/Jurgita Kašėtaitė

Jurgita Kašėtaitė

Specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 505

El. paštas jurgita.kasetaite@varena.lt

Kabineto Nr. 43

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą arba aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti iki 1 m. ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Savivaldybės institucijų sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą ir archyvų darbą bei teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, elektroninių dokumentų valdymo taisykles;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, vietos savivaldą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
7. žinoti tarnybinio protokolo ir etiketo pagrindus;
8. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. padeda organizuoti Savivaldybės administracijos direktoriaus, jo pavaduotojo darbą, tvarko jų einamuosius darbo reikalus, vykdo nurodymus, pavedimus ir užduotis jo kompetencijai priskirtais klausimais;
2. tvarko išankstinę fizinių ir juridinių asmenų priėmimo pas Savivaldybės administracijos direktorių ir jo pavaduotoją registraciją;
3. padeda organizuoti oficialių svečių ir delegacijų priėmimus;
4. registruoja Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pavedimus (rezoliucijas) DVS „Kontora“, skenuotas raštų kopijas nukreipia atsakingiems specialistams, o originalus perduoda tolimesniam saugojimui, informuoja Savivaldybės administracijos direktorių ir jo pavaduotoją apie pavedimų vykdymo eigą;
5. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu, prižiūri jo tarnybinę elektroninio pašto dėžutę;
6. tvarko ir registruoja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus dokumentus dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ ir teisės aktų publikavimo sistemoje „Infolex“;
7. registruoja Teisės aktų informacinėje sistemoje ir Teisės aktų registre Savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytus norminius teisės aktus;
8. komplektuoja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus dokumentus pagal patvirtintą dokumentacijos planą, užtikrina dokumentų išsaugojimą, kasmet nustatytu laiku ir tvarka parengia ir perduoda Savivaldybės archyvui suformuotas dokumentų bylas;
9. atsako į Savivaldybės administracijos direktoriaus priimamojo telefono skambučius, priima skambinančiųjų pateikiamą informaciją ir ją perduoda Savivaldybės administracijos direktoriui;
10. informuoja Savivaldybės administracijos padalinių vadovus bei Savivaldybės įmonių ir įstaigų vadovus apie rengiamus posėdžius, susitikimus, pasitarimus;
11. pildo ir redaguoja Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo darbotvarkes Savivaldybės interneto svetainėje;
12. pildo Skyriaus ir Savivaldybės administracijos direktoriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
13. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasirašyti atspausdintus, rengėjų patikrintus ir pasirašytus dokumentus;
14. tvarko Savivaldybės administracijos darbuotojų asmens duomenis tinkamų darbo sąlygų darbuotojui sudarymo ir darbo funkcijų vykdymo tikslais;
15. užtikrina asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
16. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, užduotis ir nurodymus, teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo ir veiklos tobulinimo, pavaduoja Skyriaus darbuotoją atostogų, laikino nedarbingumo, kitais atvejais.


2018-12-11T13:45:18+00:00