Būstas 2023-12-20T11:13:33+00:00
 
Socialinis būstas – ne komerciniu pagrindu, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarką, nuomojamos savivaldybės gyvenamosios patalpos, skirtos mažas pajamas turintiems asmenims ir šeimoms apgyvendinti.
 

Asmens (šeimos), kuriam teikiama valstybės parama savivaldybės socialiniam būstui išsinuomoti ar jo sąlygoms pagerinti, metinės pajamos ir turtas prieš prašymo įrašyti į atitinkamą asmenų (šeimų), turinčių teisę į socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, sąrašą pateikimo savivaldybės vykdomajai institucijai metus, taip pat prieš savivaldybės socialinio būsto suteikimo metus neturi viršyti šių didžiausių dydžių:
1. asmens be šeimos grynosios metinės pajamos – 40 VRP dydžių ir turtas – 56 VRP dydžių;
2. dviejų, trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 80 VRP dydžių ir turtas – 112 VRP dydžių;
3. keturių ir daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui neturi viršyti 23 VRP dydžių ir turtas vienam asmeniui – 56 VRP dydžių.
(1 VRP – 147 Eur).

Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašas sudaromas pagal prašymo užregistravimo savivaldybės vykdomojoje institucijoje datą ir laiką. Šis sąrašas tvarkomas savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka. Asmenys ir šeimos, įrašyti į minėtą sąrašą, skirstomi į šias grupes:
1) jaunų šeimų;
2) šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
3) likusių be tėvų globos asmenų ir jų šeimų. Šią grupę sudaro iki 36 metų buvę likę be tėvų globos asmenys ar jų šeimos, taip pat likę be tėvų globos asmenys, kurie ne jaunesni kaip 16 metų, jų atstovams pagal įstatymą (rūpintojams) pateikus prašymą, tačiau socialinio būsto nuoma jiems siūloma tik įgijus visišką civilinį veiksnumą, jeigu jie atitinka Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo (toliau – Įstatymas) 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus;
4) neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų, įrašytų į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų;

5) socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą;
6) bendroji. Šią grupę sudaro visi asmenys ir šeimos, nepatenkantys į  1, 2, 3, 4 ir 5 punktuose nurodytas grupes.

Pateikiamų dokumentų sąrašas

Asmenys ir šeimos, kurie pageidauja būti įrašyti į Varėnos rajono asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus, Savivaldybės administracijos direktoriui pateikia prašymą.

Kartu su prašymu pateikiami dokumentai, įrodantys teisę į paramą būstui išsinuomoti:

1. Asmens (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracija už kalendorinius metus;
2. VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie nuosavybės teise turimą nekilnojamąjį turtą su įvertinta vidutine rinkos kaina;
3. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
4. Neįgalumo ar darbingumo lygio pažymos kopija;
5. Pažyma iš gydymo įstaigos, patvirtinanti, kad asmuo ar šeimos narys serga lėtinės ligos, įrašytos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma;
6. Likusio be tėvų globos asmens statusą patvirtinančių dokumentų kopijos:
6.1. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl laikinosios globos nustatymo;
6.2. teismo sprendimas dėl nuolatinės globos nustatymo;
6.3. mirties liudijimas;
7. Kiti dokumentai.

Informacija asmenims ir šeimoms, nuomojančioms Varėnos rajono savivaldybės socialinį būstą

Asmenų ir šeimų, nuomojančių socialinį būstą, sąrašas yra sudarytas ir paskelbtas,vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu.

Asmenys ir šeimos, nuomojančios socialinį būstą, privalo Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka ir terminais kiekvienais metais iki gegužės 1 d. privalo deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas), pateikiant Valstybinei mokesčių inspekcijai Metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją už kalendorinius. Nuomos sutartys su nuomininkais, neįvykdžiusiais Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytos šios pareigos, nutraukiamos.

Jeigu asmens ar šeimos, nuomojančio (nuomojančios) socialinį būstą, Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoto turto vertė ar pajamos, pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnį įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, viršija Įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius, šio asmens ar šeimos prašymu šis būstas nuomojamas kaip savivaldybės būstas, jeigu asmuo ar šeima Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise neturi kito būsto ir jeigu:

1) asmeniui iki senatvės pensijos amžiaus sukakties yra likę 5 ar mažiau metų;

2) asmuo yra neįgalusis arba šeimoje yra neįgaliųjų;

3) šeima augina tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

4) kai šeimoje yra nepilnamečių vaikų.

