///Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo parama
Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo parama 2021-02-24T14:29:52+00:00
Paslaugos aprašymas

 

 

 

 

 

 

     Asmenų norinčių gauti paramą, vidutinės mėnesinės pajamos turi neviršyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (VRP) 1,5 dydžio per mėnesį.
     Kai bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui ar vieno gyvenančio asmens pajamos yra didesnės nei 1,5 VRP dydžio, bet neviršija 2,2 VRP dydžių per mėnesį, parama gali būti skiriama esant objektyvioms priežastims šiais atvejais:
  • kai bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo augina tris ir daugiau vaikų;
  • kai bendrai gyvenantys asmenys (ar bent vienas iš jų) arba vienas gyvenantis asmuo yra neįgalūs;
  • asmeniui, vienam auginančiam vaiką (-us), kai kitas iš tėvų – miręs;
    ligos atveju;
  • skurdo, nedarbo atvejais;
  • kitais atvejais, įtakojančiais asmens (šeimos) materialinę padėtį (gaisro, stichinių nelaimių ir kt.).

      Bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens sąvoka nustatoma ir jų pajamos per mėnesį apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, išskyrus pajamas, gaunamas iš žemės ūkio veiklos, kurios skaičiuojamos tik pagal šios veiklos apskaitos dokumentus, netaikant pajamų nustatymo pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus žemės ūkio veiklos pajamų, įvertintų pagal sąlygines išlaidas, normatyvus arba pajamų normą hektarui žemės ūkio naudmenų.
     Paramos maisto produktais teikimą iš Fondo Varėnos rajono savivaldybės gyventojams organizuoja ir koordinuoja Varėnos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius.
Paramos maisto produktais teikimą iš Fondo Varėnos rajono savivaldybės gyventojams vykdo Varėnos socialinių paslaugų centras ir Varėnos rajono savivaldybės administracijos seniūnijos.

Paslaugos kategorija Socialinės išmokos
Paslaugos suteikimo trukmė      Asmens prašymas galioja vienerius kalendorinius metus (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.), jeigu nepasikeitė gyventojo ar jo bendrai gyvenančių asmenų situacija.
Paslaugos gavėjas Fizinis asmuo
Aprašymas interesantui      Seniūnijų gyventojų prašymus gauti paramą maisto produktais priima jų gyvenamosios vietos Seniūnijų socialinio darbo organizatoriai, o Varėnos miesto gyventojų prašymus – Skyriaus socialinių išmokų specialistai.
     Bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo, kurie Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoja gyvenamąją vietą arba yra įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, dėl paramos maisto produktais kreipiasi į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės, kurios teritorijoje yra įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, administraciją, o asmenys, nedeklaravę gyvenamosios vietos ir neįtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, – į savivaldybės, kurios teritorijoje faktiškai gyvena, administraciją.
Kreipdamasis dėl paramos, asmuo užpildo prašymą gauti paramą, kuriame nurodo duomenis apie bendrai gyvenančius asmenis, jų veiklos pobūdį, gaunamas pajamas bei kitą paramai gauti reikalingą informaciją ir pateikia pajamas patvirtinančius dokumentus, kurių darbuotojai negali gauti iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja
Dalia Stankevičiūtė tel. (8 310) 32 011
Paslaugos vykdytojas Socialinių išmokų specialistė:
Aušra Blėdienė tel. (8 310)  31 986
Jurgita Labukienė tel. (8 310)  20 506
Vida Blėdienė tel. (8 310)  20 506
Irena Jankeliūnienė tel. (8 310) 31 988
Milda Jonienė tel. (8 310)  31 988
Svajūnė Juknevičienė tel. (8 310) 31 989
Agnė Ivanauskienė tel. (8 310)  31 987
Ilona Rameikienė tel. (8 310)  33 087
Neringa Šimukonienė
tel. (8 310) 31 987
Prašymo forma (-os)  Prašymo forma
Reglamentuojantys teisės aktai Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. DV-54 „Dėl Paramos maisto produktais teikimo Varėnos rajono savivaldybės gyventojams iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo tvarkos aprašas“