//Komunalinis ūkis ir aplinkosauga
Komunalinis ūkis ir aplinkosauga 2022-09-29T16:33:49+00:00

Logotipas 300x150

Sutvarkyta naftos produktais užteršta teritorija Varėnos mieste

Varėnos rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą Nr. 05.6.1-APVA-V-020-01-0017 „Buvusios asfaltbetonio bazės teritorijos Varėnoje, J. Basanavičiaus g. 58, sutvarkymas“.

Projekto įgyvendinimo metu buvo išvalyta ir sutvarkyta naftos produktais užteršta teritorija, esanti J. Basanavičiaus g. 58, Varėnoje. Įgyvendinant projektą iš viso iškasta ir į specializuotas naftos produktais užteršto grunto tvarkymo aikšteles atiduota 3109,44 m³ naftos produktais užteršto grunto, nugriautas vienas nebenaudojamas pastatas, atliekų tvarkytojui perduota 539,98 t statybinių atliekų. Vietoj iškasto užteršto grunto buvo atvežtas ir paskleistas švarus gruntas, teritorija išlyginta. Atliktas išvalytos teritorijos kontrolinis ekogeologinis tyrimas, parengta baigiamoji sutvarkymo darbų ataskaita, gauta Lietuvos geologijos tarnybos išvada, kad numatytosios teršalų pašalinimo priemonės yra pilnai įvykdytos ir užtikrina didesnio pavojaus aplinkai bei žmonių sveikatai nebuvimą. Išvalytos ir sutvarkytos teritorijos plotas – 0,16 ha.

Bendra projekto vertė – 570 696,54 EUR Eur, iš jų Europos Sąjungos sanglaudos fondo (2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa) parama sudarė 542 161,71 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos – 28 534,83 Eur. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2017 m. rugsėjo 25 d. – 2022 m. vasario 1 d.


EU LV LT BY Programme Logo Lt RGBĮgyvendinamas projektas „Svetimžemių invazinių augalų rūšių neigiamo poveikio ekosistemoms ir žmonių gerovei sumažinimas Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione “

Nuo š.m. vasario 15 d. įgyvendinamas projektas „Svetimžemių invazinių augalų rūšių neigiamo poveikio ekosistemoms ir žmonių gerovei sumažinimas Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione (Alien Invasive Plants, ENI-LLB-1-207)“.

Projekto tikslas – gerinti vietos ir regioninių valdžios institucijų, taip pat kitų viešųjų įstaigų, veikiančių gamtos ir aplinkosaugos valdymo srityse, gebėjimus ir pajėgumus spręsti gamtines ir žmogaus sukeltas problemas tokias kaip invazinių rūšių plitimas. Siekiant išspręsti šią Lietuvos ir Baltarusijos tarpvalstybinę problemą, projektu siekiama skatinti teisinį ir administracinį bendradarbiavimą tarp valdžios ir kitų institucijų kaimyninėse šalyse svetimžemių invazinių augalų rūšių valdymo srityje (toliau – SIAR),  pagerinti techninius pajėgumus ir patobulinti SIAR naikinimo metodus, parengti ir įgyvendinti mokymų iniciatyvas, sustiprinti pajėgumus ir didinti vietos bendruomenių įsitraukimą dalyvaujant viešųjų sprendimų priėmimo procese bei įgyvendinti SIAR kontrolės, valdymo ir naikinimo procesus.

Projekto tikslams pasiekti numatytos keturios veiklų grupės: 1) valdymas ir koordinavimas; 2) teisinių dokumentų analizė ir svetimžemių invazinių augalų rūšių inventorizacija; 3) pasirinktų SIAR kontrolė ir naikinimas; 4) visuomenės informavimas ir projekto rezultatų sklaida.

Projekto trukmė: 2019-02-15 – 2020-11-14

Europos Sąjunga projektui skiria 283 222,18 EUR.

Projekto partneriai:

Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas

Varėnos rajono savivaldybės administracija

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija

Gardino Janko Kupalos valstybinis universitetas

Gardino rajono vykdomojo komiteto Žemės ūkio ir maisto valdyba

Valstybinė aplinkosaugos institucija „Respublikinis kraštovaizdžio draustinis „Ozery“.

2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa

www.eni-cbc.eu
www.europa.eu

Ši informacija yra parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už informacijos turinį atsako Varėnos rajono savivaldybės administracija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad ji atspindi Europos Sąjungos nuomonę.


Svetimžemių invazinių augalų rūšių paplitimas
Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione

Vykdant projektą „Svetimžemių invazinių augalų rūšių neigiamo poveikio ekosistemoms ir žmonių gerovei sumažinimas Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione“ (Alien Invasive Plants, ENI-LLB-1-207) sukurta internetinė anketa, skirta surinkti duomenis apie 20 svetimžemių invazinių augalų rūšių paplitimą Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione (Alytaus ir Vilniaus apskrityse bei Gardino srityje):

 1. Uosialapis klevas (Acer negundo)
 2. Sirinis klemalis (Asclepias syriaca)
 3. Dygliavaisis virkštenis (Echinocystis lobata)
 4. Sosnovskio barštis (Heracleum sosnowskyi)
 5. Mantegacio barštis (Heracleum mantegazzianum)
 6. Bitinė sprigė (Impatiens grandulifera)
 7. Kanadinė rykštenė (Solidago canadensis)
 8. Didžioji rykštenė (Solidago gigantea)
 9. Varpinė medlieva (Amelanchier spicata)
 10. Ilgakotis lakišius (Bidens frondosa)
 11. Šluotinis sausakrūmis (Cytisus scoparius)
 12. Kanadinė elodėja (Elodea canadensis)
 13. Vienametė šiušelė (Erigeron annuus)
 14. Muilinė guboja (Gypsophila paniculata)
 15. Smulkiažiedė sprigė (Impatiens parviflora)
 16. Gausialapis lubinas (Lupinus polyphyllus)
 17. Vėlyvoji ieva (Padus serotina)
 18. Baltažiedė robinija (Robinia pseudoacacia)
 19. Raukšlėtalapis erškėtis (Rosa rugosa)
 20. Tankiažiedė rūgštynė (Rumex confertus)

Jūsų pateikti duomenys padės įvertinti potencialias grėsmes pasienio regiono biologinei įvairovei, gyventojų sveikatai, žemės ir miškų ūkiui bei suplanuoti pavojingų invazinių augalų kontrolės ir naikinimo priemones.

Anketą rasite internete adresu: https://arcg.is/0Drb1u

QR Kodas:

QR Žemėlapis AIPS

Informacinis leidinys „Svetimžemiai invaziniai augalai – gražūs, bet grėsmingi!“


Svetimžemiai augalai Baltarusijoje

Svetimžemiai augalai Lietuvoje

Invazinių augalų rūšių kontrolė ir naikinimas Varėnos rajono savivaldybėje ir Dzūkijos nacionaliniame parke

Finansinė parama medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms įgyvendinti

            Informuojame, kad iki 2022 m. balandžio 15 d. Varėnos rajono savivaldybės administracija priima paraiškas finansinės paramos medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms įgyvendinti.

