo vienašališko Sutarties nutraukimo atveju Sutartyje bei Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais pagrindais nesant nuomininko kaltės bei nuomininkui nutraukus Sutartį dėl nuomotojo esminio sutarties pažeidimo nuomininkui nuostoliai kompensuojami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais pagrindais, įskaitant nuomininko atliktų investicijų į nuomojamą turtą bei veiklos vykdymą nuomojame turte (Investicijos) sumą, kuri apskaičiuojama pagal formulę NK = AIV + FG , kur:

NK – Sutarties nutraukimo kompensacija.

AIV – nuomininko atliktų Investicijų vertė, kuri negali viršyti nuomojamo turto vertės Sutarties nutraukimo dieną, apskaičiuotos nepriklausomo turto vertintojo išlaidų metodu vadovaujantis Teisės aktais, ją sumažinus nuomojamo turto balansine verte Sutarties įsigaliojimo dieną.

FG – nuomininko Investicijoms suteikto finansavimo grąžinimo sąnaudos (įskaitant, bet neapsiribojant, susijusius mokesčius, palūkanas ir finansavimo sutarčių nutraukimo sąnaudas).

Nuomininkui kompensuojama Investicijų suma mažinama nuomininko dėl Sutarties nutraukimo gaunamomis pagal Sutartį privalomo draudimo išmokomis bei dar neįskaitytų / neišreikalautų iš nuomininko nuomos mokesčio, netesybų, mokėtinų pagal Sutartį, suma.

 

 

2018-06-19T16:35:36+00:00