Kita aktuali informacija

Informacija asmenims, pageidaujantiems gauti valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą,

Informacija asmenims, norintiems pasinaudoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija,

ASMENŲ IR ŠEIMŲ, TURINČIŲ TEISĖ Į SOCIALINIO BŪSTO NUOMĄ, SĄRAŠAS

Asmenų ir šeimų, gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, sąrašas

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMŲ SOCIALINIŲ BŪSTŲ SĄRAŠAS

Teisės aktai, reglamentuojantys socialinių būstų skyrimą

Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas,

Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 1, 2, 3 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas,

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2001 m. Balandžio 25 d. nutarimo nr. 472 „Dėl valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

INFORMACIJA APIE BŪSTUS, IŠNUOMOTUS VADOVAUJANTIS PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI ĮSTATYMO 20 STRAIPSNIO 6 DALIMI

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog daugiabučio namo (daugiabučiu laikomas namas kai jame yra 3 ir daugiau butų) butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti namo bendrojo naudojimo objektus (pastato konstrukcijas, inžinerinės sistemas, bendrojo naudojimo patalpas ir kitas pastato dalis). Galimi trys skirtingi valdymo būdai:

 1. Sudaryti daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį (kai sutartį pasirašo dauguma butų ir kitų patalpų savininkų ir išsirenka įgaliotą asmenį);
 2. Steigti daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendriją;
 3. Nustatyta tvarka savivaldybės vykdomosios institucijos įsakymu paskiriamas daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratorius.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos informaciją rasti čia

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 42 punktu, Varėnos rajono savivaldybės administracija atlieka butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę pagal Varėnos rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisykles.

2021 metų planinių patikrinimu planas

Vykdant planinį valdytojo veiklos patikrinimą, tikrinama:

 1. valdytojo paskyrimo ar išrinkimo atitiktis nustatytiems teisės aktų reikalavimams – tikrinami valdytojo paskyrimo ar išrinkimo dokumentai, nustatytos kadencijos laikymasis (pagal patalpų savininkų sprendimo protokolus, jungtinės veiklos sutartį, Juridinių asmenų registro, Nekilnojamojo turto registro duomenis);
 2. patalpų savininkų, bendrijos narių apskaitos tvarkymas – ar yra patalpų savininkų, bendrijos narių sąrašai; jų atitiktis nustatytiems reikalavimams;
 3. daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų aprašo (toliau – aprašas) sudarymas ir tvarkymas, jo atitiktis teisės aktų reikalavimams – ar aprašas sudarytas, ar jo forma atitinka teisės aktų reikalavimus;
 4. daugiabučio namo (toliau – namas) bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus planavimas ir lėšų kaupimo organizavimas – ar rengiami ir nustatyta tvarka teikiami patalpų savininkams ilgalaikiai ir metiniai planai, pasiūlymai dėl lėšų kaupimo namui atnaujinti, ar sukauptos lėšos laikomos atskiroje sąskaitoje ir naudojamos pagal paskirtį;
 5. namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų organizavimas – ar pirkimai organizuojami ir vykdomi teisės aktų nustatyta tvarka;
 6. informacijos ir duomenų patalpų savininkams teikimas pagal teisės aktų reikalavimus – ar laikomasi nustatytų reikalavimų dėl informacijos ir duomenų teikimo patalpų savininkams ir skelbimo apie savo veiklą (interneto svetainėje, el. paštu, skelbimų lentoje ir kitais būdais), ar gauta (jei gauta, nurodomas skaičius) skundų dėl informacijos ir duomenų pateikimo patalpų savininkams;
 7. metinės veiklos ataskaitos rengimas ir jos pateikimas patalpų savininkams – ar rengiamos metinės veiklos ataskaitos, ar nustatytais terminais ir tvarka teikiamos patalpų savininkams, ar jų turinys atitinka teisės aktų ar patalpų savininkų sprendimu nustatytus reikalavimus;
 8. patalpų savininkų susirinkimų ir balsavimo raštu organizavimas – ar šaukiami teisės aktų nustatytais atvejais ar patalpų savininkų prašymu patalpų savininkų susirinkimai, ar organizuojamas balsavimas raštu;
 9. dokumentų ir duomenų pateikimas viešam registrui – ar administravimo, ar jungtinės veiklos sutarties sudarymo faktas registruotas Nekilnojamojo turto registre, ar bendrijos įsteigimo faktas registruotas Juridinių asmenų registre ir Nekilnojamojo turto registre; ar įstatymų nustatytais atvejais ir terminais Juridinių asmenų registre perregistruojami juridinio asmens (bendrijos) įstatai;
 10. ar valdytojas taiko nustatytus tarifus (namo bendrojo naudojimo objektų administravimo, techninės priežiūros, namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo), lifto naudojimo ir priežiūros, bendrojo naudojimo patalpų valymo ir kitus bendrijos narių ar patalpų savininkų nustatytus tarifus);
 11. ar bendrojo naudojimo objektų administratorius yra apsidraudęs civilinės atsakomybės draudimu.

