//Komunalinis ūkis ir aplinkosauga
Komunalinis ūkis ir aplinkosauga 2021-05-07T09:40:33+00:00

Įgyvendinamas projektas „Svetimžemių invazinių augalų rūšių neigiamo poveikio ekosistemoms ir žmonių gerovei sumažinimas Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione “

Nuo š.m. vasario 15 d. įgyvendinamas projektas „Svetimžemių invazinių augalų rūšių neigiamo poveikio ekosistemoms ir žmonių gerovei sumažinimas Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione (Alien Invasive Plants, ENI-LLB-1-207)“.

Projekto tikslas – gerinti vietos ir regioninių valdžios institucijų, taip pat kitų viešųjų įstaigų, veikiančių gamtos ir aplinkosaugos valdymo srityse, gebėjimus ir pajėgumus spręsti gamtines ir žmogaus sukeltas problemas tokias kaip invazinių rūšių plitimas. Siekiant išspręsti šią Lietuvos ir Baltarusijos tarpvalstybinę problemą, projektu siekiama skatinti teisinį ir administracinį bendradarbiavimą tarp valdžios ir kitų institucijų kaimyninėse šalyse svetimžemių invazinių augalų rūšių valdymo srityje (toliau – SIAR),  pagerinti techninius pajėgumus ir patobulinti SIAR naikinimo metodus, parengti ir įgyvendinti mokymų iniciatyvas, sustiprinti pajėgumus ir didinti vietos bendruomenių įsitraukimą dalyvaujant viešųjų sprendimų priėmimo procese bei įgyvendinti SIAR kontrolės, valdymo ir naikinimo procesus.

Projekto tikslams pasiekti numatytos keturios veiklų grupės: 1) valdymas ir koordinavimas; 2) teisinių dokumentų analizė ir svetimžemių invazinių augalų rūšių inventorizacija; 3) pasirinktų SIAR kontrolė ir naikinimas; 4) visuomenės informavimas ir projekto rezultatų sklaida.

Projekto trukmė: 2019-02-15 – 2020-11-14

Europos Sąjunga projektui skiria 283 222,18 EUR.

Projekto partneriai:

Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas

Varėnos rajono savivaldybės administracija

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija

Gardino Janko Kupalos valstybinis universitetas

Gardino rajono vykdomojo komiteto Žemės ūkio ir maisto valdyba

Valstybinė aplinkosaugos institucija „Respublikinis kraštovaizdžio draustinis „Ozery“.

2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa

www.eni-cbc.eu
www.europa.eu

Ši informacija yra parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už informacijos turinį atsako Varėnos rajono savivaldybės administracija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad ji atspindi Europos Sąjungos nuomonę.


Svetimžemių invazinių augalų rūšių paplitimas
Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione

Vykdant projektą „Svetimžemių invazinių augalų rūšių neigiamo poveikio ekosistemoms ir žmonių gerovei sumažinimas Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione“ (Alien Invasive Plants, ENI-LLB-1-207) sukurta internetinė anketa, skirta surinkti duomenis apie 20 svetimžemių invazinių augalų rūšių paplitimą Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione (Alytaus ir Vilniaus apskrityse bei Gardino srityje):

 1. Uosialapis klevas (Acer negundo)
 2. Sirinis klemalis (Asclepias syriaca)
 3. Dygliavaisis virkštenis (Echinocystis lobata)
 4. Sosnovskio barštis (Heracleum sosnowskyi)
 5. Mantegacio barštis (Heracleum mantegazzianum)
 6. Bitinė sprigė (Impatiens grandulifera)
 7. Kanadinė rykštenė (Solidago canadensis)
 8. Didžioji rykštenė (Solidago gigantea)
 9. Varpinė medlieva (Amelanchier spicata)
 10. Ilgakotis lakišius (Bidens frondosa)
 11. Šluotinis sausakrūmis (Cytisus scoparius)
 12. Kanadinė elodėja (Elodea canadensis)
 13. Vienametė šiušelė (Erigeron annuus)
 14. Muilinė guboja (Gypsophila paniculata)
 15. Smulkiažiedė sprigė (Impatiens parviflora)
 16. Gausialapis lubinas (Lupinus polyphyllus)
 17. Vėlyvoji ieva (Padus serotina)
 18. Baltažiedė robinija (Robinia pseudoacacia)
 19. Raukšlėtalapis erškėtis (Rosa rugosa)
 20. Tankiažiedė rūgštynė (Rumex confertus)

Jūsų pateikti duomenys padės įvertinti potencialias grėsmes pasienio regiono biologinei įvairovei, gyventojų sveikatai, žemės ir miškų ūkiui bei suplanuoti pavojingų invazinių augalų kontrolės ir naikinimo priemones.

