/Kviečiame išrinkti projekto „Pažeidžiamų vaikų socialinė įtrauktis per meną Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regionuose“ logotipą
2018 m. gruodžio 8 d.

Kviečiame išrinkti projekto „Pažeidžiamų vaikų socialinė įtrauktis per meną Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regionuose“ logotipą

Balsavimas apačioje

Varėnos rajono savivaldybės administracija  kartu su Ščiučino vykdomuoju komitetu įgyvendina projektą „Pažeidžiamų vaikų socialinė įtrauktis per meną Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regionuose“ („Atrask mane“), kurio metu bus atnaujinta J. Čiurlionytės menų mokyklos ir Moksleivių kūrybos centro pastatas (Vytauto g. 29, Varėna) bei Ščiučino menų mokykla.

Siekiant atkreipti jaunimo dėmesį į vykdomą projektą, organizuojamas projekto logotipo konkursas. Jo dalyviai – abiejų projekte dalyvaujančių menų mokyklų mokiniai. Kviečiame balsuoti už labiausiai jums patikusį logotipą. Pirmi šeši geriausi darbai bus apdovanoti. Balsavimas vyks iki 2018 m. gruodžio 17 d. 10.00 val.

Įgyvendinant projektą, siekiama:

  1. Didinti jaunimo su specialiaisiais ugdymosi poreikiais ar jaunimo iš socialinės rizikos šeimų įsitraukimą į neformaliojo švietimo veiklas (susijusias su menu), siekiama jų aktyvesnio dalyvavimo socialiniame gyvenime. Projekto partneriai parengs ir įgyvendins neformaliojo švietimo programą, kuri bus skirta tikslinės grupės jaunuoliams įtraukti į J. Čiurlionytės menų mokyklos, Moksleivių kūrybos centro bei Ščiučino menų mokyklos veiklas, organizuos stovyklas, kurių metu Varėnos ir Ščiučino jaunimas galės išbandyti keletą skirtingų meno rūšių (piešimą, muzikavimą, keramiką).
  2. Didinti neformaliojo švietimo srityje dirbančių pedagogų kompetencijas ir pasirengimą dirbti su socialinę atskirtį patiriančiu jaunimu. Bus organizuojami mokymai Varėnos ir Ščiučino pedagogams. Jie dalyvaus praktinėse dirbtuvėse, kuriose aptars kylančius sunkumus ir kartu ieškos jų sprendimo būdų.
  3. Informuoti tėvus apie meninių užsiėmimų naudą – bus organizuojami mokymai tėvams.

Projekto pradžia – šių metų spalio 2 d., trukmė – 24 mėn. Bendra projekto vertė – 1 436 413,00 Eur. Europos Sąjunga finansuoja 90 proc. projekto vertės – 1 292 771,70 Eur.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą (http://www.eni-cbc.eu/llb/lt/), kuri skatina Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos organizacijų partnerystę. Šios Europos Sąjungos finansuojamos programos strateginis tikslas – stiprinti santykius, ugdyti gebėjimus ir skatinti Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos žmones bei organizacijas dalytis patirtimi įgyvendinant bendrus projektus, kuriais siekiama iš esmės gerinti gyvenimo kokybę pasienio regionuose. ES finansavimas šiai priemonei iš viso sudaro 74 milijonus eurų.

Варенский район совместно с Исполнительным комитетом города Щучина реализует проект Социальная интеграция уязвимых детей посредством искусства по обе стороны литовско-белорусской границы  («Узнай меня»), благодаря которой будет проводиться модернизация Школы изобразительных искусств имени Дж. Чюрлените и Творческий центр школьников (ул. Витауто 29, Варена), а также Щучинской детской школы искусств.

Для того, чтобы привлечь внимание молодежи к текущему проекту, организован конкурс логотипа проекта. Его участники – учащиеся художественных школ, участвующих в проекте. Мы приглашаем Вас голосовать за наиболее подходящий логотип. Первые шесть лучших работ будут награждены. Голосование состоится до 17 декабря 2018 года (до 10 часов).

Цель проекта:

  1. Повысить участие молодежи с особыми образовательными потребностями или участие молодежи из семей социального риска в неформальном образовании, их более активное участие в общественной жизни. Партнеры проекта будут разрабатывать и осуществлять официальную программу обучения, которая будет направлена ​​на целевую группу молодых людей, вовлечённых к деятельности Школы изобразительных искусств имени Дж. Чюрлените и Творческий центр школьников и Щучинской детской школы искусств, организованы лагеря, во время которых молодёжь Варены и Щучина будет иметь возможность попробовать несколько различных видов искусства (рисунок, музыка, керамика).
  2. Повысить компетенцию учителей, работающих в области неформального образования, и их готовность работать с молодежью с социальной обособленностью. Будут организованы тренинги для учителей Варены и Щучина. Они примут участие в семинарах, на которых будут обсуждаться трудности, с которыми они столкнутся, и искать решения для них.
  3. Информирование родителей о преимуществах художественной деятельности – организуется обучение родителей.

Начало проекта – 2 октября, продолжительность – 24 месяца. Общая стоимость проекта составляет 1 436 413,00 евро. Европейский союз финансирует 90%. Стоимость проекта – 1 292 771,70 евро.

Проект будет реализован в 2014-2020 годах. Европейский инструмент добрососедства Латвии, Литвы и Беларуси для трансграничного сотрудничества (http://www.eni-cbc.eu/llb/lt/), который способствует партнерству между Латвией, Литвой и Беларусью. Стратегической целью этой финансируемой ЕС программы является укрепление отношений, развитие навыков и поощрение людей и организаций из Латвии, Литвы и Беларуси к обмену опытом реализации совместных проектов, направленных на существенное улучшение качества жизни в приграничных регионах. Финансирование ЕС для этого инструмента составляет 74 миллиона евро.

⇓     ⇓     ⇓

Balsavimas baigtas!
2018-12-12T09:17:25+00:00