Tikrinamų dokumentų sąrašas, kurį valdytojas turi pateikti kontrolieriui tiesiogiai arba elektroniniu/registruotu paštu ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Varėnos rajono savivaldybės administracijos rašto (dėl planinio veiklos patikrinimo) įteikimo dienos:

 1. valdytojo paskyrimo ar išrinkimo dokumentą (paskyrimo aktas, protokolas);
 2. butų ir kitų patalpų savininkų sąrašą;
 3. bendrijos narių sąrašą;
 4. bendrojo naudojimo objektų aprašą;
 5. metinį namo priežiūros ūkinį-finansinį planą;
 6. ilgalaikį namo atnaujinimo planą;
 7. kaupiamųjų lėšų namui atnaujinti sąskaitos sutartį;
 8. banko sąskaitos išrašą apie sukauptų lėšų naudojimą (ne mažiau kaip už vienerius metus);
 9. dokumentus apie vykdytus pirkimus (ne mažiau kaip už vienerius metus);
 10. laisvos formos informaciją apie interneto svetainę, skelbimų lentas, taikomas kitas informacijos pateikimo butų ir kitų patalpų savininkams priemones;
 11. informaciją apie gautas butų ir kitų patalpų savininkų pretenzijas, skundus;
 12. metinę veiklos ataskaitą ir informaciją apie jos pateikimą butų ir kitų patalpų savininkams;
 13. informaciją apie einamaisiais metais (jeigu patikrinimas vyksta I metų ketvirtį – informaciją apie praėjusiais metais) šauktus butų ir kitų patalpų savininkų, bendrijos narių susirinkimus ar balsavimus raštu;
 14. bendrojo naudojimo objektų administratoriaus civilinės atsakomybės draudimą;
 15. informaciją apie taikomus tarifus;
 16. informaciją apie daugiabučio namo techninei priežiūrai skirtų lėšų panaudojimą;
 17. kitus kontrolieriaus prašomus pateikti dokumentus
 1. Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas
 2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
 3. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (aktualiausia informacija straipsniuose 2.82., 2.95 – 2.114, 4.75, 4.76, 4.82 – 4.86)
 4. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatai
 5. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir atnaujinimo darbų pirkimų pavyzdinės taisyklės
 6. Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašas
 7. Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašas
 8. Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo šaukimo, darbotvarkės ir priimtų sprendimų skelbimo tvarkos aprašas
 9. Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašas
 10. Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos narių balsavimo raštu dėl priimamų sprendimų tvarkos aprašas
 11. Varėnos rajono savivaldybės daugiabučių namų techninės priežiūros maksimalūs tarifai
 12. Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodika
 13. Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros įgyvendinimo tvarka (VII skyrius)
 14. Prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose pareiškimo, šio prieštaravimo atšaukimo ir informacijos apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti, paskelbimo, informacinių ženklų apie draudimą rūkyti įrengimo tvarkos aprašas
 • Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams pirmiausia reikia surinkti iniciatyvinę grupę iš keleto asmenų. Bendriją gali imtis steigti ir vienas asmuo.
 • Suburta iniciatyvinė grupė parengia bendrijos įstatų projektą pagal LR Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 7 straipsnyje nustatytus reikalavimus. ( Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas )
 • Iki steigiamojo susirinkimo dienos būtina sudaryti namo butų ir kitų patalpų savininkų, pritariančių bendrijos steigimui, sąrašą, kuriame turi būti šių savininkų vardai, pavardės, parašai, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, jo išdavimo data.
