/Atkurtai Lietuvos šaulių sąjungai Dainavos krašte, Varėnoje – 30
2020 m. vasario 5 d.

Atkurtai Lietuvos šaulių sąjungai Dainavos krašte, Varėnoje – 30

Lygiai prieš 30 metų Varėnoje buvo atkurta Lietuvos šaulių sąjunga (LŠS). Ta proga sausio 31 d. kultūros centre vyko iškilminga šventė, į kurią susirinko LŠS A. Juozapavičiaus 1-osios rinktinės plk. J. Vitkaus-Kazimieraičio Varėnos 105-osios kuopos šauliai, veteranai, jaunieji mūsų krašto šauliai ir svečiai.

Po sugiedoto valstybės himno visus susirinkusiuosius šio gražaus jubiliejaus proga sveikino ir prisiminimais dalinosi Varėnos rajono savivaldybės meras, Varėnos šaulių būrio steigiamojo susirinkimo iniciatorius Algis Kašėta. Jis sakė: „Broliai ir sesės šauliai, šiandien man džiugi ir jaudinanti akimirka. Panašiai jaučiausi ir prieš 30 metų eidamas į steigiamąjį susirinkimą. Tik tada mūsų buvo nedaug, o šiandien čia susirinko net trys šaulių kartos“. Meras trumpai papasakojo apie LŠS įkūrimą Varėnoje. Pirmasis susirinkimas įvyko 1990 m. vasario 6 d. Nuo tada prasidėjo aktyvi šaulių veikla. Didelis išbandymas jiems buvo Sausio 13-osios įvykiai. Varėnos šauliai aktyviai dalyvavo parlamento gynyboje. „Brangūs šauliai, noriu padėkoti Jums už tai, kad ir toliau nešate aukštai iškeltą šaulių vėliavą, puoselėjate šaulišką veiklą, buriate jaunus žmones, puoselėjate tas vertybes, kurios buvo iškeltos prieš 100 metų įkuriant LŠS, mokote mylėti ir ginti savo šalį“, – dėkojo rajono vadovas. Varėnos kuopos šauliams meras Algis Kašėta įteikė padėkas už svarų indėlį stiprinant LŠS, šauliškų vertybių puoselėjimą ir veiklas, skatinančias patriotiškumą, aktyviems ir ilgamečiams A. Juozapavičiaus 1-osios rinktinės Varėnos 105-osios kuopos šauliams: Leopoldui Stašiui, Juozui Jonyčiui, Ramučiui Liaukevičiui, Vincui Zamariui, Kęstučiui Plukiui, Jonui Paleckui, Stasiui Lukšai, Mindaugui Čirui, Vytautui Baubliui, Vytautui Dvareckui, Kęstučiui Maksimavičiui, Juozui Verseckui, Skaisčiui Jakštai ir Sigitui Pangoniui.

Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Baublys tarė sveikinimo žodžius: „Sveikinu jus 30-mečio proga. LŠS istorija yra neatsiejama nuo Lietuvos nepriklausomybės raidos. Visais laikais šauliai būrė aktyvius, Lietuvą mylinčius žmones. Šiandien savo pavyzdžiu, tarpusavio pagarba ir pasitikėjimu Jūs puoselėjate visuomenės patriotiškumą ir gausinate tėvynės gynėjų gretas. Dėkoju, kad saugote Lietuvos valstybingumą bei stiprinate jos saugumą. Linkiu Jums stiprybės, ryžto ir ištvermės vykdant kilnią misiją“.

LŠS vado pavaduotojas, šiuo metu laikinai einantis LŠS vado pareigas, Žydrūnas Šadauskis kalbėjo: „Turbūt nerastume kitos visuomeninės organizacijos taip susijusios su valstybės kūrimusi, stiprinimu ir gynyba. Stipri ta valstybė, tarp kurios piliečių vyrauja nedemonstruojamas, o tikras patriotizmas. Nenugalima ta šalis, kurios žmonės nekviečiami eina jos ginti, o reikalui esant ir aukoja gyvybę. Dėkoju Jums už šaulišką tarnybą ir sveikinu jubiliejaus proga“.

