/Varėnoje minėta Gedulo ir vilties diena
2020 m. birželio 16 d.

Varėnoje minėta Gedulo ir vilties diena

Praėjusį sekmadienį visoje Lietuvoje minėta Gedulo ir vilties diena. Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už tremtinius, politinius kalinius ir laisvės kovų dalyvius. Parapijos klebonas Ernestas Maslianikas gyviesiems meldė sveikatos, stiprybės ir ištvermės, o mirusiesiems Dievo gailestingumo malonės. Mišioms iškilmingumo suteikė Varėnos kultūros centro mišraus choro „Varpilė“ (vad. R. E.Velžienė) atliekamos giesmės. Ši diena sutapo su religine švente – Devintinėmis. Po šv. Mišių šventoriuje vyko iškilminga Eucharistinė procesija.

Po bendros maldos visi susirinko prie paminklo tremtiniams. Šiemet minime 79-ąsias trėmimų metines, kai 1941 metų birželio 14-ąją pirmieji tremtinių ešelonai pajudėjo į Sovietų Sąjungos gilumą, Sibirą. Tai laikmetis, paženklintas baimės, nežinios, fizinio ir dvasinio skausmo.

Prie paminklo tremtiniams padėtos gėlės, uždegtos žvakės. Vėliau tylos minute pagerbti amžiams atgulę svetimoje žemėje.

Malda ir daina lydėjo tremtinius ir politinius kalinius Sibiro platybėse, teikė jiems stiprybę ir viltį. Jos skambėjo ešelonuose, barakuose, lageriuose. Tai labai skaudžios, bet gražios dainos, kurios verčia pamąstyti apie tremtinių ir politinių kalinių išgyvenimus ir begalinę meilę Tėvynei. Minėjimą pradėjo politinių kalinių ir tremtinių kolektyvas „Viltis“ ir „Bočių“ bendrijos ansamblis „Šarma“ (vad. G. Kuodienė). Skambėjo dainos „Ešelonų broliai, ešelonų sesės“ ir „Tau dėkojam, Tėvyne“.

Savo kalboje Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Varėnos skyriaus pirmininkė Jadvyga Akulavičienė ragino neprarasti širdyje Dievo, meilės Tėvynei ir vilties. Tie trys žmogaus gyvenimo ramsčiai yra doros ir žmogiškumo rodikliai. „Sąmoninga tauta randa stiprybės savo praeityje. Svarbu nepasiduoti atvirai brukamam tautiniam nihilizmui, besaikio turtėjimo vergovei, suprasti, kad mes turime didžiuotis ir išlaikyti savo lietuvišką kultūrą, kad Lietuva yra mūsų namai, o mes šių namų šeimininkai. Tremtiniai, politiniai kaliniai, ne savo noru netekę tėvynės, ilsisi Sibiro žemėje. Ilsisi turtingi savo siela, kančia, palikę šviesų atminimą lietuvių širdyse“, – kalbėjo J. Akulavičienė.

Bendrai dainai visus pakvietė „Bočių“ bendrijos ansamblis „Šarma“.

Varėnos rajono savivaldybės administracijos vicemeras Giedrius Samulevičius sakė: „Šiandien pačios brangiausios mūsų vėliavos papuoštos juodu kaspinu. Mes minime Gedulo ir vilties dieną. 1941–1953 metais buvo ištremta daugiau kaip 132 000 žmonių. Ištremti patys geriausi, teisingiausi ir garbingiausi žmonės, išvežti iš savo gimtinės, savo namų, suplėšytos šeimos, suluošinti gyvenimai. Ne vienas pasitiko ten mirtį. Bet šiandien, manau, kad tremtinių sielos turėtų džiaugtis, nes Lietuva yra laisva, jų vaikai ir anūkai gyvena nepriklausomoje šalyje.“

Jautrias liaudies dainas atliko politinių kalinių ir tremtinių kolektyvas „Viltis“ ir Varėnos kultūros centro folkloro ansamblio „Žeiria“ kvartetas (vad. V. Naruševičiūtė).

Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Baublys sakė, kad susirinkome minėti liūdną ir tragišką datą, kai prieš 79 metus, 1941 metų birželio 14 dienos naktį, prasidėjo masiniai trėmimai. Buvo ištremta tūkstančiai žmonių. Kas ketvirtas žuvo tremtyje, kitų gyvenimai buvo suluošinti. „Šiandien ta diena, kai išlikę gyvi tremtiniai, politiniai kaliniai gali dar kartą peržvelgti savo tragišką gyvenimo kelią, o mes, tų negrįžusių tremtinių artimieji, prisimename būtent juos, kiekvienas savo artimą, ištremtą ir likusį Sibiro platybėse. Aš šiandien prisimenu savo močiutę, kuri būdama garbingo amžiaus, ligota, kankinta įvairiausiais būdais, ištremta, po aštuonių mėnesių iš bado mirė ir liko Sibiro žemėje. Šiandien noriu tarti ačiū tiems,, kurie, rizikuodami savo gyvybe, padėjo kaimynams, pažįstamiems išvengti tremties. Tikrai tokių žmonių buvo labai daug.“ Seimo narys J. Baublys palinkėjo visiems stiprybės, sveikatos ir vilties, kad niekada daugiau panaši tragedija nepasikartotų.

Visų širdis suvirpino solistės Vaivos Gaidytės atliekama daina. Merginą parengė vadovė A. Kašėtienė.

Prie paminklo tremtiniams Varėnos „Ąžuolo“ gimnazistės skaitė žmonių, kurie buvo ištremti, praradę Tėvynę, namus, artimuosius ir laisvę, prisiminimus. Jos dalyvavo pilietinėje  iniciatyvoje „Vilties aitvaras“, skirtoje Gedulo ir vilties dienai. Gimnazistes parengė mokytojos V. Samulevičienė ir R. Jasevičienė.

Irena Makselienė
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus viešųjų ryšių specialistė
Tel. (8 310) 32 021, el. p. irena.makseliene@varena.lt
www.varena.lt

 

2020-06-16T15:58:01+00:00