/Tarnybiniai nusižengimai
Tarnybiniai nusižengimai 2020-12-30T15:50:31+00:00

Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-11-24 įsakymu Nr. DP-359 pripažinta, kad XXX skyriaus vyriausiasis specialistas XXX pažeidė Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1, 8 ir 10 punktų, 16 straipsnio 1 dalies 1, 5, 6 ir 7 punktų, Varėnos rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklių, patvirtintų Savivaldybės administracijos direktoriaus

2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. DV-1433 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo“, 19.1, 19.5, 19.6 ir 19.7 papunkčių reikalavimus ir tokiu būdu padarė mažareikšmį tarnybinį nusižengimą bei nuspręsta tarnybinės nuobaudos neskirti.