Vadovaujantis 2020-02-05 Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. DV-85 patvirtintu Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo Varėnos rajone projektų finansavimo tvarkos aprašu kiekvienas žemės sklypo savininkas, valdytojas ar naudotojas, kuriame medžioklė nėra uždrausta, numatęs įdiegti savo žemės sklype prevencines priemones, gali pateikti paraišką ir gauti finansinę paramą šioms priemonėms įgyvendinti. Tvarkos aprašo nuostatos netaikomos medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai atlyginti.

Finansiškai remiamos žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinančių žalos Prevencijos priemones, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, priemonės:

 1. repelentų įsigijimas;
 2. želdinių ir žėlinių apdorojimo repelentais darbai;
 3. aptvėrimo tvoromis, apsauginėmis juostomis darbus ir šiems darbams atlikti reikalingų medžiagų įsigijimas;
 4. medelių individualių apsaugos priemonių įsigijimą ir jų įrengimo darbai;
 5. laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas gerinančių želdinių (miškinės kriaušės ir miškinės obels) įsigijimo ir įveisimo darbai;
 6. specialiųjų miško kirtimų, kurių tikslas – papildomos elninių žvėrių maitinimas žiemą, darbai;
 7. papildomo elninių žvėrių šėrimo kirtimo atliekomis darbai;
 8. miško aikščių šienavimo, kuriuo siekiama miško aikšteles išlaikyti patraukliomis elninių žvėrių mitybos vietomis, ir nupjautos augalijos krovimo į krūvas darbai;
 9. laižomosios druskos įsigijimo ir laižyklų įrengimo darbai;
 10. bebraviečių ardymo darbai.

Pareiškėjas prie paraiškos pateikia šiuos dokumentus:

 1. Teritorijos planą (-us) ar schemą, kuriame nurodomos Prevencijos priemonės.
 2. Prevencijos priemonių įgyvendinimo sąmatą;
 3. Žemės sklypo nuosavybę, valdymo ar naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus;

Pareiškėjas paraiškoje nurodo numatomų vykdyti Prevencijos priemonių pavadinimus, terminus, apimtis ir lėšas (sąmatą) ir kitą reikalingą informaciją priemonėms įgyvendinti.

Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo Varėnos rajone projektų finansavimo tvarkos aprašą rasite čia, paraiškos formą rasite čia.

Smulkesnę informaciją teikia Varėnos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyr. specialistas Antanas Labanauskas, Vytauto g. 12, Varėna, 57 kab. arba tel. 31996.


Aplinkosauginio švietimo projektų konkursas

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia 2022 m. aplinkosauginio švietimo projektų, finansuojamų iš savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos, konkursą. Jame gali dalyvauti visuomeninės ir nevyriausybinės organizacijos, viešosios ir biudžetinės įstaigos, kurios, vadovaudamosios Lietuvos Respublikos įstatymais, įgyvendina visuomenės aplinkosauginį švietimą. Projektai turi būti įgyvendinami Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje.

Remiamos šios visuomenės aplinkosauginio švietimo priemonės: visuomenės informavimas apie oro, vandens, dirvožemio, biologinės įvairovės būklę, atliekų rūšiavimo ir perdirbimo svarbą, palankios nuomonės apie gaminių kartotinį naudojimą ir pagamintus iš atliekų produktus ugdymas, visuomenės informavimo kampanijų, akcijų, renginių organizavimas, informacinių ir publicistinių vaizdo ir garso siužetų, spaudos ir lauko reklamos maketų, stendų kūrimas, straipsnių, leidinių, lankstinukų, skrajučių rengimas, spausdinimas (leidyba), įsigijimas ir platinimas; visuomenės ir jos tikslinių grupių aplinkosauginis švietimas ir mokymas, kvalifikacijos kėlimas, ekologiškai mąstančios visuomenės ugdymas (seminarai, konferencijos, forumai, praktikumai, mokymai ir kvalifikacijos kėlimo kursai, pažintiniai žygiai gamtoje, mokymasis tyrinėjant aplinką, edukacinių aplinkų kūrimas); aplinkosauginių akcijų, renginių, talkų, parodų organizavimas; išvardytoms priemonėms įgyvendinti reikalingų dokumentų rengimas.

Projektai turi būti pateikti savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriui iki 2022 m. balandžio 1 d.

Informaciją dėl konkurso sąlygų ir projekto pateikimo formos teikia Turto valdymo skyriaus vyr. specialistas Antanas Labanauskas, adresu Vytauto g. 12, Varėna, 57 kab., tel. (8 310) 31996, el.  paštas: antanas.labanauskas@varena.lt.

Varėnos rajono savivaldybės aplinkosauginio švietimo projektų rėmimo nuostatai.

Paraiškos forma.


Kur kreiptis pastebėjus bešeimininkį ir bepriežiūrį gyvūną?

Bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų gaudymo, paėmimo iš gyventojų paslaugas Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje teikia UAB „Nuaras“. Sugauti ar iš gyventojų paimti gyvūnai patalpinami Alytaus regiono gyvūnų globos namuose, adresu Stoties g. 18, Alytus, tel. (8 686) 29110,  el. paštas: alytus@nuaras.lt.

Apie pastebėtą bešeimininkį ar bepriežiūrį gyvūną reikėtų informuoti seniūnijos pagal gyvūno buvimo vietą seniūną.


Gyvūnų laikymo Varėnos rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklės.


Kur kreiptis, norint prižiūrėti (šerti) bešeimininkes kates ?

Norint pasirūpinti bešeimininkėmis katėmis, būtina raštu kreiptis į Varėnos rajono savivaldybės administraciją, adresu Vytauto g. 12, Varėna, su prašymu nustatyti bešeimininkių kačių maitinimo vietą. Gavę prašymą, atsakingi savivaldybės administracijos specialistai atvyks Jūsų nurodytu adresu ir parinks pagal teisės aktų reikalavimus tinkamą vietą, kur bus galima maitinti bešeimininkes kates. Bešeimininkių kačių šėrimo vieta bus patvirtinta Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, bus paskirtas atsakingas už šios vietos priežiūrą asmuo, seniūnija šioje vietoje pakabins informacinį ženklą.

Šerti bešeimininkes kates nesuderintose su Varėnos rajono savivaldybės administracija vietose  (pvz. šalia atliekų konteinerių, po balkonais ir kt.) yra draudžiama.


Vadovaudamiesi Želdynų įstatymo 13 straipsniu, viešiname informaciją apie Varėnos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus išduotus leidimus ir priimtus sprendimus kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius:

2022-09-29 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 mažalapę liepą, 69 cm skersmens, augančią Vilniaus g.6, Valkininkų mstl., Varėnos r. Medis pažeistas puvinio ir grybinių ligų, kelia pavojų žmonėms, pastatams ir inžineriniams statiniams.

2022-09-28 priimtas sprendimas intensyviai genėti saugotiną medį – 1 paprastąjį klevą, 49 cm skersmens, augantį Merkinės miestelio bendrojo naudojimo teritorijoje, Vilniaus g., Merkinės mstl., Varėnos r. (medis įskilęs, jo šakos kelia pavojų žmonėms ir saugiam eismui). Sprendimas įsigalios 2022-10-26.

