/Netekome partizano Juozo Jakavonio-Tigro
2021 m. lapkričio 23 d.

Netekome partizano Juozo Jakavonio-Tigro

Į Amžinybę išėjo iškili Varėnos krašto asmenybė –  partizanas Juozas Jakavonis-Tigras. Šis žmogus buvo drąsos, nepalaužiamos dvasios, meilės ir pasiaukojimo Tėvynei simbolis, todėl jo mirtis paženklinta didele netektimi ne tik gerbiamo Juozo Jakavonio  artimiesiems, bet ir Varėnos krašto bei Lietuvos žmonėms. Labai simboliška, kad partizano, ryšininko J. Jakavonio-Tigro netekome per Lietuvos kariuomenės dieną.

Juozas Jakavonis gimė Kasčiūnų kaime 1925 m. liepos 10 dieną. Būdamas dvidešimties metų, 1945 m. rudenį, kartu su kitais partizanais jis tėvų sodyboje įrengė Merkio rinktinės partizanų štabo vadavietę. 1945–1946 m. drauge su Merkio rinktinės vadu A. Ramanausku–Vanagu joje kurį laiką slapstėsi bei dirbo ir Pietų Lietuvos partizanų vadas Juozas Vitkus–Kazimieraitis, o Juozas  Jakavonis–Tigras ėjo štabo ryšininko pareigas. Čia buvo leidžiamas partizanų laikraštis „Laisvės varpas“. A. Ramanauskas – Vanagas Merkio rinktinės štabo dienoraštyje rašė: „Sužinom, kad š. mėn. (gruodžio) 8 d. pas ūkininką paimtas gyvas ryšininkas partizanas Tigras… Tigras daug žino. Jeigu išduotų, būtų blogai. Tačiau juo pasitikim. Jis neišduos“. Už partizaninę veiklą Juozas Jakavonis-Tigras buvo suimtas, žiauriai kankinamas ir dvylika metų praleido Sibiro lageriuose bei tremtyje. Daug moralinių skriaudų jis bei jo šeima iškentė, kai grįžo iš Sibiro.

Juozas Jakavonis didžiausios pagarbos vertas ir už ilgametį pilietinį bei patriotinį jaunimo ugdymą. 1997 m. gimtojoje sodyboje atstačius vadavietę, nepaisant garbaus amžiaus, jis sodyboje dažnai apsilankantiems žmonėms nepailsdamas pasakodavo, kokia sunki ir tuo pačiu prasminga buvo partizanų kova už Lietuvos laisvę. Vadavietėje ir dabar galima išvysti partizanų gyvenimo liudytojus: kryžių, žvakę, rašomąją mašinėlę, radijo aparatą, „Laisvės varpo“ laikraščius, indus, iš kurių valgė čia gyvenusieji.  Dažnai šioje sodyboje lankėsi ir apie pokario laisvės kovas iš gyvo partizano lūpų troško išgirsti žmonės iš viso pasaulio, lankėsi ir unikalius kadrus džiaugėsi nufilmavusi ne viena filmavimo grupė iš Lietuvos ir užsienio.

2005 metais  Juozas Jakavonis išleido  prisiminimų knygą „Šalia mirties“. Joje –  ne tik jo gyvenimo istorija, bet ir daug svarbių Lietuvos pokario istorijos detalių. Knygą rašė su viltimi, kad  perskaitę ją žmonės,  ypač jaunimas, suvoks, kokia yra didelė Nepriklausomybės kaina.

1994 metais Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga Juozą Jakavonį apdovanojo Pasipriešinimo dalyvio kryžiumi, 1995 metais Tautos fondas (JAV) įteikė padėką už gyvosios istorijos paliudijimus.  1998-aisiais Prezidento V. Adamkaus dekretu jam įteiktas Vyčio Kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinas ir tais pačiais metais  įteikta padėka už nuopelnus Lietuvai. 2000 metais iš Prezidento V. Adamkaus jis gavo Lietuvos kariuomenės kūrėjo medalį, 1999 metais suteiktas Alytaus A. Ramanausko-Vanago gimnazijos Garbės nario vardas.  Nuo 2015 m. lapkričio 15 d. išrinktas seniausios lietuvių studentų organizacijos Neo-Lithuania („Naujoji Lietuva“) Garbės nariu, 2018 metais jis pagerbtas Varėnos rajono savivaldybės garbės ženklu „Už nuopelnus Varėnos kraštui“. 2021 m. jam už resistencinės (partizaninės) veiklos, jos viešinimo ir patriotinio ugdymo nuopelnus įteikta Varėnos rajono savivaldybės įsteigta partizanų vado A. Ramanausko–Vanago premija.

Juozas Jakavonis Tigras – šviesios  dvasios kaimo  jaunuolio, išėjusio į mišką iš idėjos, etalonas. Jis liko ištikimas savo priesaikai, duotai partizanų vadui Adolfui Ramanauskui–Vanagui ir mums yra simbolis kartos, kuri paguldė galvas pamiškėse, palaukėse ir Sibiro lageriuose bei tremtyse. Ačiū jam“.

Liūdime dėl gerbiamo Juozo Jakavonio mirties ir tariame nuoširdų užuojautos žodį jo šeimai bei artimiesiems. Lengvos kelionės ir Dangaus palaimos, Gerbiamas Partizane Juozai Jakavoni!

Varėnos rajono savivaldybės meras

Algis Kašėta

2021-11-23T18:50:15+00:00