/Dienos socialinės globos paslaugos
Dienos socialinės globos paslaugos 2024-04-12T15:15:11+00:00
Paslaugos aprašymas

 

 

 

 

 

 

Specialiosios socialinės paslaugos teikiamos:
asmeniui (šeimai), kurio gebėjimams savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime ugdyti ar kompensuoti bendrųjų socialinių paslaugų nepakanka.
Specialiosioms paslaugoms priskiriama:
1) socialinė priežiūra;
2) socialinė globa.
1. Mokėjimo už dienos socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas.
2. Vieno gyvenančio asmens ar asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui neviršija valstybės remiamų pajamų trigubo dydžio, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų.
3. Asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui viršija valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 50 procentų asmens pajamų. Sprendimas dėl socialinių paslaugų skyrimo asmeniui (šeimai) specialisto, nustačiusio asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, teikimu priimamas savivaldybės institucijos nustatyta tvarka.
Paslaugos suteikimo trukmė Sprendimas priimamas per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos.
Paslaugos gavėjas Fizinis asmuo
Aprašymas interesantui Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Informaciją apie asmens (šeimos) pajamas (išskyrus informaciją, kurią Varėnos rajono savivaldybės administracija gauna pagal duomenų teikimo sutartis);
4. Pensininko ir/arba neįgaliojo pažymėjimas;
5. Specialiųjų poreikių lygio nustatymo pažymos kopija;
6. Medicinos dokumentų išrašą (F027/a) su gydytojų išvadomis dėl paslaugų rūšies ir/ar globos poreikio įstaigos pobūdžio;
7. kitus dokumentus, patikslinančius socialinių paslaugų poreikį.
Atsakingas dalinys Socialinių paslaugų skyrius
Paslaugos vadovas Socialinių paslaugų skyriaus vedėja
Dalia Stankevičiūtė,  tel. (8 310) 32 011, el.p. dalia.stankeviciute@varena.lt
Paslaugos vykdytojas Socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistė
Aistė Šiškevičienė, tel. (8 310) 31 990; el. p. aiste.siskeviciene@varena.lt
Prašymo forma (-os) SP-8 forma
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, 2006-01-19 Nr. X–493.
2. Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T–VII–50 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo, 2017-02-28 Nr. T–VII–6100.
3. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2006-06-14 Nr. 583.