2022-09-28 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 karpotąjį beržą, 57 cm skersmens, augantį Varėnos miesto senųjų kapinių teritorijoje (medis ardo kapinių statinius). Sprendimas įsigalios 2022-10-26.

2022-09-28 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius – 2 paprastąsias egles, 28 ir 29 cm, augančias Krivilių k. kapinių teritorijoje (medžiai ardo kapinių tvorą) ir intensyviai genėti 1 paprastąjį uosį, augantį Vydenių kaimo bendrojo naudojimo teritorijoje, Vydenių k., Vydenių sen., Varėnos r. (medžio šakos liečia pastatą ir kelia pavojų žmonėms). Sprendimas įsigalios 2022-10-26.

2022-09-28 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 3 karpotuosius beržus, 6 pušis, 36,40,47,34,38,48,48,51,51 cm skersmens, augančius žemės sklype Nr. 4400-4294-7442, Darželių k. Marcinkonių sen., Varėnos r. Medžiai pažeisti grybinių ligų, pušys džiūstančios, kelia pavojų žmonėms ir žemės ūkio technikai. Leidimas įsigalioja 2022-10-20.

2022-09-28 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 9 karpotuosius beržus, 45,46,50,52,53,57,58,60,72 cm skersmens, žemės sklype Nr. 4400-4289-2753, Darželių k. Marcinkonių sen., Varėnos r. Medžiai pažeisti grybinių ligų, kelia pavojų žmonėms ir žemės ūkio technikai. Leidimas įsigalioja 2022-10-20.

2022-09-23 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 mažalapę liepą, 135 cm skersmens, augančią Nemuno g. 13, Jonionių k., Merkinės sen., Varėnos r. Medis pažeistas grybinių ligų, kelia pavojų žmonėms ir pastatams.

2022-09-23 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 mažalapę liepą, 78 cm skersmens, augančią Nemuno g. 18, Žeimių k., Merkinės sen., Varėnos r. Medis pažeistas grybinių ligų, kelia pavojų žmonėms ir pastatams.

2022-09-23 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąjį klevą, 91 cm skersmens, augantį Gandrų g. 24, Pilvingių k., Merkinės sen., Varėnos r. Medis pažeistas grybinių ligų, kelia pavojų žmonėms, pastatams ir saugiam eismui.

2022-09-23 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 6 karpotuosius beržus, 29,51,65,67,72,90 cm skersmens, 1 juodalksnį, 53 cm skersmens ir 1 trapųjį gluosnį, 32 cm skersmens, augančius Sodų g. 3A, Radyščiaus k., Merkinės sen., Varėnos r. Medžiai džiūstantys, pažeisti grybinių ligų, kelia pavojų žmonėms, pastatams ir saugiam eismui.

2022-09-21 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius – 1 paprastąją pušį, 75 cm skersmens, augančią Margionių kaimo kapinių teritorijoje, Marcinkonių sen., Varėnos r. (medis ardo kapinių statinius). Sprendimas įsigalios 2022-10-16.

2022-09-20 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – paprastąjį ąžuolą, 105 cm skersmens, augantį Meškadonių k., Vydenių sen., Varėnos r. Medis beveik visiškai išdžiūvęs, kamienas pažeistas puvinio, kelia pavojų žmonėms.

2022-09-20 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius –  1 pušį, 31 cm skersmens ir 5 beržus, 49,50,50,50 ir 54 cm skersmens, augančius Meldų g. 5, Barčių k., Vydenių sen., Varėnos r. Medžiai išpuvę, pasvirę, kelia pavojų pastatams ir žmonėms.

2022-09-20 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – pušį, 62 cm skersmens, augančią Šaltinių g. 2, Marcinkonių k., Varėnos r. Medis visiškai išpuvęs, kelia pavojų pastatams ir žmonėms.

2022-09-20 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius – 1 dygiąją eglę ir 2 paprastąsias egles, 52,50,53 cm skersmens, augančias Papiškių kaimo kapinių teritorijoje, Vydenių sen., Varėnos r. (medžiai ardo kapinių tvorą). Sprendimas įsigalios 2022-10-16.

2022-09-19 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąją pušį, 65 cm skersmens, augančią Želniūnų kaimo kapinių teritorijoje, Varėnos sen., Varėnos r. (medis ardo kapinių statinius). Sprendimas įsigalios 2022-10-14.

2022-09-19 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – pušį, 58 cm skersmens, augančią Laisvės g. 39A, Varėna. Medis pažeistas grybinių ligų, kelia pavojų pastatams, auga ant numatomo įrengti privažiavimo kelio važiuojamosios dalies.

2022-09-15 atsižvelgiant į Varėnos rajono savivaldybės administracijos želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos išvadą, priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius, augančius Varėnos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijoje, Pramonės gatvės Varėnos mieste naujo tęsinio tiesimo projekto vykdymo teritorijoje, Pramonės g., Varėna: kirsti 2 beržus, 25 ir 25 cm skersmens ir 17 pušų, 31-74 cm skersmens. Medžiai auga numatomos įrengti gatvės važiuojamojoje dalyje, jų išsaugoti nėra galimybių. Sprendimas įsigalioja 2022-10-12.

2022-09-14 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį, augantį žemės sklype Nr. 4400-1062-5122, Voriškių k., Matuizų sen., Varėnos r.: kirsti 1 beržą, 44 cm skersmens. Medis pažeistas grybinių ligų, kelia pavojų žmonėms ir statiniams.

2022-09-14 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį, augantį Kuršių g. 28, Kuršių k., Valkininkų sen., Varėnos r.: kirsti 1 ąžuolą, 81 cm skersmens. Medis visiškai išpuvęs, kelia pavojų žmonėms ir statiniams.

2022-09-14 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius: 1 paprastąją pušį, 53 cm skersmens, augančią Varėnos senųjų kapinių teritorijoje, Miškų g. 9, Varėna (medis ardo kapinių statinius) ir 1 paprastąją pušį, 35 cm skersmens, augančią Alytaus g. 12, Varėna (medis auga ant hidrotechninio statinio ir jį ardo). Sprendimas įsigalios 2022-10-12.

2022-09-01 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 dygiąją eglę, 35 cm skersmens, augančią Pamerkių kaimo kapinių teritorijoje, Pamerkių k., Matuizų sen., Varėnos r. Medis pasviręs, džiūstantis, kelia pavojų kapinių statiniams. Sprendimas įsigalios 2022-09-29.

2022-09-01 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius – 1 paprastąją pušį, 75 cm skersmens ir 1 paprastąją eglę, 27 cm skersmens, augančias Smalninkų kaimo kapinių teritorijoje, Smalninkų k., Matuizų sen., Varėnos r. Medžiai džiūstantys, pažeistomis šaknimis, kelia pavojų kapinių statiniams. Sprendimas įsigalios 2022-09-29.

