/Alma Tamulevičienė

Alma Tamulevičienė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 993

El. paštas alma.tamuleviciene@varena.lt

Kabineto Nr. 49

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus nuostatais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais numatytų pareigybės aprašyme funkcijų vykdymą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. sugebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. teikia siūlymus ir rengia dokumentus dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio bei valstybės turto, kurį Savivaldybė valdo patikėjimo teise, valdymo, naudojimo ir disponavimo juo;
2. kontroliuoja perduoto turto valdytojų įsipareigojimų (įregistravimo, draudimo, naudojimo laikotarpio, ataskaitų teikimo ir pan.) vykdymą;
3. rengia dokumentus dėl turto nurašymo, turto vertės padidinimo;
4. organizuoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų nuomos konkursus ir tvarko šių konkursų dokumentus;
5. organizuoja Savivaldybei nereikalingo turto pardavimą viešame prekių aukcione;
6. organizuoja Savivaldybei priklausančių statinių kadastrinių matavimų atlikimą bei vykdo jų teisinę registraciją;
7. organizuoja Savivaldybei priklausančio turto bei ketinamo pirkti turto nepriklausomą vertinimą;
8. organizuoja pastatų energetinio naudingumo sertifikavimą;
9. organizuoja Savivaldybei reikalingų žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimą, kadastrinių matavimų atlikimą, panaudos sutarčių sudarymą bei vykdo jų teisinę registraciją;
10. rengia ir teikia reikalingus dokumentus Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos rengiamiems Varėnos rajono kadastrinių vietovių žemės reformos žemėtvarkos projektams;
11. derina Žemės reformos žemėtvarkos projektus;
12. atstovauja Savivaldybės administracijai susirinkimuose dėl valstybinės žemės sklypų neatlygintino perdavimo rajono Savivaldybei;
13. organizuoja žemės ir pastatų paėmimo visuomenės poreikiams procedūras;
14. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus ir skundus pagal savo kompetenciją;
15. dalyvauja Savivaldybės ir kitų institucijų sudarytų komisijų, darbo grupių darbe ir teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus pagal savo veiklos sritį;
16. pagal priskirtą kompetenciją rengia sutarčių projektus, atsako už sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą bei vykdo sutarčių vykdymo priežiūrą;
17. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
18. vykdo kitus Skyriaus vedėjo ar jo pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.


2019-05-16T07:05:08+00:00