/Dėl gręžinio įrengimo
Dėl gręžinio įrengimo 2019-10-09T15:29:53+00:00
Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas 08-20
2.Administracinės paslaugos pavadinimas Išvadų teikimas dėl požeminio gėlo vandens gavybos gręžinio įrengimo
3.Administracinės paslaugos apibūdinimasŠi paslauga vykdoma vadovaujantis Lietuvos aplinkos apsaugos normatyviniu dokumentu "Požeminio vandens gavybos, monitoringo ir žemės gelmių tiriamųjų geologinių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo bei likvidavimo tvarkos aprašas” (LAND 4-99), patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 417 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 28 įsakymo Nr. D1-781 redakcija), kitais teisės aktais.
Iniciatorius (fizinis / juridinis asmuo) teikia nustatytos formos paraišką Varėnos rajono savivaldybės administracijai dėl požeminio gėlo vandens gavybos gręžinio įrengimo. Paraišką turi pasirašyti visi žemės sklypo bendraturčiai.
Paraiškoje būtina nurodyti bendruosius duomenis (planuojamo įrengti gręžinio vieta ir adresas), gręžinio paskirtį, pageidaujamą gręžinio našumą (m3/parą), planuojamą ar esamą nuotekų tvarkymo būdą (būtinai nurodant ar nuotekų tvarkymo būdas yra esamas ar planuojamas).
Iniciatoriai paraišką pateikia raštu užpildydami nurodytą paraiškos formą ir pasirašytą pateikia ją atvykdami į Varėnos rajono savivaldybės administracijos priimamąjį arba pateikdami el. paštu elektroniniu parašu pasirašytą dokumentą.
4.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Požeminio vandens gavybos, monitoringo ir žemės gelmių tiriamųjų geologinių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo bei likvidavimo tvarkos aprašas (LAND 4-99)
5.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuoPrie prašymo pateikiama žemės sklypo plano kopija su nurodyta numatoma gręžinio įrengimo vieta, žemės sklypo nuosavybę arba naudojimą pagrindžiančio dokumento kopija, kreditoriaus sutikimas (jei yra hipoteka).
6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)1. Paraišką požeminio gėlo vandens gavybos gręžiniui projektuoti (Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento „Požeminio vandens gavybos, monitoringo ir žemės gelmių tiriamųjų geologinių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo (LAND 4-99)“ 1 priedas;
2. žemės sklypo plano kopiją;
3. žemės sklypo nuosavybę arba naudojimą pagrindžiančio dokumento kopiją;
4. bendraturčių rašytinį sutikimą (susitarimą), jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise;
5. įgaliojimą, jeigu paraišką pateikia įgaliotas asmuo (turi būti pateiktas pateikėjo notarinis įgaliojimas, kuris privalomas pagal Civilinio Kodekso 2.138 straipsnį (toliau CK). Taip pat gali būti pateiktas supaprastintas įgaliojimas viešosioms ir administracinėms paslaugoms gauti (CK 2.139 straipsnis));
6. kiti pareiškėjo nuožiūra su paraiška pridedami dokumentai;

Prašymą nagrinėjantis tarnautojas vadovaujasi Varėnos rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiuoju planu.
7.Administracinės paslaugos teikėjasArchitektūros skyriaus vyr.specialistas
Kęstutis Narvičius
Tel. (8 310) 31 570, el. p. kestas.narvicius@varena.lt
8.Administracinės paslaugos vadovasArchitektūros skyriaus vedėja
Jurgita Skirevičiūtė
Tel. (8 310) 31 512, el. p. jurgita.skireviciute@varena.lt
9.Administracinės paslaugos suteikimo trukmėPaslauga suteikiama per 20 darbo dienų.
10.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Paslauga suteikiama neatlygintinai.
11.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąViešojoje Varėnos rajono savivaldybės interneto svetainėje interesantui suteikiama galimybė gauti paraiškos formą (atsisiųsti ir atsispausdinti)
12.Prašymo forma ir prašymo turinys Pateikiama paraiškos forma (žr. nuorodą žemiau)

PARAIŠKOS FORMA POŽEMINIO GĖLO VANDENS GAVYBOS GRĘŽINIUI PROJEKTUOTI