2022-09-01 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąją pušį, 75 cm skersmens, augančią Giniūnų kaimo kapinių teritorijoje, Giniūnų k., Matuizų sen., Varėnos r. Medis džiūstantis, kelia pavojų kapinių statiniams. Sprendimas įsigalios 2022-09-29.

2022-09-01 priimtas sprendimas intensyviai genėti saugotiną medį – 1 paprastąjį uosį, augantį Senosios Varėnos kaimo bendrojo naudojimo teritorijoje, A. Ryliškio g. 11, Senosios Varėnos k., Varėnos r. Genimos sausos medžio šakos ir šakos, esančios virš šaligatvio ir trukdančios praeiviams. Sprendimas įsigalios 2022-09-29.

2022-09-01 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius – 1 paprastąją pušį, 25 cm skersmens, 1 paprastąjį klevą, 49 cm skersmens ir 8 mažalapes liepas, 34,35,36,36,45,49,50,60 cm skersmens, augančius Čiurlionio g. 61, Varėna. Medžiai numatyti kirsti įrengiant naują automobilių stovėjimo aikštelę ir privažiavimo kelią. Sprendimas įsigalios 2022-09-29.

2022-08-18 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – paprastąjį ąžuolą, 24 cm skersmens, augantį Vergakiemio k. bendrojo naudojimo teritorijoje, Vergakiemio k., Jakėnų  sen., Varėnos r. Medis auga ant mazutu užteršto grunto sankaupos, kurią būtina iškasti. Šalinant užterštą gruntą, medžio išsaugoti nėra galimybių. Sprendimas įsigalios 2022-09-15.

2022-08-11 priimtas sprendimas intensyviai genėti saugotiną medį – paprastąjį klevą, 52 cm skersmens, augantį Varėnos miesto bendrojo naudojimo teritorijoje, prie Savanorių g. 4, Varėna. Medžio šakos kelia pavojų pastatams, žmonėms ir saugiam eismui. Sprendimas įsigalios 2022-09-08.

2022-08-11 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius – paprastąsias pušis, 27 ir 38 cm skersmens, augančias Senosios Varėnos k. kapinių teritorijoje, Senosios Varėnos k., Varėnos  sen., Varėnos r. Medžių šaknys gadina kapinių statinius. Sprendimas įsigalios 2022-09-08.

2022-08-09 išduotas leidimas intensyviai genėti saugotiną medį, augantį Ūlos g. 2C, Žiūrų k., Marcinkonių sen., Varėnos r.: intensyviai genėti 1 ąžuolą. Genimos sausos ir horizontaliai išaugusios ąžuolo šakos, siekiant išvengti kamieno skilimo ir žalos žmonėms ir statiniams.

2022-08-02 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – paprastąją pušį, 45 cm skersmens, augančią Marcinkonių k. kapinių teritorijoje, Marcinkonių k., Marcinkonių  sen., Varėnos r. Medis džiūstantis, sausa viršūne, kelia pavojų kapinių statiniams. Sprendimas įsigalios 2022-08-22.

2022-07-28 priimtas sprendimas kirsti ir intensyviai genėti saugotinus medžius – paprastąsias pušis, 48 ir 75 cm skersmens, augančias Purplių kaimo kapinių teritorijoje, Purplių k., Merkinės  sen., Varėnos r. Medžiai ir jų šakos gadina kapinių statinius ir kelia jiems pavojų. Sprendimas įsigalios 2022-08-26.

2022-07-28 išduotas leidimas intensyviai genėti saugotiną medį, augantį Sodų g. 4, Pilvingių k., Merkinės sen., Varėnos r.: intensyviai genėti 1 beržą. Būtina retinti medžio lają, nes ji labai tanki, todėl audros metu medis kelia pavojų pastatams ir žmonėms.

2022-07-25 atsižvelgiant į Varėnos rajono savivaldybės administracijos želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos išvadą, išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius, augančius žemės sklype Nr. 4400-4458-5973, Pošalčių k., Valkininkų sen., Varėnos r.: kirsti 37 beržus, 21-44 cm skersmens, 5 juodalksnius, 21-36 cm skersmens ir 42 pušis, 21-44 cm skersmens. Žemės ūkio paskirties žemė yra apaugusi savaiminukais, kurie trukdo naudoti žemės sklypą pagal paskirtį. Medžių sanitarinė būklė yra bloga. Leidimas įsigalioja 2022-08-19.

2022-07-22 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius, augančius Janaukos k. 4, Merkinės sen., Varėnos r.: kirsti 3 liepas, 50,52 ir 72 cm skersmens. Medžių stiebas ir šaknys pažeisti puvinio, kelia pavojų pastatams ir žmonėms.

2022-07-19 priimtas sprendimas intensyviai genėti saugotiną medį – mažalapę liepą, 120 cm skersmens, augančią Kabelių kaimo bendrojo naudojimo teritorijoje, Kabelių k., Marcinkonių  sen., Varėnos r. Liepos kamienas įskilęs, medis kelia pavojų gyvenamajam namui ir saugiam eismui. Sprendimas įsigalios 2022-08-16.

2022-07-19 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – karpotąjį beržą, 70 cm skersmens, augantį Kabelių kaimo kapinių teritorijoje, Kabelių k., Marcinkonių  sen., Varėnos r. ir intensyviai genėti saugotinus medžius – paprastąsias pušis, 51 ir 95 cm skersmens, augančias Kabelių k. kapinių teritorijoje. Beržas džiūstantis, pažeistas grybinių ligų, kelia pavojų kapinių statiniams, taip pat genimos pušų šakos, keliančios pavojų kapinių statiniams. Sprendimas įsigalios 2022-08-16.

2022-07-19 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – karpotąjį beržą, 58 cm skersmens, augantį Nedzingės kaimo bendrojo naudojimo teritorijoje, prie Žalgirio g. 7, Nedzingės k., Varėnos sen., Varėnos r. Beržas džiūstantis, pažeistas grybinių ligų, kelia pavojų elektros oro linijai ir žmonėms. Sprendimas įsigalios 2022-08-12.

2022-07-19 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – paprastąją pušį, 46 cm skersmens, augančią Savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijoje, Ryliškio g. raudonųjų linijų ribose, prie Ryliškio g. 32D, Senosios Varėnos k., Varėnos r. Pušis auga šalia gatvės, pasvirusi į gatvės važiuojamosios dalies pusę, šaknys pažeistos puvinio, kelia pavojų saugiam eismui. Sprendimas įsigalios 2022-08-12.

2022-07-19 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius – 2 paprastąsias pušis, 52 cm skersmens, augančias Savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijoje, prie Žiežulio g. 11, Varėna. Pušys auga ant šlaito, pasvirusios į namų valdos pusę, kelia pavojų gyvenamiesiems namams. Sprendimas įsigalios 2022-08-12.

2022-07-14 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius, augančius Paūlių k. 13, Marcinkonių sen., Varėnos r.: kirsti 4 gluosnius, 48,48,50,52 cm skersmens. Medžiai seni, pažeisti grybinių ligų, kelia pavojų žmonėms, trukdo žemės sklypą naudoti pagal paskirtį (užpavėsina daržą).