LŠS atkūrimo iniciatyvinės grupės steigėjas, buvęs LŠS atsakingas sekretorius ir ilgametis LŠS vado pavaduotojas, Vlado Putvinskio-Pūtvio klubo prezidentas Stasys Ignatavičius dalinosi prisiminimais apie tą svarbią Varėnos šauliams dieną, kai prieš 30 metų atvyko į atkuriamąjį susirinkimą. Tada buvo labai šalta ir jis vis galvojo, kad kuo greičiau baigtųsi tas susirinkimas, nes Sąjūdžio būstinė buvo nekūrenama, tačiau tas šaltis užgrūdino šaulius. Džiaugėsi, jog galėjo dalyvauti tame istoriniame įvykyje, o vėliau kartu su Varėnos šauliais gynė Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. S. Ignatavičius sakė: „Klubas puoselėjo ir puoselės šaulių istoriją, kad ji išliktų mums, mūsų ateities kartoms. O jeigu kiekvienas Lietuvos miestas turėtų tokį merą, kaip Algis Kašėta, tai Šaulių sąjungai priklausytų ne 60 000 ir ne 100 000 narių, ir Lietuva būtų kitokia!“. Klubo prezidentas įteikė padėkas už aktyvią veiklą ir Vlado Putvinskio-Pūtvio idėjų propagavimą, skleidimą visuomenėje merui Algiui Kašėtai, Juozui Jonyčiui, Ramučiui Liaukevičiui, Vincui Zamariui ir Kęstučiui Plukiui.

Kalbėjo karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės Varėnos 105-osios kuopos vadas Sigitas Pangonis, kuris jau dešimt metų yra šaulių gretose. Sausio 31 d. jam yra labai svarbi. Lygiai prieš metus buvo paskirtas kuopos, kurioje yra 50 narių, vadu. Iš jų – 15 moterų. S. Pangonis dėkojo Varėnos rajono savivaldybės merui už renginio organizavimą, paramą ir sakė: „Meilė tėvynei yra užkoduota kiekviename iš mūsų, kiekvieno mūsų širdyje. Tą jausmą mes atsinešame gimdami, tereikia puoselėti, auginti, skleisti ir juo dalintis. Meilę savo kraštui mes parodome aktyviai dalyvaudami valstybės gyvenime, dirbdami, mokydamiesi, neužmiršdami kovojusių ir kritusių didvyrių. Ir tegul šūkis: „Atiduok tėvynei, ką privalai!“ mus dar labiau sutelkia ir sustiprina“.

Didžiausi plojimai skambėjo Juditos Ikasalienės atliekamoms patriotinėms dainoms.

Tarp susirinkusiųjų į renginį buvo gausus būrys jaunimo, kuris yra Lietuvos šaulių sąjungos žiedas, ateitis ir viltis. Jaunieji LŠS nariai yra svarbūs šauliškų tradicijų puoselėtojai ir skleidėjai visuomenėje. Varėnos rajone veikia net 8 jaunųjų šaulių būreliai, kuriuos lanko 239 mokiniai iš Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos (vadovė Rita Lysenko), Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos (vadovas Vytautas Černiauskas), Valkininkų gimnazijos (vadovas Algirdas Bendaravičius), „Ryto“ progimnazijos (vadovas Vilius Vielys), Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinės mokyklos (vadovė Jolita Bendorienė), Matuizų pagrindinės mokyklos (vadovė Rita Rimgailienė), Žilinų pagrindinės mokyklos (vadovė Irma Ambrutienė) ir Marcinkonių pagrindinės mokyklos (vadovas Albertas Jakubavičius).

