/Varėnos rajono savivaldybė viena pirmųjų Lietuvoje gerins gyventojų gyvenimo kokybę pasitelkdama piliečių (paslaugų) chartiją
2019 m. birželio 27 d.

Varėnos rajono savivaldybė viena pirmųjų Lietuvoje gerins gyventojų gyvenimo kokybę pasitelkdama piliečių (paslaugų) chartiją

Įvairiose pasaulio šalyse paplito geroji praktika – viešojo sektoriaus organizacijų su visuomene sutartys chartijų pavidalu. Jos keičia viešojo sektoriaus kultūrą einant link tinkamo reagavimo į visuomenės poreikius, siekiant jų pasitenkinimo. Varėnos rajono savivaldybė viena pirmųjų Lietuvoje gerins gyventojų gyvenimo kokybę pasitelkdama piliečių chartiją. Savivaldybės taryba 2019 m. birželio 25 d. pritarė Varėnos rajono savivaldybės piliečių (paslaugų) chartijai, kurioje įtvirtinti pilietiškumo, bendrakūros ir lyderystės principai, kuriais bus vadovaujamasi gerinant savivaldybės gyventojų gyvenimo kokybę. Chartijoje apibrėžti bendros veiklos, savivaldybės administracijos bei savivaldybės biudžetinių įstaigų įsipareigojimai teikiant kokybiškas administracines ir viešąsias paslaugas švietimo, sporto, kultūros, socialinėje ir kitose srityse, savivaldybės institucijų ir gyventojų bendravimo ir bendradarbiavimo būdai.

Ši chartija buvo parengta įgyvendinant Europos Sąjungos ir savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Varėnos rajono savivaldybėje“. Rengiant chartiją, dalyvavo Mykolo Romerio universiteto mokslininkai ir UAB „Kvalitetas“ vadybos konsultantai, savivaldybės administracijos ir savivaldybės įstaigų darbuotojai, taip pat vyko susitikimai su savivaldybės gyventojais, savivaldybės teritorijoje veikiančių verslo ir nevyriausybinių organizacijų atstovais.

Pirmajame susitikime, kuris vyko 2018 m. rugpjūčio 13 d., buvo aptartos chartijos rengimo gairės. Tai sudarė prielaidas chartijoje įtvirtinti inovacijų siekį ir bendrą suinteresuotų šalių veikimą – kiekvieną skatinant aktyviai dalyvauti, įsitraukti teikiant ir tobulinant esamas bei kuriant naujas paslaugas.

Susitikimai, skirti socialinių ir sporto paslaugų sritims, vyko 2018 m. rugpjūčio 30 d. Šiuose susitikimuose prasidėjo pirminio chartijos projekto bei chartiją papildančio Varėnos rajono savivaldybės administracijos ir savivaldybės įstaigų teikiamų paslaugų kokybės ir asmenų aptarnavimo standartų rinkinio aptarimas ir derinimas.

Su verslo organizacijų ir savivaldybės administracijos atstovais, švietimo ir kultūros bendruomenės nariais 2018 m. spalio 3 d. aptarti verslui, švietimo bei kultūros sritims aktualūs klausimai ir numatyta šiuos klausimus įtraukti į projekto įgyvendinimo metu rengiamus dokumentus, skirtus savivaldybės administracijos ir savivaldybės įstaigų veiklai gerinti. 2019 m. gegužės 29 d. įvyko paskutinysis susitikimas chartijos turiniui parengti bei aptarti.

Siekiant sudaryti sėkmingo chartijos įgyvendinimo prielaidas, savivaldybės administracijos ir savivaldybės įstaigų darbuotojams buvo organizuoti mokymai, kaip gerinti paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybę, taip pat buvo parengti šie dokumentai: Varėnos rajono savivaldybės administracijos ir savivaldybės įstaigų teikiamų paslaugų kokybės ir asmenų aptarnavimo standartų rinkinys, Asmenų aptarnavimo vieno langelio principu Varėnos rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašas, Varėnos rajono savivaldybės mobiliosios bibliotekos paslaugų teikimo tvarkos aprašas, Varėnos rajono savivaldybės paslaugų kokybės ir teikimo procesų stebėsenos bei vertinimo metodika.

Su Varėnos rajono savivaldybės piliečių (paslaugų) chartija galite susipažinti čia.

Kviečiame visus laikytis chartijos įsipareigojimų!

 

 

2019-07-30T10:15:34+00:00