2022-07-14 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį, augantį Pušyno g. 9, Marcinkonių k., Varėnos r.: kirsti 1 beržą, 62 cm skersmens. Medis džiūstantis, pažeistas grybinių ligų, kelia pavojų pastatams ir žmonėms.

2022-07-12 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį, augantį Seinų g. 22, Merkinės mstl., Varėnos r.: kirsti 1 paprastąjį klevą, 46 cm skersmens. Medis auga ant šlaito ir yra pasviręs į gatvės važiuojamosios dalies pusę, kelia pavojų saugiam eismui ir žmonėms.

2022-07-11 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius – 2 paprastąsias pušis, 52 cm skersmens, augančias Tolkūnų kaimo bendrojo naudojimo teritorijoje, prie Pušyno g. 12, Tolkūnų k., Varėnos sen., Varėnos r. Pušys auga vandentiekio tinklų apsaugos zonoje. Sprendimas įsigalios 2022-08-09.

2022-07-11 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius – 4 trapiuosius gluosnius, 24,25,33,35 cm skersmens, augančius Pavardaunio kaimo bendrojo naudojimo teritorijoje, prie Paupio g. 1, Pavardaunio k., Varėnos sen., Varėnos r. Gluosniai pasvirę ir išpuvę, medžiai kelia pavojų statiniams ir žmonėms. Sprendimas įsigalios 2022-08-08.

2022-07-11 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 ąžuolą, 100 cm skersmens, augantį Perlojos kaimo bendrojo naudojimo teritorijoje, prie Šermukšnių g. 7, Perlojos k., Varėnos sen., Varėnos r. Ąžuolo kamienas audros perplėštas per pusę, medis kelia pavojų pastatams ir žmonėms. Sprendimas įsigalios 2022-08-08.

2022-07-05 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 pušį, augančią Varėnos miesto senųjų kapinių teritorijoje. Pušis auga kapavietėje ir gadina paminklą. Sprendimas įsigalios 2022-08-02.

2022-07-04 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 4 dygiąsias egles, augančių Dzūkų g. 64, Varėna, valstybinėje žemėje, 24,30,32,33 cm skersmens.  Eglės džiūstančios, kelia pavojų žmonėms. Sprendimas įsigalios 2022-08-02.

2022-06-16 priimtas sprendimas intensyviai genėti saugotinus medžius – 10 liepų, augančių Rudnios kaimo bendrojo naudojimo teritorijoje (prie bažnyčios šventoriaus), Pušyno g. 16, Rudnios k., Kaniavos sen., Varėnos r.  Liepų sausos šakos kelia pavojų bažnyčios šventoriaus tvorai. Sprendimas įsigalios 2022-07-18.

2022-06-16 priimtas sprendimas intensyviai genėti saugotinus medžius – 2 pušis, augančias Rudnios kaimo kapinių teritorijoje, Rudnios k., Kaniavos sen., Varėnos r.  Pušų šakos kelia pavojų kapinių statiniams. Sprendimas įsigalios 2022-07-18.

2022-06-16 priimtas sprendimas intensyviai genėti saugotiną medį – 1 pušį, augančią Krokšlio kaimo kapinių teritorijoje, Krokšlio k., Kaniavos sen., Varėnos r.  Pušies sausos šakos kelia pavojų kapinių statiniams. Sprendimas įsigalios 2022-07-18.

2022-06-16 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 pušį, 40 cm skersmens, augančią Varėnos miesto bendrojo naudojimo teritorijoje, Vytauto g. 82, Varėna.  Pušis išversta vėjo, pakibusi ant kitų medžių, kelia pavojų pastatams. Sprendimas įsigalios 2022-07-18.

2022-06-16 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 liepą, 70 cm skersmens, augančią prie Perlojos k. senųjų kapinių tvoros, Vytauto g. 4, Perlojos k., Varėnos sen., Varėnos r.  Liepa pažeista puvinio, beveik išdžiūvusi, kelia pavojų kapinių statiniams ir saugiam eismui. Sprendimas įsigalios 2022-07-18.

2022-06-15 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį, augantį Klevų g. 14, Pirčiupių k., Valkininkų sen., Varėnos r.: kirsti 1 paprastąjį klevą, 75 cm skersmens. Medis išpuvęs, pasviręs, kelia pavojų saugiam eismui ir pastatams.

2022-06-08 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį, augantį Dzūkų g. 7, Varėna:  kirsti 1 mažalapę liepą, 75 cm skersmens. Medžio kamienas išpuvęs, jis kelia pavojų pastatams.

2022-06-07 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 uosį, 20 cm skersmens, augantį prie įėjimo į Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos teritoriją, Kauno g., Merkinės mstl., Varėnos r.  Uosio kamienas visiškai išpuvęs, jo šaknys gadina takelio sienelę. Sprendimas įsigalios 2022-07-07.

2022-06-07 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 pušį, 50 cm skersmens, augančią Milioniškių k. kapinių teritorijoje, Milioniškių k., Merkinės sen., Varėnos r. Pušis auga prie pat kapinių statinių ir juos gadina. Sprendimas įsigalios 2022-07-07.

2022-06-07 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 pušį, 55 cm skersmens, augantį Kaibučių k. kapinių teritorijoje, Kaibučių k., Merkinės sen., Varėnos r. Pušis džiūstanti, sausa viršūne, krintančios sausos šakos kelia pavojų kapinių statiniams. Sprendimas įsigalios 2022-07-07.

2022-06-07 priimtas sprendimas intensyviai genėti saugotiną medį – 1 liepą, 90 cm skersmens, ir kirsti saugotiną medį – 1 klevą, 90 cm skersmens, augančius Sodžiaus g. kelio juostoje, Kibyšių k., Merkinės sen., Varėnos r. Liepa stipriai pasvirusi, klevo kamienas visiškai išpuvęs, medžiai kelia pavojų saugiam eismui. Sprendimas įsigalios 2022-07-07.

2022-06-07 priimtas sprendimas intensyviai genėti saugotinus medžius – 4 liepas, 90 cm skersmens, ir kirsti saugotiną medį – 1 klevą, 55 cm skersmens, augančius Sodžiaus g. 7, Kibyšių k., Merkinės sen., Varėnos r. Medžiai labai aukšti (numatomas kirsti klevas išpuvęs), kelia pavojų Kibyšių k. bendruomenės pastatui. Sprendimas įsigalios 2022-07-07.

2022-06-02 priimtas sprendimas intensyviai genėti saugotiną medį – 1 liepą, 90 cm skersmens, augantį Senosios Varėnos kaimo bendrojo naudojimo teritorijoje, prie Vilniaus g. 11, Senosios Varėnos k., Varėnos sen., Varėnos r. Medis pasviręs, pažeistas puvinio, kelia pavojų saugiam eismui magistraliniu keliu. Sprendimas įsigalios 2022-07-04.

2022-05-12 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 klevą, 70 cm skersmens, augantį Marcinkonių kaimo bendrojo naudojimo teritorijoje, prie Miškininkų g. 120,  Marcinkonių k., Marcinkonių sen., Varėnos r. Medis pasviręs, skilęs, pažeistas puvinio, kelia pavojų klebonijos pastatui. Sprendimas įsigalios 2022-06-15.

