/Informacija dėl šilumos kainų nustatymo
2019 m. vasario 1 d.

Informacija dėl šilumos kainų nustatymo

Varėnos rajono savivaldybės Taryba, atsižvelgdama į UAB „Varėnos šiluma“ pateiktus skaičiavimus,  2018-06-26 sprendimu nustatė šilumos kainos dedamąsias antriems bazinės kainos galiojimo metams. Buvo nustatyta tokia pati šilumos kaina kaip ir tuo metu galiojusi.

Pagal galiojančius teisės aktus Tarybos sprendimą dėl šilumos kainų dedamųjų nustatymo turi patvirtinti Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. Jos posėdis vyko 2018-12-07, o UAB „Varėnos šiluma“ Komisijos pažymą gavo tik 2018-12-11. Kadangi Savivaldybės tarybos posėdis vyko gruodžio 21 d., o komitetai posėdžiavo gruodžio 17—18 dienomis, įmonė nespėjo išanalizuoti ir pateikti Tarybai tvirtinti pataisytų perskaičiuotos šilumos kainos dedamųjų. Bet kuriuo atveju Komisija per 30 dienų privalo patvirtinti perskaičiuotą šilumos kainą – arba Tarybos patvirtintą, arba vienašališkai Tarybai nepatvirtinus. Koks bebūtų Tarybos sprendimas ar jo nebūtų, Komisija tvirtina jos perskaičiuotas šilumos kainas.

Komisijos pateiktoje pažymoje konstatuota, kad Tarybos patvirtintoje šilumos kainoje yra neatitikimų, t.y. neteisingai paskaičiuotos nusidėvėjimo bei darbo užmokesčio sąnaudos, neatitinka pagamintos ir realizuotos šilumos kiekiai, gražintinos vartotojams sumos už faktiškai patirtas sąnaudas perkant kurą. Tai yra normali kainos perskaičiavimo praktika. Pvz., 2018 m. Komisijoje buvo patvirtintos 23 šilumą tiekiančių įmonių bazinės ar perskaičiuotos kitiems jos galiojimo metams šilumos kainos, iš jų 14 arba 64 proc. patvirtinta vienašališkai, t.y. savivaldybių ar miestų taryboms jų nepatvirtinus.

Kodėl susidarė įmonės skaičiavimų ir Komisijos nustatytų netikslumų neatitikimai? Nusidėvėjimo sąnaudos buvo paskaičiuotos įvertinant Tarybos sprendimu perduotas įmonei eksploatuoti šilumos trasas. Komisija nederino šių investicijų, o tuo pačiu ir į kainodarą įtrauktų šių trasų nusidėvėjimo sąnaudų. Darbo užmokesčio fondo didėjimui įmonė skaičiavo 6 proc., nors remdamasi Finansų ministerijos duomenimis, privalėjo skaičiuoti 8,9 proc. Komisijai papildomai buvo pateikti argumentai dėl mažesnio darbo užmokesčio ir po to buvo paliktas įmonės apskaičiuotas 6  proc. didėjimas.

Pagaminto ir realizuoto šilumos kiekio neatitikimas atsirado dėl neteisingai traktuoto šilumos paskirstymo gyvatukams, t.y. įmonė vienintelė Lietuvoje gyvatukų sunaudotą šilumą skaičiuoja pagal normatyvus, o ne pagal faktą (vartotojams reikia mokėti mažiau). Dėl to atsiradusį nuostolį reikia traktuoti kaip parduotą šilumą, jo negalima traktuoti kaip nuostolio.

Perskaičiavimo metu įmonės gautas papildomas pajamas už kuro kainų skirtumą įmonė buvo numačiusi grąžinti per vienus metus, todėl kaina būtų padidėjusi labai minimaliai. Tačiau Komisija, išanalizavusi įmonės finansinę situaciją, priėmė sprendimą 161,4 tūkst. eurų sumą vartotojams gražinti per du metus, todėl  ir atsirado šilumos kainos padidėjimas. Pažymoje konstatuojama, kad  “…minėtų papildomų pajamų sugrąžinimas vartotojams per vienerius metus gali neužtikrinti Bendrovės subalansuotų piniginių srautų įvykdant savo įsipareigojimus darbuotojams, tiekėjams, valstybei, kredito įstaigoms ir pan. bei užtikrinti saugų ir patikimą šilumos tiekimą vartotojams.”

 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtinta kaina už dabar galiojančią yra didesnė 0,26 cnt/kWh, arba 4,3 proc. Per metus 50 m2 butui renovuotame name šiluma pabrangs apie 12 eurų, nerenovuotame name – apie 20 eurų.

Atkreipiame dėmesį, kad prieš šios kadencijos  Tarybai 2017  m. nustatant bazinę kainą, ankstesnė bazinė kaina Komisijos nustatyta 2011 metų spalio 14 dieną, analogiškai, t.y. vienašališkai, kadangi Taryba nepriėmė sprendimo. Tuo metu Varėnos rajono savivaldybės meras buvo  Elvinas Jankevičius, mero pavaduotojas –  Vidas Mikalauskas.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad 2011 m. spalio mėnesį nustatyta šilumos kaina – 6,24 cnt/kWh, t.y. 0,08 cnt/kWh didesnė už šiuo metu esančią 2019 m. vasario mėnesio kainą – 6,16 cnt/kWh. 2012 m. perskaičiuota šilumos kaina buvo dar didesnė – 6,30 cnt/kWh. Panašios kainos išsilaikė iki  2015 m. pradžios.

Tik 2017 m. gruodžio mėnesį šilumos kaina vartotojams susilygino su didžiausia 2014 m. šilumos kaina, tačiau dar nepasiekė buvusių 2011 m. ir 2012 m. šilumos kainų.

 

UAB „Varėnos šiluma“ pateikta informacija.

2019-02-01T16:48:12+00:00