/Vaiko laikinoji priežiūra tėvų ar kitų vaiko atstovų prašymu
Vaiko laikinoji priežiūra tėvų ar kitų vaiko atstovų prašymu 2024-06-17T11:09:30+00:00
Paslaugos aprašymas

   

 

Vaiko laikinoji priežiūra tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą prašymu nustatoma tik esant svarbioms priežastims ir ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui. Prašymas pateikiamas vaiko gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki norimos vaiko laikinosios priežiūros nustatymo dienos. Esant objektyvioms priežastims (pvz.: netikėtai pablogėjus vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą sveikatai, dėl skubaus gydymo paskyrimo, skubaus išvykimo ir pan.), prašymas gali būti pateiktas likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki laikinosios priežiūros nustatymo dienos.
Vaiko laikinoji priežiūra nustatoma Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Vaiko laikinosios priežiūros metu vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą teisės ir pareigos išlieka ir nėra perduodamos asmeniui, sutikusiam laikinai prižiūrėti vaiką.

Paslaugos suteikimo trukmė
Savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos turi jį išnagrinėti ir priimti sprendimą dėl vaiko laikinosios priežiūros nustatymo tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą prašymu.
Paslaugos gavėjas Fizinis asmuo
Aprašymas interesantui Vaiko laikinosios priežiūros tėvų prašymu nustatymui pateikiami šie dokumentai:
1) prašymas nustatyti vaiko laikinąją priežiūrą (prašymo forma pridedama);
2) išrašas iš vaiko gimimo įrašo ar vaiko asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3) tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
4) asmens, galinčio laikinai prižiūrėti vaiką, asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
5) dokumentai, įrodantys priežastis, dėl kurių vaikui prašoma nustatyti laikinąją priežiūrą (pvz.: gydymo įstaigos pažyma, įdarbinimo ar profesinės veiklos ne Lietuvos Respublikoje dokumentai (darbo sutarties, paslaugų teikimo sutarties kopijos, laiškas, patvirtinantis įdarbinimą, komandiruotę, stažuotę arba dalyvavimą profesinėje ar savanoriškoje programoje ir jos trukmę patvirtinančio įsakymo kopijos, potvarkio, kvietimo kopijos ar kt.);
6) jei vaiko laikinąją priežiūrą prašo nustatyti ne jo tėvai, o kiti jo atstovai pagal įstatymą – teismo sprendimo dėl vaiko globėjo (rūpintojo) paskyrimo kopija arba savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl vaiko laikinojo globėjo (rūpintojo) paskyrimo kopija;
7) jei vaiko laikinąją priežiūrą prašo nustatyti vienas iš jo tėvų, ar vienas iš kelių paskirtų atstovų pagal įstatymą – dokumentus, įrodančius objektyvias priežastis, kodėl kitas iš tėvų ar įstatyminių atstovų negali atstovauti vaiko (pvz.: vienas iš tėvų yra laikinai išvykęs, vaiko gyvenamoji vieta nustatyta su vienu iš tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą ir ryšio tarp vaiko ir kito iš tėvų ar vaiko atstovų pagal įstatymą nėra, vienas iš tėvų yra nusišalinęs nuo vaiko auginimo, nežinoma kito vaiko tėvo ar kito vaiko atstovo pagal įstatymą gyvenamoji vieta ir pan.).
Išnykus priežastims, dėl kurių buvo nustatyta vaiko laikinoji priežiūra, vaiko tėvai ar kiti atstovai ne vėliau kaip per 3 dienas informuoja Savivaldybę ir pateikia prašymą nutraukti vaiko laikinąją priežiūrą.
Atsakingas dalinys Socialinių paslaugų skyrius
Paslaugos vadovas Socialinių paslaugų skyriaus vedėja
Dalia Stankevičiūtė,  tel. (8 310) 32 011, el. p. dalia.stankeviciute@varena.lt
Paslaugos vykdytojas Socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistė:
Audronė Karlonienė, tel. (8 310) 31 802, el. p. audrone.karloniene@varena.lt

Socialinių paslaugų skyriaus vedėjo pavaduotoja:
Vesta Čaplikaitė, tel. (8310) 31 802, el. p. vesta.caplikaite@varena.lt

Prašymo forma (-os) Prašymo forma
Reglamentuojantys teisės aktai  Vaiko laikinosios priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. A1-794 „Dėl Vaiko laikinosios priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”