/Savivaldybė / Paslaugos / Kultūros ir sporto sk. paslaugos / Paraiškų dėl lėšų leidinių leidybos projektams iš dalies finansuoti priėmimas
Savivaldybė / Paslaugos / Kultūros ir sporto sk. paslaugos / Paraiškų dėl lėšų leidinių leidybos projektams iš dalies finansuoti priėmimas 2020-09-17T09:22:14+00:00
Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas 04-02
2. Administracinės paslaugos versija
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Paraiškų dėl lėšų skyrimo leidinių leidybos projektams iš dalies finansuoti priėmimas
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Leidinių leidybos finansavimo iš Varėnos rajono savivaldybės biudžeto tikslas – skatinti rajonui reikšmingų leidinių leidybą bei sklaidą.

Paraiškas finansuoti leidinių leidybą gali teikti fiziniai asmenys, Savivaldybės kultūros įstaigos ir jų filialai bei savivaldybės teritorijoje esančios valstybinės  įstaigos, organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, viešosios kultūros įstaigos, vykdančios kultūrinę veiklą (numatyta įstatuose, nuostatuose) ir turinčios juridinio asmens teises.

Paraiškų formą, dalinio finansavimo taisykles galima rasti Savivaldybės internetiniame puslapyje www.varena.lt,  (SAVIVALDYBĖ-VEIKLOS SRITIS-KULTŪRA-DOKUMENTAI ). Kasmet, patvirtinus Savivaldybės biudžetą, konkursas viešai skelbiamas Savivaldybės internetiniame puslapyje www.varena.lt (paspaudus nuorodą: VISI AUKCIONAI, KONKURSAI IR SKELBIMAI)  ir spaudoje.

Konkurso skelbime nurodomi Paraiškų priėmimo terminai.

Užpildytos Paraiškos (originalai) priimamos Varėnos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriuje, 15 kabinete, adresu Vytauto g. 12, Varėna. Taip pat paraiškas galima siųsti registruotu paštu Varėnos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriui adresu: Vytauto g. 12, Varėna 65184 (galioja skelbime nurodyta pašto spaudo data).

 

5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 2016 m. vasario 25 d. Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. DV-236 „Dėl leidinių leidybos projektų finansavimo iš Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšų taisyklių tvirtinimo“.

 

 

6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Leidinių leidybos finansavimo iš Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšų taisyklėse nurodyti dokumentai ir paraiškos forma (1 priedas). Paraiškų formą, dalinio finansavimo taisykles galima rasti Savivaldybės internetiniame puslapyje www.varena.lt, (SAVIVALDYBĖ-VEIKLOS SRITIS-KULTŪRA-DOKUMENTAI )
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Užpildyta paraiška ir kiti Leidinių leidybos finansavimo iš Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšų taisyklėse nurodyti dokumentai. Paraiškų formą, dalinio finansavimo taisykles galima rasti Savivaldybės internetiniame puslapyje

www.varena.lt,   (SAVIVALDYBĖ – VEIKLOS SRITIS – KULTŪRA – DOKUMENTAI )

8. Administracinės paslaugos teikėjas Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Giedrė Jablonskienė, el. p. giedre.jablonskiene@varena.lt, tel. (8 310) 32 014.
9. Administracinės paslaugos vadovas Laima Denutienė, Kultūros ir sporto  skyriaus vedėja, el. p. laima.denutiene@varena.lt, tel. (8 310) 31 972.
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Paraiškų teikimo, nagrinėjimo ir sutarčių pasirašymo terminai – po 30 kalendorinių dienų.
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Nemokama
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys 1 priedas
13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Paslauga yra teikiama leidinių leidybos finansavimui gauti. Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintos formos paraiškos leidinių leidybai finansuoti priimamos paskelbus spaudoje ir Savivaldybės interneto svetainėje www.varena.lt leidinių leidybos finansavimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų konkursą. Paraiškos ir kiti kartu su paraiškomis gauti dokumentai negrąžinami.

Paraiškas svarsto Ekspertų komisija ir dėl leidinių finansavimo teikia rekomendacinio pobūdžio siūlymus, įformintus protokolu, Savivaldybės administracijos direktoriui. Lėšas konkrečiam leidiniui, atsižvelgdamas į komisijos siūlymus, skiria Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu.

15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą Aprašymas įtraukiamas į Savivaldybės dokumentų apskaitą saugojimo bylose 3.60 ir 4.4.