2022-05-12 išduotas leidimas intensyviai genėti saugotiną medį, augantį Žiedo g. 12, Ilgininkų k., Merkinės sen., Varėnos r.:  intensyviai genėti 1 mažalapę liepą. Medis aukštas, auga arti pastato ir kelia jam pavojų.

2022-05-05 išduotas leidimas intensyviai genėti saugotiną medį, augantį Varėnės g. 22, Senosios Varėnos k., Varėnos sen., Varėnos r.:  intensyviai genėti 1 mažalapę liepą. Medis aukštas, auga arti pastato ir kelia jam pavojų.

2022-05-05 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį, augantį Ąžuolų g. 5, Trakiškių k., Marcinkonių sen., Varėnos r.:  kirsti 1 karpotąjį beržą, 70 cm skersmens. Medis aukštas, pažeistas puvinio, kelia pavojų pastatui.

2022-05-05 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį, augantį Kabelių g. 49, Kabelių k., Marcinkonių sen., Varėnos r.:  kirsti 1 mažalapę liepą, 94 cm skersmens. Medis aukštas, pažeistas puvinio, kelia pavojų pastatui.

2022-05-04 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius, augančius Karpiškių k.  11, Jakėnų sen., Varėnos r.:  kirsti 3 mažalapes liepas, 63,75,90 cm skersmens. Medžiai aukšti, pažeisti puvinio, kai  kurie džiūstantys, kelia pavojų pastatams ir žmonėms.

2022-05-03 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius, augančius J. Basanavičiaus g. 54, Varėna:  kirsti 3 karpotuosius beržus, 48,48,50 cm skersmens ir 6 paprastąsias pušis, 24,30,36,49,53,60 cm skersmens. Medžiai auga arti pastatų ir automobilių stovėjimo aikštelės, kai  kurie pasvirę į pastatų pusę, pažeisti puvinio, kelia pavojų pastatams ir saugiam eismui.

2022-05-03 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius, augančius Giriaus g. 1, Glūko k., Varėnos sen., Varėnos r.:  kirsti 9 paprastąsias pušis, 48,50,53,54,60,72,82,96 cm skersmens. Medžiai aukšti, pažeisti puvinio, kai  kurie pasvirę į pastatų pusę, kelia pavojų pastatams ir žmonėms.

2022-05-02 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį, augantį S. Dariaus ir S. Girėno g. 1, Merkinės mstl., Varėnos r.:  kirsti 1 dygiąją eglę, 27 cm skersmens. Medžio šakos remiasi į muziejaus pastato sieną, daro žalą pastatui ir mūrinei tvorai. Leidimas įsigalioja 2022-05-31.

2022-04-06 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius – 6 pušis, augančius Senosios Varėnos kaimo bendrojo naudojimo teritorijoje, prie Antakalnio g. 66,  Senosios Varėnos k., Varėnos sen., Varėnos r. Medžiai šaknys būtų pažeistos tiesiant nuotekų tinklus. Dėl siauros gatvės ir didelio nuotekų tinklų gylio išsaugoti šių medžių neįmanoma. Sprendimas įsigalios 2022-04-28.

2022-03-28 priimtas sprendimas intensyviai genėti saugotiną medį – 1 liepą, augančią Ežeriekų kaimo bendrojo naudojimo teritorijoje, prie Liepų g. 24,  Ežeriekų k., Varėnos sen., Varėnos r. Medis labai aukštas, auga ant šlaito, pažeistas puvinio, kelia pavojų saugiam eismui ir pastatams. Sprendimas įsigalios 2022-04-27.

2022-03-24 išduotas leidimas intensyviai genėti saugotiną medį, augantį Daržininkų g. 33, Daržininkų k., Valkininkų sen., Varėnos r.:  intensyviai genėti 1 paprastąjį klevą. Medis pažeistas puvinio, kelia pavojų pastatams ir žmonėms.

2022-03-24 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius – 1 liepą, 49 cm skersmens ir 1 pušį, 55 cm skersmens, augančias Subartonių kaimo kapinių teritorijoje. Medžiai pažeisti puvinio, kelia pavojų kapinių statiniams. Sprendimas įsigalios 2022-04-21.

2022-03-23 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius, augančius Šilų g. 10, Naujųjų Valkininkų k., Valkininkų sen., Varėnos r.:  kirsti 2 paprastąsias pušis, 36 ir 41 cm skersmens. Medžiai pasvirę, kelia pavojų pastatams ir žmonėms.

2022-03-23 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius, augančius Laparaisčio g. 18, Merkinės k., Merkinės sen., Varėnos r.:  kirsti 2 mažalapes liepas, 61 ir 65 cm skersmens. Medžiai pažeisti puvinio, kelia pavojų pastatams ir žmonėms.

2022-03-17 išduotas leidimas intensyviai genėti saugotiną medį, augantį Žiedo g. 4, Ilgininkų k., Merkinės sen., Varėnos r.:  intensyviai genėti 1 paprastąjį klevą. Medis pažeistas puvinio, šakos kelia pavojų pastatams ir žmonėms.

2022-03-17 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį, augantį Mokyklos g. 8, Vilkiautinio k., Merkinės sen., Varėnos r.:  kirsti 1 karpotąjį beržą, 52 cm skersmens. Medis pažeistas puvinio, kelia pavojų pastatams ir žmonėms.

2022-03-17 išduotas leidimas intensyviai genėti saugotinus medžius, augančius Liepų g. 4, Vilkiautinio k., Merkinės sen., Varėnos r.:  intensyviai genėti 4 mažalapes liepas. Medžių šakos kelia pavojų pastatams ir žmonėms.

2022-03-16 priimtas sprendimas intensyviai genėti saugotinus medžius -2 liepas, augančias Varėnos miesto bendrojo naudojimo teritorijoje, prie J. Basanavičiaus g. 15. Medžių šakos kelia pavojų pastatams. Sprendimas įsigalios 2022-04-11.

2022-03-15 priimtas sprendimas intensyviai genėti saugotinus medžius – 4 uosius, augančius Liepų g. apsaugos zonoje, Noškūnų k., Kaniavos sen., Varėnos r., šių medžių kamienai pažeisti puvinio, todėl kai kurios šakos gali išlūžti, kelia pavojų saugiam eismui. Sprendimas įsigalios 2022-04-11.

2022-03-15 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – uosį, 46 cm skersmens, augantį Liepų g. apsaugos zonoje, Kaniavos k., Kaniavos sen., Varėnos sen., medis pažeistas puvinio, kelia pavojų saugiam eismui ir intensyviai genėti saugotinus medžius – 4 uosius, augančius Liepų g. apsaugos zonoje, Kaniavos k., Kaniavos sen., Varėnos r., šių medžių kamienai pažeisti puvinio, todėl kai kurios šakos gali išlūžti, kelia pavojų saugiam eismui. Sprendimas įsigalios 2022-04-11.