Anketą rasite internete adresu: https://arcg.is/0Drb1u

QR Kodas:

Žemėlapis AIPS

Informacinis leidinys „Svetimžemiai invaziniai augalai – gražūs, bet grėsmingi!“


Svetimžemiai augalai Baltarusijoje

Svetimžemiai augalai Lietuvoje

Invazinių augalų rūšių kontrolė ir naikinimas Varėnos rajono savivaldybėje ir Dzūkijos nacionaliniame parke

Atliekų išvežimo grafikai

Varėnos rajono gyventojų mišrių komunalinių ir maisto atliekų išvežimo (iki birželio 1 d.) 2021 m. grafikas

Varėnos rajono gyventojų mišrių komunalinių ir maisto atliekų išvežimo (nuo birželio 1 d.) 2021 m. grafikas

Varėnos rajono savivaldybės antrinių žaliavų surinkimo grafikas 2021 metams

Varėnos rajono savivaldybės kapinių atliekų išvežimo 2021 m. grafikas


Į MBA įrenginius priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaita.


Varėnos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo planas

Varėnos rajono savivaldybės 2014-2020 metų atliekų tvarkymo planas

Varėnos rajono savivaldybės 2014-2020 metų atliekų tvarkymo plano papildymas (2016-08-30)

Varėnos rajono savivaldybės 2014-2020 metų atliekų tvarkymo plano papildymas (2016-10-25)


 Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimai ir administracijos direktoriaus įsakymai dėl komunalinių atliekų tvarkymo:

1. Varėnos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės.

2. Varėnos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai.

3. Nekilnojamojo turto objektų savininkų arba jų įgaliotų asmenų nesinaudojimo nekinojamojo turto objektu deklaravimo tvarka.

4. Varėnos rajono savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių vietų išdėstymo schema.

5. Varėnos rajono savivaldybės 2020 m. specialioji atliekų tvarkymo programa.


Išsamesnę informaciją apie komunalinių atliekų tvarkymą Alytaus regione rasite čia.

Finansinė parama medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms įgyvendinti

            Informuojame, kad iki 2021 m. gegužės 1 d. Varėnos rajono savivaldybės administracija priima paraiškas finansinės paramos medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms įgyvendinti.

Vadovaujantis 2020-02-05 Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. DV-85 patvirtintu Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo Varėnos rajone projektų finansavimo tvarkos aprašu kiekvienas žemės sklypo savininkas, valdytojas ar naudotojas, kuriame medžioklė nėra uždrausta, numatęs įdiegti savo žemės sklype prevencines priemones, gali pateikti paraišką ir gauti finansinę paramą šioms priemonėms įgyvendinti. Tvarkos aprašo nuostatos netaikomos medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai atlyginti.

Finansiškai remiamos žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinančių žalos Prevencijos priemones, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, priemonės:

 1. repelentų įsigijimas;
 2. želdinių ir žėlinių apdorojimo repelentais darbai;
 3. aptvėrimo tvoromis, apsauginėmis juostomis darbus ir šiems darbams atlikti reikalingų medžiagų įsigijimas;
 4. medelių individualių apsaugos priemonių įsigijimą ir jų įrengimo darbai;
 5. laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas gerinančių želdinių (miškinės kriaušės ir miškinės obels) įsigijimo ir įveisimo darbai;
 6. specialiųjų miško kirtimų, kurių tikslas – papildomos elninių žvėrių maitinimas žiemą, darbai;
 7. papildomo elninių žvėrių šėrimo kirtimo atliekomis darbai;
 8. miško aikščių šienavimo, kuriuo siekiama miško aikšteles išlaikyti patraukliomis elninių žvėrių mitybos vietomis, ir nupjautos augalijos krovimo į krūvas darbai;
 9. laižomosios druskos įsigijimo ir laižyklų įrengimo darbai;
 10. bebraviečių ardymo darbai.

Pareiškėjas prie paraiškos pateikia šiuos dokumentus:

 1. Teritorijos planą (-us) ar schemą, kuriame nurodomos Prevencijos priemonės.
 2. Prevencijos priemonių įgyvendinimo sąmatą;
 3. Žemės sklypo nuosavybę, valdymo ar naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus;

Pareiškėjas paraiškoje nurodo numatomų vykdyti Prevencijos priemonių pavadinimus, terminus, apimtis ir lėšas (sąmatą) ir kitą reikalingą informaciją priemonėms įgyvendinti.

Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo Varėnos rajone projektų finansavimo tvarkos aprašą rasite čia, paraiškos formą rasite čia.

Smulkesnę informaciją teikia Varėnos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyr. specialistas Antanas Labanauskas, Vytauto g. 12, Varėna, 57 kab. arba tel. 31996.


Aplinkosauginio švietimo projektų konkursas

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia 2021 m. aplinkosauginio švietimo projektų, finansuojamų iš savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos, konkursą. Jame gali dalyvauti visuomeninės ir nevyriausybinės organizacijos, viešosios ir biudžetinės įstaigos, kurios, vadovaudamosios Lietuvos Respublikos įstatymais, įgyvendina visuomenės aplinkosauginį švietimą. Projektai turi būti įgyvendinami Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje.

Remiamos šios visuomenės aplinkosauginio švietimo priemonės: visuomenės informavimas apie oro, vandens, dirvožemio, biologinės įvairovės būklę, atliekų rūšiavimo ir perdirbimo svarbą, palankios nuomonės apie gaminių kartotinį naudojimą ir pagamintus iš atliekų produktus ugdymas, visuomenės informavimo kampanijų, akcijų, renginių organizavimas, informacinių ir publicistinių vaizdo ir garso siužetų, spaudos ir lauko reklamos maketų, stendų kūrimas, straipsnių, leidinių, lankstinukų, skrajučių rengimas, spausdinimas (leidyba), įsigijimas ir platinimas; visuomenės ir jos tikslinių grupių aplinkosauginis švietimas ir mokymas, kvalifikacijos kėlimas, ekologiškai mąstančios visuomenės ugdymas (seminarai, konferencijos, forumai, praktikumai, mokymai ir kvalifikacijos kėlimo kursai, pažintiniai žygiai gamtoje, mokymasis tyrinėjant aplinką, edukacinių aplinkų kūrimas); aplinkosauginių akcijų, renginių, talkų, parodų organizavimas; išvardytoms priemonėms įgyvendinti reikalingų dokumentų rengimas.

Projektai turi būti pateikti savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriui iki 2021 m. balandžio 1 d.

Informaciją dėl konkurso sąlygų ir projekto pateikimo formos teikia Turto valdymo skyriaus vyr. specialistas Antanas Labanauskas, adresu Vytauto g. 12, Varėna, 57 kab., tel. (8 310) 31996, el.  paštas: antanas.labanauskas@varena.lt.

Varėnos rajono savivaldybės aplinkosauginio švietimo projektų rėmimo nuostatai.

Paraiškos forma.


Kur kreiptis pastebėjus bešeimininkį ir bepriežiūrį gyvūną?

Bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų gaudymo, paėmimo iš gyventojų paslaugas Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje teikia UAB „Nuaras“. Sugauti ar iš gyventojų paimti gyvūnai patalpinami Alytaus regiono gyvūnų globos namuose, adresu Stoties g. 18, Alytus, tel. (8 686) 29110,  el. paštas: alytus@nuaras.lt.

Apie pastebėtą bešeimininkį ar bepriežiūrį gyvūną reikėtų informuoti seniūnijos pagal gyvūno buvimo vietą seniūną.


Gyvūnų laikymo Varėnos rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklės.


Kur kreiptis, norint prižiūrėti (šerti) bešeimininkes kates ?

Norint pasirūpinti bešeimininkėmis katėmis, būtina raštu kreiptis į Varėnos rajono savivaldybės administraciją, adresu Vytauto g. 12, Varėna, su prašymu nustatyti bešeimininkių kačių maitinimo vietą. Gavę prašymą, atsakingi savivaldybės administracijos specialistai atvyks Jūsų nurodytu adresu ir parinks pagal teisės aktų reikalavimus tinkamą vietą, kur bus galima maitinti bešeimininkes kates. Bešeimininkių kačių šėrimo vieta bus patvirtinta Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, bus paskirtas atsakingas už šios vietos priežiūrą asmuo, seniūnija šioje vietoje pakabins informacinį ženklą.

Šerti bešeimininkes kates nesuderintose su Varėnos rajono savivaldybės administracija vietose  (pvz. šalia atliekų konteinerių, po balkonais ir kt.) yra draudžiama.