 • Apgalvojama bendrijos steigiamojo susirinkimo darbotvarkė, susirinkimo šaukimo data.
 • Jei bendriją planuojama steigti daugiabučiame name, kurį administruoja savivaldybės paskirtas administratorius, jam būtina prieš 30 dienų iki steigiamojo susirinkimo pranešti apie bendrijos steigimą ir steigiamojo susirinkimo datą. Administratorius bendrijos steigimo iniciatoriams ne vėliau kaip per 15 dienų privalo pateikti namo bendrojo naudojimo objektų aprašą.
 • Visiems namo butų ir kitų patalpų savininkams apie organizuojamą steigiamąjį bendrijos susirinkimą, jo datą ir vietą reikia pranešti ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki planuojamo susirinkimo dienos. Pristatomas bendrijos įstatų projektas viešai paskelbiant namo skelbimų lentoje arba nurodant vietą ir laiką, kada galima susipažinti su įstatų projektu.
 • Tuomet reikia organizuoti steigiamąjį susirinkimą – išsirinkti pranešėją, kuris pristatytų bendrijos steigimo tikslus ir įstatų projektą, pagal numatytus reikalavimus parengti susirinkimo dalyvių sąrašo ir susirinkimo protokolo formas, parinkti kandidatus į bendrijos pirmininkus ir bendrijos valdybą, revizijos komisiją, balsų skaičiavimo komisiją, ginčų komisiją.
 • Bendrijos steigiamasis susirinkimas yra teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų butų ir kitų patalpų savininkų.
 • Bendrijos steigiamojo susirinkimo sprendimai priimami susirinkime dalyvaujančių butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma. Balsuojant bendrijos steigiamajame susirinkime, kiekvienas buto ar kitų patalpų savininkas turi po vieną balsą. Buto ar kitų patalpų bendraturčiams atstovauja vienas asmuo ir jis turi vieną balsą.
 • Bendrijos steigiamojo susirinkimo dalyviai registruojami sudarant jų sąrašą. Bendrijos steigiamojo susirinkimo dalyvių sąraše turi būti nurodyta susirinkimo dalyvio vardas ir pavardė, asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, jo numeris ir išdavimo data, juridinio asmens pavadinimas, kodas, susirinkimo dalyviui priklausančio buto (butų), kitos patalpos (kitų patalpų) (pastato (pastatų) adresas (adresai) ir jų unikalus numeris (unikalūs numeriai), susirinkimo dalyvio parašas. Jeigu susirinkimo dalyvis atstovauja buto ar kitų patalpų savininkui, bendrijos steigiamojo susirinkimo dalyvių sąraše nurodomas įgaliojimo registracijos numeris ir data. Bendrijos steigiamojo susirinkimo dalyvių sąrašą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.
 • Bendrijos steigiamasis susirinkimas yra protokoluojamas. Bendrijos steigiamojo susirinkimo protokolas turi būti parengtas per 5 darbo dienas nuo susirinkimo dienos. Protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Prie bendrijos steigiamojo susirinkimo protokolo pridedamas šio susirinkimo dalyvių sąrašas su jų parašais. (Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos steigiamojo susirinkimo protokolo ir steigiamojo susirinkimo dalyvių sąrašo pavyzdinės forma)
 • Jeigu bendrijos steigiamasis susirinkimas numatytu laiku neįvyksta, pakartotinis bendrijos steigiamasis susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip po 14 dienų nuo neįvykusio steigiamojo susirinkimo dienos. Pakartotiniam bendrijos steigiamajam susirinkimui taikomos LR Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 6 straipsnio nuostatos.(Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas)

Steigiamajame susirinkime priėmus sprendimą dėl bendrijos steigimo ir patvirtinus bendrijos įstatus, steigiamojo susirinkimo pirmininkas įstatus ir kitus bendrijos steigimo dokumentus pateikia notarui, kuris įvertina jų atitiktį įstatymams ir patvirtina.

