///Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas
Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas 2022-06-06T10:22:33+00:00
Paslaugos aprašymas

 

   
 1. Vaiko globėjui (rūpintojui) už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje yra mokamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžio (184 Eur) globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.
 2. Šeimynos vykdomai vaiko globai (rūpybai) užtikrinti už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimynoje, yra mokamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžio  (184 Eur) globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.
 3. Globos centrui, įgyvendinančiam vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, už vaiką yra mokamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžio (184 Eur) globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.
 4. Nuo 2022 m. sausio 1 d., jeigu pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo asmuo lieka gyventi ir yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas) šeimoje, šeimynoje ar globos centre, kuriuose iki pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo jam buvo nustatyta globa (rūpyba), ir mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant asmenis, kurių mokymą pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa vykdo profesinio mokymo teikėjai, iki šie asmenys baigs bendrojo ugdymo programą, taip pat akademinių atostogų, profesinio mokymo teikėjų suteikiamų dėl ligos, nėštumo ar vaiko priežiūros, laikotarpį), bet ne ilgiau, iki jam sukaks 23 metai, įskaitant atvejus, kai asmuo išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas) ir bendrojo ugdymo mokyklos, profesinio mokymo teikėjo bendrabutyje ar vaikų socializacijos centre, buvusiam vaiko globėjui (rūpintojui) (šeimai, šeimynai ar globos centrui) skiriamas ir mokamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžio (184 Eur) globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas per mėnesį.

Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas neskiriamas arba jo mokėjimas nutraukiamas, jeigu:

 • vaikas yra suimtas, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę, jam Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, paskelbta jo paieška ar jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu, – kol neišnyksta šios aplinkybės.

 

Paslaugos kategorija Socialinės išmokos
Paslaugos suteikimo trukmė Per mėnesį nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos (priimamas sprendimas).
Paslaugos gavėjas Fizinis / juridinis asmuo
Aprašymas interesantui Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami dokumentai:
 •  asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • prašymas išmokai gauti;
 • dokumentai, patvirtinantys išlaikymo vaikui priteisimą ar mokėjimą;
 • globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju) patvirtinantys dokumentai;
 • pažymos iš švietimo įstaigų, kai asmenys mokosi;
 • šeimynos, nevyriausybinės vaikų globos institucijos arba vaikų socialinės globos įstaigos registravimo dokumentai;
 • mokyklos pažyma, kai vaikas mokosi ir yra išlaikomas (gauna nakvynę ir maistą) mokyklos bendrabutyje, socializacijos centre;
 • kiti dokumentai, pateikiami atsižvelgiant į aplinkybes (žr. Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatus);
 • laisvos formos rašytinį asmens (buvusio globotinio (rūpintinio) patvirtinimą, kad pasibaigus globai dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo, jis yra likęs gyventi pas buvusį globėją (rūpintoją) ir yra jo išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas).
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja
Dalia Stankevičiūtė,  tel. (8 310) 32 011, el.p. dalia.stankeviciute@varena.lt
Paslaugos vykdytojas Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistės
Odeta Baublienė, tel. (8 310) 31 989, el. p. odeta.baubliene@varena.lt
Prašymo forma (-os) SP-3(B) forma
Reglamentuojantys teisės aktai  Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas, 1994 m. lapkričio 3 d. Nr. I-621.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-06-28 nutarimas Nr. 801 „Dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“.