/Laima Ulbinienė

Laima Ulbinienė

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 004; Mob. 8 616 81 849

El. paštas laima.ulbiniene@varena.lt

Kabineto Nr. 13, J.Basanavičiaus g. 40, LT-65210 Varėna

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 1 metų darbo finansų, ekonomikos, teisės, audito arba kontrolės srityse stažą;
2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, įmonių, kurių steigėja ar akcijų turėtoja yra savivaldybė, organizacijų veiklą, Valstybinio audito reikalavimus, reikalingus savo funkcijoms atlikti;
3. išmanyti nacionalinius ir tarptautinius audito standartus, verslo ir viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, sugebėti atlikti audito procedūras;
4. mokėti analizuoti savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų ūkinę ir finansinę veiklą, analitiškai vertinti ir apibendrinti problemas;
5. sugebėti efektyviai planuoti ir organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirinkti darbo metodus, mokėti sisteminiu požiūriu vertinti gautą informaciją, priimti sprendimus;
6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti pateiktą medžiagą arba informaciją, rengti ataskaitas ir išvadas;
7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, kitų teisės norminių aktų rengimo tvarką;
8. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžius;
9. būti pareigingam, sąžiningam, darbščiam, gebėti bendrauti, laikytis valstybės tarnybos principų ir etikos taisyklių;
10. savo veiklą grįsti nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais;
11. savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas negali būti savivaldybės tarybos nariu ir darbo metu negali dalyvauti politinių partijų veikloje. Be to, savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojo pareigos nesuderinamos su jokiomis kitomis renkamomis pareigomis valstybės ar savivaldybių institucijose, įstaigose ir įmonėse;
12. dalykiškai ir mandagiai bendrauti su įvairių pažiūrų, išsilavinimo asmenimis ir kolegomis, atvykstančiais ar skambinančiais į Tarnybą.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
1.Varėnos rajono savivaldybės kontrolieriaus pavedimu atlieka eilinius arba veiklos plane nenumatytus finansinius ir veiklos auditus bei patikrinimus savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose bei savivaldybės valdomose įmonėse ir įstaigose;
2. finansinio ir (ar) veiklos audito metu nustatęs valstybės ar savivaldybės lėšų ir (ar) turto apskaitos pažeidimą, turėjusį įtakos institucijos ar įstaigos finansinių ar biudžeto vykdymo ataskaitų, konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių ir (ar) kitų ataskaitų duomenų teisingumui, ar nustatęs valstybės ar savivaldybės lėšų, turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo pažeidimą, nedelsiant apie tai informuoja Varėnos rajono savivaldybės kontrolierių, rengia dokumentus, reikalingus Varėnos rajono savivaldybės kontrolieriaus sprendimui priimti.
3. vykdo audito ir audito kokybės priežiūrą, siekiant, kad auditas būtų atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus, Valstybės kontrolės parengtas metodikas ir kitus teisės aktus;
4. laiku parengia audito darbo dokumentus ir pateikia Varėnos rajono savivaldybės kontrolieriui ar kitam asmeniui, vadovaujančiam auditui, dėl jų peržiūros;
5. atlikęs auditą apibendrina surinktą medžiagą; suderinęs su Varėnos rajono savivaldybės kontrolieriumi parengia audito ataskaitą bei išvadą (ir/ar jų projektus) pagal Valstybinio audito reikalavimus, Tarptautinių audito standartų ir teisės aktų reikalavimus; atskleidžia audituojamų subjektų veiklos tobulinimo galimybes, teikia rekomendacijas, sutvarko audito darbo dokumentus;
6. finansinio ar veiklos audito metu nustatęs nusikalstamos veikos požymių nedelsiant apie tai praneša Varėnos rajono savivaldybės kontrolieriui, rengia medžiagą teisėsaugos institucijoms;
7. kontroliuoja, kaip įgyvendinamos finansinio ar veiklos audito metu subjektams pateiktos rekomendacijos, atlieka kontrolinius, poauditinius patikrinimus ir apie jų rezultatus informuoja Varėnos rajono savivaldybės kontrolierių;
8. imasi prevencinių priemonių, kad nepasikartotų finansinio ir veiklos audito metu nustatyti teisės aktų pažeidimai;
9. Varėnos rajono savivaldybės kontrolieriaus pavedimu, nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų;
10. Varėnos rajono savivaldybės kontrolieriaus pavedimu dalyvauja Valstybės kontrolės pareigūnų atliekamuose savivaldybės administravimo subjektų finansiniuose ir veiklos audituose;
11. apibendrina auditų, tikrinimų rezultatus ir jų pagrindu teikia išvadas bei pasiūlymus šio darbo gerinimui;
12. kaupia informacinę medžiagą, reikalingą finansiniam ir veiklos auditui atlikti;
13. teikia pasiūlymus Varėnos rajono savivaldybės kontrolieriui dėl Kontrolės ir audito tarnybos metinio veiklos plano ir veiklos ataskaitos sudarymo;
14. bendradarbiauja su kitomis kontrolės ir audito įstaigomis;
15. vykdo Varėnos rajono savivaldybės kontrolieriaus pavedimus ir užduotis pagal jo nustatytus atlikimo metodus;
16. organizuoja prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus;
17. tvarko įstaigos raštvedybą, dokumentaciją ir archyvą;
18. vykdo tarnybos materialinių vertybių apskaitos kontrolę, nurašymą, inventorizacijas.
19. veda darbo laiko apskaitą;
20. Varėnos rajono savivaldybės kontrolieriui nesant (ligos, atostogų, komandiruočių metu ir kitais atvejais), laikinai vykdo savivaldybės kontrolieriaus funkcijas, išskyrus:
- kontrolės ir audito tarnybos struktūros, pareigybių sąrašo, pareigybių aprašymų ir pareiginių nuostatų tvirtinimą;
- valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų.
21. atsako už nepagrįstos ir neteisingos audito ataskaitos ir išvados pateikimą.

2019-01-02T09:39:57+00:00