Notaro patvirtintus bendrijos steigimo dokumentus steigiamojo susirinkimo pirmininkas pateikia Juridinių asmenų registrui, kuris per 20 darbo dienų privalo registruoti bendriją arba pranešti apie atsisakymą registruoti, nurodant atsisakymo priežastį. Bendrija laikoma įsteigta ir įgyja juridinio asmens statusą nuo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos

Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis (toliau – JVS) yra sutartis, kuria du ar daugiau asmenų (partnerių), kooperuodami savo turtą, darbą ar žinias, įsipareigoja veikti bendrai tam tikram, neprieštaraujančiam įstatymui tikslui arba tam tikrai veiklai (CK 6.969 straipsnio 1 dalis). Savininkai pasirašydami JVS išsirenka namo įgaliotinį, kuris įsipareigoja atstovauti patalpų savininkų interesams, susijusiems su namo bendrojo naudojimo objektų valdymu, naudojimu, priežiūra, remontu ir kitokiu tvarkymu. Namo įgaliotiniu gali būti renkamas asmuo, kuris tame name turi patalpas nuosavybės teise.

Butų ir kitų patalpų savininkai nenorintys, kad jų daugiabuti namas toliau būtų valdomas administratoriaus, gali organizuoti susirinkimą dėl JVS sudarymo. Sprendimai priimami balsų dauguma. Susirinkimo metu išrenkamas įgaliotas asmuo, surašomas sprendimų priėmimo protokolas, pasirašoma Jungtinės veiklos sutartis, ji įregistruojama Nekilnojamojo turto registre. Informacija apie pasirašytą sutartį ir jos įregistravimą pateikiama namo administratoriui ir savivaldybei. Namas išbraukiamas iš administruojamų namų sąrašo. Administratorius per 30 dienų nuo sutarties pasirašymo perduoda namo valdymą.

Jungtinės veiklos sutarties pavyzdinė forma

Jeigu daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai nėra įsteigę gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nėra sudarę jungtinės veiklos sutarties, taip pat jei bendrija likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius, kuris skiriamas vadovaujantis bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašu.

Savivaldybės vykdomoji institucija, organizuoja butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu ar susirinkimą dėl administratoriaus pasirinkimo. Jeigu administratoriaus skyrimo dieną prašymą pateikė tik vienas asmuo, pretenduojantis teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, savivaldybės vykdomoji institucija šį asmenį skiria administratoriumi nesušaukusi butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo ar nesuorganizavusi jų balsavimo raštu. Pažymėtina, kad šiuo metu asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas Varėnos rajono savivaldybėje, yra vienas tik vienas, t. y. UAB „Varėnos šiluma“.

ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ TEIKTI DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO PASLAUGAS, SĄRAŠAS 

Eil. Nr. Pretenduojančio teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas vardas pavardė arba pavadinimas Asmens, pretenduojančio teikti administravimo paslaugas, patirtis bendrojo naudojimo objektų administravimo ir (ar) pastatų naudojimo ir priežiūros srityje

Asmens nurodytas savivaldybės teritorijoje teikiamų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifas, Eur už 1 m2 ( be PVM) per mėnesį

Kita papildoma informacija

Daugiabučiuose namuose, kurių plotas iki 1 000 m2 Daugiabučiuose namuose, kurių plotas nuo 1 000 m2 iki  3000 m2 Daugiabučiuose namuose, kurių plotas didesnis kaip 3 000 m2
1. UAB „Varėnos šiluma“ Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo patirtis nuo 2004 m. Pastatų naudojimo ir priežiūros srityje nuo 1960 m. 0,07 0,07 0,07

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa pradėta dar 2005 metais ir nuo to laiko keletą kartų buvo parengtos įstatymų, reglamentuojančių daugiabučių atnaujinimą, pataisos, peržiūrėtos ir atnaujintos programos taisyklės ir sąlygos taip siekiant sudaryti kuo palankesnes sąlygas dalyvauti programoje.

