/Antanas Labanauskas

Antanas Labanauskas

vyr. specialistas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 996

El. paštas antanas.labanauskas@varena.lt

Kabineto Nr. 57

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos srities ekologijos krypties arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus nuostatais, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais numatytų pareigybės aprašyme funkcijų vykdymą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. sugebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. organizuoja Savivaldybei priklausančių saugomų teritorijų apskaitą, priežiūrą, tvarkymą ir išsaugojimą;
2. teikia siūlymus rajono Savivaldybės administracijos direktoriui dėl vietinės reikšmės saugomų teritorijų, gamtos paveldo objektų ir gamtos paminklų steigimo bei ribų keitimo, tvarko įsteigtų vietinės reikšmės saugomų teritorijų, gamtos paveldo objektų ir gamtos paminklų registrą;
3. renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie savivaldybės teritorijai priskirtos teritorijos aplinkos būklę, jos kitimą;
4. organizuoja Savivaldybės tarybos sprendimų ir programų įgyvendinimą aplinkos apsaugos ir ekologijos klausimais;
5. rengia Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos pajamų ir išlaidų sąmatą, kontroliuoja lėšų panaudojimą;
6. teikia Savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl rajono aplinkos apsaugos strategijos ir prioritetinių aplinkos apsaugos objektų statybos;
7. dalyvauja sprendžiant klausimus, susijusius su Savivaldybės objektų aplinkosauginės ir ekologinės būklės pagerinimu;
8. organizuoja visuomenės ekologinį švietimą rajono Savivaldybės teritorijoje;
9. organizuoja rajono Savivaldybės administracijos skelbiamus aplinkosauginio švietimo projektų konkursus, rengia ataskaitas;
10. informuoja visuomenę apie Savivaldybės aplinkos apsaugos ir ekologijos būklę;
11. gyventojams teikia informaciją aplinkos apsaugos, medžių kirtimo leidimų klausimais, konsultuoja seniūnijas želdinių priežiūros klausimais;
12. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir išduoda leidimus kirsti saugotiniems medžiams ir krūmams;
13. koordinuoja medžių genėjimą bei jų išpjovimą Varėnos rajono viešosiose vietose;
14. kuruoja Varėnos miesto teritorijoje valstybinio miško, perduoto Savivaldybei patikėjimo teise, priežiūrą;
15. dalyvauja svarstant miškų schemų projektus;
16 organizuoja ir koordinuoja Varėnos rajone bepriežiūrių ir bešeimininkių gyvūnų augintinių gaudymą, karantinavimą, laikinąją globą ir gyvūnų augintinių grąžinimą savininkams;
17. organizuoja ir kontroliuoja Varėnos rajono paplūdimių maudyklų vandens kokybės tyrimus;
18. organizuoja Savivaldybės medžioklės plotų vienetų ir jų ribų keitimo komisijos darbą;
19. teikia išvadas Aplinkos ministerijos įgaliotai institucijai dėl fizinių ir juridinių asmenų pateiktų paraiškų taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui (TIPK) gauti;
20. dalyvauja poveikio aplinkai, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo programų ir ataskaitų rengime ir svarstyme;
21. organizuoja aplinkos monitoringo darbus ir teikia ataskaitas Savivaldybės tarybai, Aplinkos ministerijai ir jos įgaliotoms institucijoms;
22. organizuoja savivaldybės teritorijoje pavojingų atliekų surinkimą ir utilizavimą; užterštų teritorijų, bešeimininkių atliekų tvarkymą, planuoja lėšas šiems darbams atlikti, pasirašo atliktų darbų aktus;
23. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginės veiklos planą ir programas;
24. pagal kompetenciją teikia informaciją apie Savivaldybės plėtros strateginio plano veiksmų, už kurių vykdymą ar organizavimą yra atsakingas Skyrius, įgyvendinimo pažangą, rengia ataskaitas apie Savivaldybės strateginių veiklos planų įvykdymą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo ar papildymo;
25. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
26. pagal priskirtą kompetenciją rengia sutarčių projektus, atsako už sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą bei vykdo sutarčių įgyvendinimo priežiūrą
27. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, pasiūlymus, pageidavimus.
28. vykdo kitus Skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.


2019-05-16T07:15:00+00:00