/PRITARTA STATINIO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS
2019 m. gruodžio 11 d.

PRITARTA STATINIO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS

Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu projekto „Ryšių (telekomunikacijų) tinklo (ryšių bokšto), kad. Nr. 3848/0005:324, Varėnos r. sav., Merkinės sen., Pilvingių k., statybos projektas“ projektiniams pasiūlymams 2019 m. gruodžio 11 d. pritarta per IS „Infostatyba“.

2020-01-08T15:08:10+00:00