/Bendruomeninės organizacijos kviečiamos dalyvauti atrankoje į Varėnos rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybą
2019 m. gegužės 30 d.

Bendruomeninės organizacijos kviečiamos dalyvauti atrankoje į Varėnos rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybą

Kviečiame Varėnos rajono savivaldybės bendruomenines organizacijas – asociacijas, kurios steigėjai ir nariai yra gyvenamosios vietovės bendruomenės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai ir kurios paskirtis – per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje, raštu pasiūlyti po vieną narį nuo savo organizacijos į Varėnos rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybą.

Bendruomeninių organizacijų taryba (toliau – BO) – visuomeniniais pagrindais veikianti kolegiali patariamoji institucija, sudaryta iš 8 narių laikantis šio principo: ne daugiau kaip 1/2 šios tarybos narių sudaro savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovai ir ne mažiau kaip 1/2 tarybos narių sudaro BO, veikiančių savivaldybės teritorijoje, atstovai.

BO tarybos kadencijos trukmė yra 3 metai. BO tarybos sudėtį tvirtina Varėnos rajono savivaldybės taryba. BO tarybos narių darbas yra neapmokamas.

KAS GALI DELEGUOTI ATSTOVUS Į BO TARYBĄ?

 • Bendruomeninė organizacija – asociacija, kurios steigėjai ir nariai yra gyvenamosios vietovės bendruomenės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai (jų atstovai) ir kurios paskirtis – per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje.
 • Deleguoti teisę renkant bendruomeninių organizacijų atstovus turi Savivaldybės teritorijoje veikiančios bendruomeninės organizacijos, kurių buveinė ar filialas yra registruoti Varėnos rajono savivaldybėje.
 • Bendruomeninės organizacijos, neturinčios juridinio asmens statuso, ir kiti juridiniai asmenys, kurie nepriskiriami bendruomeninėms organizacijoms, deleguoti atstovų rinkimuose į BO tarybą negali.

BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS FUNKCIJOS:

 • teikti pasiūlymus savivaldybės institucijoms dėl savivaldybės teritorijoje veikiančių BO veiklos skatinimo;
 • teikti siūlymus išplėstinei seniūnaičių sueigai dėl atstovų, deleguojamų į pretendentų eiti seniūno pareigas konkurso komisijos narius, ir dėl atstovų, deleguojamų dalyvauti savivaldybės tarybos sudaromų komitetų, darbo grupių, komisijų darbe;
 • teikti siūlymus savivaldybių institucijoms ir išplėstinei seniūnaičių sueigai dėl bendruomenių viešųjų poreikių ir iniciatyvų finansavimo tikslingumo, dėl viešųjų paslaugų, už kurių teikimą yra atsakinga savivaldybė, teikimo perdavimo bendruomeninėms ir kitoms nevyriausybinėmis organizacijoms tikslingumo, vietos verslumo skatinimo ir dėl kitų savivaldybės gyventojams svarbių reikalų;
 • skleisti informaciją apie savivaldybėje veikiančias BO, jų iniciatyvas, veiklą ir patirtį;
 • inicijuoti BO pasitarimus, seminarus ir mokymą aktualiais veiklos klausimais;
 • atlikti kitas teisės aktuose numatytas funkcijas.

Jūsų raštiškų siūlymų laukiame iki š. m. birželio 12 d. (įskaitytinai). Juos galite pateikti:

 1. siųsdami raštą paštu, adresu J. Basanavičiaus g. 40, 65182 Varėna, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriui;
 2. skenuotą rašto versiją siųsdami el. paštu info@varena.lt ir/arba ale.baniuniene@varena.lt;
 3. atnešdami raštą į Varėnos rajono savivaldybės administracijos priimamąjį (I aukštas), Vytauto g. 12, Varėna.

Siunčiami elektroniniu paštu dokumentai turi būti tvarkingi, pasirašyti pareiškėjo, nuskenuoti ir prisegti prie laiško. Laiške nurodyti „Varėnos rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nario atranka“.

Varėnos rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatai

2019-05-30T17:25:14+00:00