/Laima Denutienė

Laima Denutienė

Vedėja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 972

El. paštas laima.denutiene@varena.lt

Kabineto Nr. 15

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį kultūros, švietimo arba sporto srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, kultūros, kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos ir sporto veiklą, Savivaldybės administracijos nuostatais, Dokumentų rengimo taisyklėmis ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, gebėti analizuoti ir apibendrinti pateiktą informaciją, rengti išvadas, teikti pasiūlymus.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. organizuoja Skyriaus darbą Skyriaus nuostatuose numatytiems uždaviniams įgyvendinti;
2. rengia Skyriaus veiklos nuostatus ir Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus;
3. derina Skyriaus kompetencijai priskirtų teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;
4. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Savivaldybės strateginį veiklos planą ir strateginį plėtros planą;
5. organizuoja Skyriaus metinio veiklos plano ir veiklos ataskaitos apie jo vykdymą rengimą;
6. organizuoja informacijos Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais parengimą;
7. organizuoja išlaidų, reikalingų Skyriaus veiklai vykdyti, sąmatų projektų rengimą;
8. dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projektą kultūros, kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių ir sporto programoms įgyvendinti;
9. organizuoja Savivaldybei pavaldžių kultūros ir sporto įstaigų vadovų informavimą apie Savivaldybėje priimtus teisės aktus, reglamentuojančius šių įstaigų veiklą;
10. koordinuoja Skyriaus kompetencijai priskirtų programų rengimą ir įgyvendinimą;
11. inicijuoja Savivaldybės interneto svetainės puslapių „Kultūra“, „Sportas“, „Paveldas“ turinio rengimą ir atnaujinimą;
12. teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
13. koordinuoja Religinių bendruomenių rėmimo programą;
14. dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti;
15. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl Savivaldybės kultūros, kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, jaunimo, sporto politikos formavimo ir įgyvendinimo, kultūros, sporto įstaigų tinklo optimizavimo, jų steigimo, pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo teisės aktų nustatyta tvarka;
16. inicijuoja Savivaldybės kultūros įstaigų akreditaciją, dalyvauja šių įstaigų akreditacinių komisijų darbe;
17. organizuoja Savivaldybės kultūros ir sporto biudžetinių įstaigų vadovų, Skyriuje dirbančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų vertinimą;
18. derina Savivaldybės kultūros ir sporto įstaigų metinius kultūrinės, sporto veiklos planus, inicijuoja jų įgyvendinimą;
19. analizuoja ir skleidžia informaciją kultūros, sporto, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos veiklos klausimais, teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia informaciją Savivaldybės tarybai, Kultūros ministerijai, kitoms institucijoms apie kultūros, sporto, kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos politikos įgyvendinimo būklę savivaldybėje;
20. bendradarbiauja su Varėnos rajone veikiančiomis kultūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdančiomis kultūrinę, sportinę veiklą, teikia pasiūlymus dėl jų projektų rėmimo, renginių organizavimo, kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos;
21. Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus atstovauja Savivaldybę regione, šalyje, užsienyje kultūros ir sporto veiklos srityse;
22. derina kuruojamų įstaigų vadovų ir Skyriaus darbuotojų prašymus atostogų, komandiruočių ir kitais klausimais;
23. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Savivaldybės administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti.

2020-07-27T09:45:26+00:00