/Varėnos rajono gyventojams bus teikiamos asmeninio asistento paslaugos
2019 m. spalio 4 d.

Varėnos rajono gyventojams bus teikiamos asmeninio asistento paslaugos

Varėnos rajono savivaldybės administracija įgyvendindama „Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Varėnos rajono savivaldybėje“ projektą, vykdomą pagal veiksmų programos priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ (toliau- projektas), inicijuoja asmeninio asistento paslaugos teikimą Varėnos rajono gyventojams. Asmeninio asistento paslauga – namų ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant) individualiai asmeniui teikiama pagalba, padedanti įgalinti asmenį būti savarankišką ir užtikrinanti svarbiausias asmens gyvybinės veiklos funkcijas (asmens higiena, mityba, judumas / mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka). Asmeninis asistentas:

  1. suteiks asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime;
  2. suteiks asmeniui individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padės rengtis, maudytis, naudotis tualetu ir kt.);
  3. lydės asmenį į sveikatos priežiūros, užimtumo ar kitas valstybės ar savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą;
  4. organizuos asmens maitinimą (pamaitins, pakels ir palaikys daiktus);
  5. suteiks individualią pagalbą asmeniui, adekvačiai reaguojant į aplinką ir siekiant užmegzti bei palaikyti socialinius santykius su ta aplinka (kalbėjimas, laiko suvokimas ir orientavimasis aplinkoje, dienos režimo laikymasis, savivoka, disponavimas finansiniais ištekliais, vaistų vartojimas, socialinis bendravimas, poilsis ir laisvalaikis).

              Paslaugą teiks projekto partnerio biudžetinės įstaigos Varėnos socialinių paslaugų centro darbuotojai asmeniniai asistentai  iki 5 dienų per savaitę, iki 4 val. per dieną vienam asmeniui.

Asmeninio asistento paslaugos gavėjais projekte gali būti asmenys nuo 16 metų, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai) ir (ar) kompleksinės negalios, (išskyrus pensinio amžiaus asmenis), kuri visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti bei savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninio asistento paslaugas, ir (ar) jo tėvai ar įtėviai, globėjai (rūpintojai), ir (ar) sutuoktinis, ir (ar) vaikai (įvaikiai) ar jo įgaliotas atstovas (toliau – asmens atstovas) kreipiasi į asmens gyvenamosios vietos seniūnijos socialinio darbo organizatorių ir užpildo laisvos formos prašymą gauti asmeninio asistento paslaugas, pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,  Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą Neįgalumo lygio pažymą ar Darbingumo lygio pažymą; dokumentus ir (ar) kitą informaciją, pagrindžiančią prioriteto suteikimą, tik tokios apimties, kokia reikalinga norint gauti asmeninio asistento paslaugas (pavyzdžiui: moksleivio ar studento pažymėjimo kopiją, darbdavio pažymą, prašymo gauti socialines paslaugas kopiją).

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu asmeninio asistento paslauga teikiama nemokamai.

Informaciją Jums suteiks projekto vadovė Danutė Mazaliauskienė, tel. (8 310) 20 705, el. p. danute.mazaliauskiene@varena.lt

2019-10-08T15:42:08+00:00