Savo kalboje Žilinų pagrindinės mokyklos jaunoji šaulė Kristina Umbrasaitė pasakojo, kad jaunieji šauliai mokinių atostogų metu gilina savo žinias ir tobulina įgūdžius pakopose bei įvairiuose kursuose: taiklaus šaudymo, topografijos, orientavimosi, jaunojo lyderio, mobiliojo ryšio, pradedančio žygeivio, pirmosios medicininės pagalbos. Jie dalyvauja Alytaus kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono poligone organizuojamose rinktinės šaudymo pratybose ir varžybose. Varėnos jaunieji šauliai glaudžiai bendradarbiauja su Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-ąja rinktine, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnyba, Valstybinės sienos apsaugos tarnyba, Policijos departamentu, Dzūkijos nacionalinio parko Gamtos mokykla. Antano Juozapavičiaus 1-oji šaulių rinktinė kasmet organizuoja „Šauliškas Kalėdas“ ir „Šauniausio šaulio rinkimus“. 2019 m. Šauniausiu jaunuoju šauliu tapo Žilinų pagrindinės mokyklos 10 klasės mokinė Emilija Linkevičiūtė. K. Umbrasaitė sakė, jog kuopos jaunieji šauliai – tai viena didelė šeima! Jie dalyvauja vieni kitų organizuojamuose renginiuose, varžybose ir žygiuose. Lietuvos šaulių sąjungos 100-mečio proga ir Varėnos šaulių 5-osios kuopos 30-mečio atkūrimo proga šauliams linkėjo ištvermės, sveikatos, atkaklumo ir ryžto. Jauniesiems šauliams – būti tvirtiems, aktyviems, kupiniems puikių idėjų. Būrelių vadovams linkėjo stiprybės, kantrybės ugdant ir puoselėjant jaunąją kartą. Dėkojo valdžios institucijų atstovams ir ypatingai mokyklų direktoriams už pagalbą siekiant užsibrėžtų šauliškų tikslų. Kaip veiklos įrodymą, jaunieji šauliai pristatė savo pačių sukurtą filmą.

Už jaunimo patriotiškumo puoselėjimą bei nuoširdų darbą ugdant Varėnos krašto jaunuosius šaulius meras A. Kašėta įteikė padėkas jaunųjų šaulių būrelių vadovams: Ritai Lysenko, Vytautui Černiauskui, Algirdui Bendaravičiui, Viliui Vieliui, Albertui Jakubavičiui, Ritai Rimgailienei, Jolitai Bendorienei ir Irmai Ambrutienei.

Meras apdovanojo padėkomis ir pačius aktyviausius mūsų krašto jaunuosius šaulius: Auksę Armaitytę, Deividą Petrušį, Evaldą Sūnelaitį, Urtę Bulkovaitę, Deimantą Keršį, Gabrielių Nešukaitį, Gretą Misiūnaitę, Ugnių Budreiką, Titą Kaščių, Gabrielę Pūtytę, Karolį Jankeliūną, Giedrių Dirsę, Luką Jauneiką, Roką Šidlauską, Gabrielę Mikšėnaitę, Austėją Davsevičiūtę, Gerdą Murachimovaitę, Korneliją Matulevič, Ūlę Svirnelytę, Ernestą Biką, Andrių Kamarauską, Dovilę Mazgelytę, Juditą Tareilaitę, Mortą Pačkauskaitę, Emiliją Linkevičiūtę.

Tarp sveikintojų buvo ir VSAT Varėnos pasienio rinktinės vado pavaduotojas Egidijus Pupšys. Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos pirmosios rinktinės karių vardu sveikino vadas plk. ltn. Arnas Mikaila.

Šventinis renginys baigėsi nuostabios atlikėjos „Bjelle“ koncertu.

Irena Makselienė
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus viešųjų ryšių specialistė
Tel. (8 310) 32 021, el. p. irena.makseliene@varena.lt
www.varena.lt

 

 

 

2020-02-06T16:28:05+00:00