Pirminės sąlygos dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje:

 • Programoje gali dalyvauti tik daugiabučiai namai (daugiabutis namas – tai trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas, kuriame gali būti ir negyvenamųjų patalpų – prekybos, administracinės, viešojo maitinimo ir kitos);
 • Daugiabutis namas turi būti pastatytas pagal galiojusius iki 1993 m. statybos techninius normatyvus.

Šiuo metu būsto savininkai gali pasirinkti, ar įgyvendinti namo atnaujinimo projektą pagal Vyriausybės patvirtintą programą, ar pagal ją atitinkančią savivaldybės programą:

 • Atnaujinimas savivaldybės iniciatyva: Savivaldybės savo iniciatyva atrenka neefektyviausiai energiją vartojančius daugiabučius namus (gyventojai gali siūlyti neefektyviai energiją vartojančius namus). Programos įgyvendinimui yra paskirtas administratorius, kuris įgyvendina šių daugiabučių namų atnaujinimą. Šio modelio esmė yra ta, kad būsto savininkams patiems nereikia prisiimti jokių organizacinių ir kreditinių įsipareigojimų bei projekto įgyvendinimo rizikų.
 • Atnaujinimas daugiabučių namų administratorių ar bendrijų pirmininkų iniciatyva: Pagal šį modelį, daugiabučių namų atnaujinimas įgyvendinamas gyventojų iniciatyva per bendrijos pirmininką, daugiabučio namo administratorių ar daugiabutį administruojančią įmonę. Čia svarbi gyventojų iniciatyva ir sutikimas dalyvauti programoje. Daugiabučio namo butų savininkai programoje gali dalyvauti savo lėšomis arba kreiptis kredito į finansinę instituciją.

Kvietimas teikti paraiškas daugiabučiams atnaujinti (modernizuoti)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija paskelbė naują kvietimą teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti). Kviečiame visus suinteresuotus daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkus, bendrojo naudojimo objektų valdytojus (daugiabučių namų savininkų bendrijas, jungtinės veiklos sutarties dalyvius, kreiptis į Varėnos rajono savivaldybės administraciją ir siūlyti atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą. Butų savininkus, kurių bendrojo naudojimo objektams yra paskirtas administratorius, prašome kreiptis į šias paslaugas teikiančią įmonę su prašymu organizuoti susirinkimą/apklausą dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo).

Varėnos rajono savivaldybės administracija sudarys numatomų atnaujinti daugiabučių namų sąrašą ir organizuos į šį sąrašą patekusių daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planų parengimą arba koregavimą. Įgyvendinant daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimui) projektus valstybės parama šiuo metu teikiama šiomis sąlygomis:

 1. Energinį efektyvumą didinančių priemonių (nustatytų Vyriausybės) įgyvendinimas – kompensuojama 30 procentų investicijų.
 2. Atnaujinimo (modernizavimo) projekto ar jo dalies (investicijų plano, techninio darbo projekto) parengimas – apmokama arba kompensuojama 100 procentų išlaidų;
 3. Statybos techninės priežiūros vykdymas – apmokama arba kompensuojama 100 procentų išlaidų;
 4. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimas – apmokama arba kompensuojama 100 procentų išlaidų;

Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis į Turto valdymo skyrių, tel. 8310 31803, 8 695 99600, el. p. vytautas.ciurlevicius@varena.lt

Atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių namų sąrašas

Renovacijos žemėlapis

Varėnos rajono savivaldybės daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa

Daugiabučių namų, kurie planuojami atnaujinti (modernizuoti) ir kuriems šiuo metu rengiami investicijų planai, sąrašas:

Eil. Nr. Gyvenvietė Gatvė Namo Nr.
1. Varėna M. K. Čiurlionio 4
2. Varėna Melioratorių 7
3. Varėna Melioratorių 9
4. Varėna Savanorių 18
5. Varėna Savanorių 22
6. Varėna Vytauto 54
7. Merkinė Jagmino 2

Finansinė paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms

Norintiems gauti valstybės paramą būstui įsigyti

Išsamesnė informacija:

Violeta Valūnienė, tel. (8 310) 31 992 el. paštas violeta.valuniene@varena.lt