2022-03-14 priimtas sprendimas intensyviai genėti saugotinus medžius – liepas, augančius Varėnos miesto bendrojo naudojimo teritorijoje, prie J. Basanavičiaus g. 24. Medžių šakos kelia pavojų pastatams ir saugiam eismui. Sprendimas įsigalios 2022-04-11.

2022-03-08 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – juodalksnį, 55 cm skersmens, augantį Merkinės miestelio bendrojo naudojimo teritorijoje, prie Seinų g. 30. Medis džiūstantis, kelia grėsmę šalia esančiam pastatui. Sprendimas įsigalios 2022-04-06.

2022-03-03 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius, augančius Naujoji g. 4, Krūminių k., Matuizų sen., Varėnos r.:  kirsti 2 paprastąsias pušis, 75 ir 80 cm skersmens. Vienas medis džiūstantis, kitas – pažeistas puvinio. Medžiai kelia pavojų pastatams ir žmonėms.

2022-03-03 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – karpotąjį beržą, 100 cm skersmens, augantį Perlojos k. bendrojo naudojimo teritorijoje, prie Vytauto g. 7, Perlojos k. Medis pažeistas puvinio, kelia grėsmę šalia esančiam pastatui ir intensyviai genėti saugotiną medį – paprastąjį klevą, augantį tuo pačiu adresu. Kai kurios medžio šakos kelia pavojų elektros linijai ir autotransportui. Sprendimas įsigalios 2022-04-01.

2022-03-01 išduotas leidimas intensyviai genėti saugotiną medį, augantį Pušyno g. 7, Marcinkonių k., Marcinkonių sen., Varėnos r.:  intensyviai genėti 1 mažalapę liepą, 50 cm skersmens. Medis pažeistas puvinio, kelia pavojų elektros oro linijai ir pastatams.

2022-02-25 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį, augantį Pušyno g. 7, Marcinkonių k., Marcinkonių sen., Varėnos r.:  kirsti 1 karpotąjį beržą, 70 cm skersmens. Medis pažeistas puvinio, pasviręs, kelia pavojų pastatams ir žmonėms.

2022-02-25 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius, augančius Bingelių k. 13, Merkinės sen., Varėnos r.:  kirsti 1 paprastąją pušį, 75 cm skersmens, ir 1 karpotąjį beržą, 73 cm skersmens. Medžiai džiūstantys, pažeisti puvinio, kelia pavojų pastatams ir žmonėms.

2022-02-25 išduotas leidimas intensyviai genėti (pažeminti) saugotinus medžius, augančius Pušyno g. 1, Marcinkonių k., Marcinkonių sen., Varėnos r.:  intensyviai genėti 3 paprastąsias pušis. Medžiai auga arti pastatų ir kelia jiems pavojų.

2022-02-23 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius, augančius Ežero g. 25, Ilgininkų k., Merkinės sen., Varėnos r.:  kirsti 7 juodalksnius, 14,16,20,20,21,27,50 cm skersmens. Medžių kamienai pažeisti puvinio ir/ar medžiai vienas kitą stelbiantys, džiūstantys, kelia pavojų žmonėms.

2022-02-11 išduotas leidimas intensyviai genėti saugotinus medžius, augančius Netiesų k. 3, Merkinės sen., Varėnos r.:  intensyviai genėti 2 paprastuosius ąžuolus. Genimos sausos medžių šakos.

2022-02-09 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius, augančius Vardaunios g. 14, Salovartės k., Varėnos sen., Varėnos r.:  kirsti 2 juodalksnius, 35 ir 40 cm skersmens, 4 trapiuosius gluosnius, 30,35,45,50 cm skersmens, 2 mažalapes liepas, 22 ir 24 cm skersmens, 1 paprastąjį klevą, 26 cm  skersmens. Medžių kamienai pažeisti puvinio ir/ar medžiai išversti ar nulaužti vėjo.

2022-02-04 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį, augantį Merkio g. 25, Dargužių k., Valkininkų sen., Varėnos r.:  kirsti 1 karpotąjį beržą, 48 cm  skersmens, medžio kamienas pažeistas puvinio, jis kelia grėsmę gyvenamajam namui.

2022-02-03 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – liepą, 48 cm skersmens, augančią Mokyklos g. 42, Panočių k. Medis pažeistas puvinio, kelia grėsmę šalia esančiam pastatui; Daržininkų k. kapinių teritorijoje, Kaniavos sen., Varėnos r. intensyviai genėti 2 (dvi) pušis (genėti sausas ir pavojingas šakas), Dubičių k. kapinių teritorijoje, Kaniavos sen., Varėnos r., genėti 1 (vieną) pušį (genėti sausas ir pavojingas šakas). Sprendimas įsigalios 2022-03-04.

2022-01-28, atsižvelgiant į Varėnos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos išvadą, priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius – 1 raudonąjį ąžuolą, 53 cm skersmens, 12 pušų, 20,26,29,29,31,32,33,33,34,36,41,44 cm skersmens ir 6 beržus, 21,26,30,33,34,37 cm skersmens, kurie auga Melioratorių g., Varėnoje. Įgyvendinant Varėnos rajono savivaldybės administracijos projektą „Susisiekimo komunikacijų paskirties (gatvės) Melioratorių g. Varėnos m. Varėnos r. sav., rekonstravimo projektas“ bus įrengtas Melioratorių gatvės tęsinys. Planuojami iškirsti medžiai auga numatomame įrengti gatvės tęsinio zonoje ir jų išsaugoti yra neįmanoma, nes vykdant darbus, keičiant žemės sklypų reljefą bus pažeistos jų šaknys ar gruntu  užpilti kamienai, vėliau medžiai kels pavojų eismui ir žmonių saugumui. Kai kurie medžiai auga būsimo gatvės tęsinio važiuojamojoje dalyje. Sprendimas įsigalios 2022-03-01.

2022-01-25 išduotas leidimas intensyviai genėti saugotiną medį – kaštoną, 90 cm skersmens, augantį S. Dariaus ir S. Girėno a. 1, Merkinės miestelyje. Viena medžio šaka yra virš automobilių stovėjimo aikštelės ir kelia pavojų autotransportui ir žmonėms. Leidimas įsigalios 2022-02-24.

2022-01-20 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius – 3 pušis, 2 liepas ir genėti 2 pušis, 2 liepas, augančius Liškiavos k. kapinių teritorijoje, Merkinės sen., Varėnos r. Medžiai auga arti kapaviečių ir gadina jų statinius, genimos medžių sausos šakos. Sprendimas įsigalios 2022-02-21.

2021-12-07 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį, augantį Paupio g. 37, Šarkiškių k., Matuizų sen., Varėnos r.:  kirsti 1 paprastąją pušį, 63 cm  skersmens, medžio kamienas pažeistas puvinio, jis kelia grėsmę pastatams ir žmonėms.

2021-12-01 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius, augančius Kalno g. 14, Matuizų k., Matuizų sen., Varėnos r.:  kirsti 2 paprastąsias pušis, 40 cm ir 48 cm  skersmens, medžių kamienai pažeisti puvinio, jie kelia grėsmę pastatams ir žmonėms.

