/Vaikų dienos socialinės priežiūros akreditavimas
Vaikų dienos socialinės priežiūros akreditavimas 2024-04-12T14:22:33+00:00
Paslaugos aprašymas

 

 

Vaikų dienos socialinės priežiūros akreditavimas vykdomas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. A1-658 „Dėl Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų ir rekomendacijų patvirtinimo“ ir Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. DV-874 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo ir kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo”.
Paslaugos suteikimo trukmė Akredituojama 3 metų laikotarpiui
Paslaugos gavėjas Juridinis asmuo
Aprašymas interesantui Įstaigos, pageidaujančios Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą (toliau – Įstaiga), kreipiasi į Varėnos rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrių ir kartu su nustatytos formos prašymu pateikia šiuos lietuvių kalba surašytus dokumentus (arba jų vertimus, patvirtintus vertėjo, pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens) ar jų kopijas:
1. įstaigos steigimo dokumentą (pavyzdžiui: įstatus, nuostatus, steigimo sutartį ir pan.);
2. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo 2 priede patvirtintą formą;
4. dokumentus, patvirtinančius teisę naudotis patalpomis, kurios atitinka akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugų teikimo reikalavimus;
5. įstaigos, kuri teiks (teikia) akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą, pareigybių ir darbuotojų skaičiaus sąrašą;
6. įstaigos, kuri teiks (teikia) akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą, darbuotojų išsilavinimą, nurodytą Įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje, pagrindžiančius dokumentus.
Atsakingas dalinys Socialinių paslaugų skyrius
Paslaugos vadovas Socialinių paslaugų skyriaus vedėja
Dalia Stankevičiūtė,  tel. (8 310) 32 011, el. p. dalia.stankeviciute@varena.lt
Paslaugos vykdytojas Audronė Karlonienė, Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, el. p. audrone.karloniene@varena.lt; tel. (8 310) 31 802.
Vesta Čaplikaitė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėjo pavaduotoja, el. p. vesta.caplikaite@varena.lt; tel. (8 310) 31 802.
Prašymo forma (-os) 2 priedas
Reglamentuojantys teisės aktai Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 2, 8, 13, 15, 16, 17, 191, 20, 30, 34, 36 straipsnių, šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo 192, 251, 252 straipsniais įstatymas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimas Nr. 779 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“
Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. DV-874 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo ir kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo”