/Laima Ulbinienė

Laima Ulbinienė

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 004

El. paštas laima.ulbiniene@varena.lt

Kabineto Nr. 13, J.Basanavičiaus g. 40, LT-65210 Varėna

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
2. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;
3. studijų kryptis – ekonomika; finansai; apskaita; teisė;
4. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.
arba:
5. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
6. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;
7. darbo patirtis – finansų, ekonomikos, teisės, finansinio audito arba kontrolės srityse;
8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
1. Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu savarankiškai arba grupėje atlieka audituojamų subjektų planinius ir veiklos plane nenumatytus finansinius ir veiklos auditus.
2. Rengia planų, ataskaitų, išvadų, sprendimų projektus.
3. Kontroliuoja audito metu pateiktų rekomendacijų vykdymą audituojamuose subjektuose.
4. Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu pagal kompetenciją nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus.
5. Teikia savivaldybės kontrolieriui pasiūlymus dėl kontrolės ir audito tarnybos metinio veiklos plano ir veiklos ataskaitos sudarymo.
6. Finansinio ar veiklos audito metu nustatęs nusikalstamos veikos požymių, nedelsiant apie tai praneša Varėnos rajono savivaldybės kontrolieriui, rengia medžiagą teisėsaugos institucijoms.
7. Bendradarbiauja su savivaldybės administracijos Centralizuota vidaus audito tarnyba arba skyriumi bei kitomis kontrolės ir audito įstaigomis.
8. Nesant savivaldybės kontrolieriaus, laikinai atlieka savivaldybės kontrolieriui nustatytas funkcijas.
9. Atlieka kontrolės ir audito tarnybos dokumentų tvarkymo funkciją.
10. Užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą teisės aktų nustatyta tvarka į archyvą.
11. Organizuoja prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus.
12. Vykdo įstaigos materialinių vertybių apskaitos kontrolę, nurašymą, inventorizacijas.
13. Veda darbo laiko apskaitą.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

2020-07-01T11:10:28+00:00