2021-12-01 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius, augančius Giraitės g. 12, Giraitės k., Matuizų sen., Varėnos r.:  kirsti 2 paprastuosius klevus, 47 cm ir 48 cm  skersmens, medžių kamienai pažeisti puvinio, jie auga prie pat pastato ir jį ardo.

2021-12-01 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius, augančius Giniūnų k. 4A, Matuizų sen., Varėnos r.:  kirsti 2 karpotuosius beržus, 55 cm ir 63 cm  skersmens, medžių kamienai pažeisti puvinio, jie kelia pavojų žmonėms ir statiniams.

2021-12-01 išduotas leidimas intensyviai genėti saugotiną medį – ąžuolą, augantį Kalno g. 20, Žiūrų k., Marcinkonių sen., Varėnos r. Medis auga šalia gyvenamojo namo ir jo šakos kelia namui pavojų.

2021-11-29 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį, augantį Miškininkų g. 37, Marcinkonių k., Varėnos r.:  kirsti 1 karpotąjį beržą, 53 cm skersmens, medžio kamienas pažeistas puvinio, medis džiūstantis, kelia pavojų gyvenamajam namui ir saugiam eismui.

2021-11-17 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – klevą, augantį Barčių k. kapinių teritorijoje, Vydenių sen., Varėnos r. Medis auga arti kapavietės ir gadina jos statinius. Sprendimas įsigalios 2021-12-15.

2021-11-17 išduotas leidimas kirsti ir intensyviai genėti saugotinus medžius, augančius Meldų g. 9, Barčių k., Vydenių sen., Varėnos r.:  kirsti 2 karpotuosius beržus, 35 ir 36 cm skersmens ir intensyviai genėti 2 karpotuosius beržus ir 2 paprastąsias pušis. Numatytieji kirsti ir genėti medžiai auga šalia pastatų ir kelia jiems pavojų, genimi medžiai auga šalia pastato, krentančios šakos kelia pavojų pastato stogui.

2021-11-16 išduotas leidimas intensyviai genėti saugotiną medį – ąžuolą, augantį žemės sklype Nr. 3848/0002:456, Ilgininkų k., Merkinės sen., Varėnos r.:  Šalinamas dvilypio ąžuolo vienas iš kamienų, kuris yra sausas.

2021-11-16 išduotas leidimas kirsti ir intensyviai genėti saugotinus medžius, augančius Žirmūnų g. 23, Ašašninkų k., Marcinkonių sen., Varėnos r.:  kirsti 1 mažalapę liepą, 100 cm skersmens ir intensyviai genėti 2 mažalapes liepas. Numatytas kirsti medis yra išpuvęs, kelia pavojų pastatui, genimi medžiai auga šalia pastato, krentančios šakos kelia pavojų pastato stogui.

2021-11-15 išduotas leidimas kirsti ir intensyviai genėti saugotinus medžius, augančius Klojimo g. 1, Margionių k., Marcinkonių sen., Varėnos r.:  kirsti 7 mažalapes liepas, 36 cm, 38 cm, 74 cm, 82 cm, 86 cm, 98 cm, 98 cm skersmens ir intensyviai genėti 2 mažalapes liepas. Medžiai yra išpuvę, kelia pavojų pastatams ir/arba yra numatomo pagal projektą statinio vietoje.

2021-11-15 išduotas leidimas intensyviai genėti saugotiną medį – klevą, augantį Miškininkų g. 40, Marcinkonių k., Marcinkonių sen., Varėnos r. Klevo šakos yra arti elektros oro linijos ir kelia pavojų nutraukti laidus.

2021-11-15 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – klevą, kurio kamieno skersmuo yra 73 cm, augantį Šaltinio g. 64, Margionių k., Marcinkonių sen., Varėnos r. Klevas yra išpuvęs ir kelia pavojų gyvenamajam namui.

2021-11-12 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – klevą, augantį Pramonės g. 6C, Varėna. Klevas yra išpuvęs, pasviręs ir kelia pavojų pastatams. Sprendimas įsigalios 2021-12-09.

Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje administracijos direktoriaus įsakymais yra apribotas lankymasis šiuose miškuose:

Savivaldybės administracijos direktoriaus   2021-03-17 įsakymu Nr. DV-203 – Klevų g. 19, Žilinėlių k., Jakėnų sen., Varėnos r., apribojimo galiojimo laikas yra neterminuotas.

Savivaldybės administracijos direktoriaus  2021-01-06  įsakymu Nr. DV-16 – Pamerkių k., Matuizų sen., Varėnos r., apribojimo galiojimo laikas yra neterminuotas.

Savivaldybės administracijos direktoriaus  2020-11-16  įsakymu Nr. DV-964 – Dubo k., Marcinkonių sen., Varėnos r., apribojimo galiojimo laikas yra neterminuotas.

Savivaldybės administracijos direktoriaus  2019-05-29  įsakymu Nr. DV-433 – Semoškų vs., Matuizų sen., Varėnos r., apribojimo galiojimo laikas yra neterminuotas.

Savivaldybės administracijos direktoriaus  2019-02-04  įsakymu Nr. DV-96 – Zervynų k., Marcinkonių sen., Varėnos r., apribojimo galiojimo laikas yra neterminuotas.

Savivaldybės administracijos direktoriaus  2017-02-17  įsakymu Nr. DV-139 – Darželių k., Marcinkonių sen., Varėnos r., apribojimo galiojimo laikas yra neterminuotas.

Savivaldybės administracijos direktoriaus  2016-10-19 įsakymu Nr. DV-1121 – Šklėrių k., Marcinkonių sen., Varėnos r., apribojimo galiojimo laikas yra neterminuotas.

Savivaldybės administracijos direktoriaus  2016-06-16 įsakymu Nr. DV-709 – Nemuno g. 20, Žeimių k., Merkinės sen., Varėnos r., apribojimo galiojimo laikas yra neterminuotas.

Savivaldybės administracijos direktoriaus  2015-10-27 įsakymu Nr. DV-1106 – Kazimieravo k., Varėnos sen., Varėnos r., apribojimo galiojimo laikas yra neterminuotas.

Savivaldybės administracijos direktoriaus  2015-09-08 įsakymu Nr. DV-937 – Juočių k. 3, Vydenių sen., Varėnos r., apribojimo galiojimo laikas yra neterminuotas.

Savivaldybės administracijos direktoriaus  2013-11-26 įsakymu Nr. DV-1050 – Beržupio vs. 8, Matuizų sen., Varėnos r., apribojimo galiojimo laikas yra neterminuotas.

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-04-23 įsakymu Nr. DV-383 – Pošalčių k., Valkininkų sen., Varėnos r., apribojimo galiojimo laikas yra neterminuotas.

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-12-05 įsakymu Nr. DV-1110 – Žeimių k., Merkinės sen., Varėnos r., apribojimo galiojimo laikas yra neterminuotas.

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-03-12 įsakymu Nr. DV-189 – Nemuno g. 1, Žeimių k., Merkinės sen., Varėnos r., apribojimo galiojimo laikas yra neterminuotas.