/STATINIO PROJEKTO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS
2022 m. birželio 22 d.

STATINIO PROJEKTO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti Kitos paskirties inžinerinių statinių (A. Ramanausko – Vanago paminklas ir aikštelė) Nemunaičio g. 1A, Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r. sav., statybos projekto projektiniai pasiūlymai.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Nemunaičio g. 1A, Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r. sav., žemės sklypo kad. Nr. 3835/0008:339 Merkinės m. k. v.
Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: atskirųjų želdynų teritorijos;
Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: kitos paskirties inžinerinis statinys – paminklas;
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus: UAB “AEXN” , architektas M. Mankus, el. p.: martynas@aexn.lt, tel. 8 616 26831;
Projektinius pasiūlymus parengęs statinio architektas (autorius): projekto vadovas M. Mankus, el. p.: martynas@aexn.lt,  tel. 8 616 26831;
Statytojas: Varėnos rajono savivaldybė (kodas 111104834), Vytauto g. 12, LT-65184 Varėna;
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: S. Dariaus ir S. Girėno a. 1, Merkinė., Varėnos r. sav., tel.: 8 616 26831, laikas: (darbo dienomis) iki 2022-07-11 (9:00 – 17:00 val.), taip pat Varėnos rajono savivaldybės svetainėje, adresu: https://varena.lt/.
Informacija iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymai teikiami iki 2022-07-11 elektroniniu paštu martynas@aexn.lt, tel. 8 616 26831;
Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: 2022-07-11 nuo 17:00 val. vyks tiesioginė viešojo susirinkimo transliacija nuotoliniu būdu:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2VmZjc5YjAtNDNjNC00MTc1LTgyMWMtYzE1MTI1OTA3Yzhh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b8ec25e-8735-4cd3-8d63-8a1efcb41ae3%22%2c%22Oid%22%3a%22360dcdc2-bf1c-4490-8749-b1c450c489f2%22%7d

Projektiniai pasiūlymai

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

 

2022-06-22T15:35:08+00:00