/Eglė Čapkovskienė

Eglė Čapkovskienė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 33 081

El. paštas egle.capkovskiene@varena.lt

Kabineto Nr. 20

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, Europos Sąjungos paramą, investicijų projektų rengimą, viešųjų pirkimų vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais numatytų pareigybės aprašyme funkcijų vykdymą, išmanyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
3. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5. mokėti kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. kaupia, sistemina, analizuoja ir teikia informaciją investicijų klausimais;
2. nagrinėja ir kaupia informaciją apie Europos Sąjungos struktūrinius fondus, Bendrijų iniciatyvas ir kitas finansinės paramos programas;
3. teikia informaciją apie galimybes dalyvauti Europos Sąjungos, kitų tarptautinių organizacijų bei Lietuvos Respublikos institucijų ir įstaigų inicijuojamuose bei finansuojamuose projektuose;
4. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl investicijų projektų rengimo;
5. inicijuoja, koordinuoja ir/ar rengia projektus, paraiškas gauti finansinę paramą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Valstybės investicijų programos bei kitų finansavimo šaltinių;
6. koordinuoja projektų paraiškų teikimą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės paramai gauti;
7. rengia ir teikia išvadas dėl parengtų dokumentų finansinei paramai gauti;
8. rengia metodinę medžiagą Savivaldybės struktūriniams padaliniams dėl projektų ir/ar paraiškų rengimo;
9. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus;
10. rengia informaciją Skyriaus veiklos planui bei teikia siūlymus dėl jo veiklos srities priemonių planavimo;
11. rengia informaciją apie Savivaldybės strateginių planų įgyvendinimą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo;
12. rengia informaciją Skyriaus veiklos ataskaitai parengti;
13. palaiko ryšius su valstybinėmis ir privačiomis institucijomis bei kitomis Lietuvos ir tarptautinėmis organizacijomis investicijų klausimais;
14. teikia metodinę pagalbą Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams, Savivaldybės įsteigtoms įstaigoms bei įmonėms rengiant projektus ir paraiškas;
15. renka ir sistemina informaciją bei rengia ataskaitas valstybės institucijoms apie Savivaldybės investicinių projektų įgyvendinimą;
16. rengia informaciją investicijų klausimais Savivaldybės interneto svetainei;
17. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;
18. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

2018-04-17T12:20:39+00:00