Parama mokiniams 2022-06-06T14:16:02+00:00
Paslaugos aprašymas

 

 

 

 

 

 

     Socialinė parama skiriama vaikams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) (toliau vadinama – mokykla) pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre (išskyrus suaugusiųjų ugdymo programas), ar priešmokyklinio ugdymo programą.

     Socialinė parama neskiriama mokiniams, kurie mokosi ir pagal bendrojo ugdymo, ir pagal profesinio mokymo programas, taip pat mokiniams, kurie yra išlaikomi valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose arba kuriems Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka nustatyta vaiko laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), išskyrus atvejį, kai mokinys, kuris mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje turi teisę į nemokamus pietus nevertinant šeimos gaunamų pajamų (nuo 2021 m. liepos 1 d. – išskyrus atvejį, kai mokiniui, kuris mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje skiriami nemokami pietūs nevertinant šeimos gaunamų pajamų arba, kai ne vyresnis kaip 21 metų mokinys mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas).

     Nustatomos dvi socialinės paramos mokiniams rūšys:

  • mokinių nemokamas maitinimas;
  • parama mokinio reikmenims įsigyti.

     Savivaldybės administracija priima sprendimą, kurią nemokamo maitinimo rūšį (rūšis) – pietus; maitinimą mokykloje organizuojamoje dieninėje vasaros poilsio  stovykloje; ypatingais atvejais pusryčius ar pavakarius – prioriteto tvarka mokiniui skirti.
     Priklausomai nuo gaunamų pajamų:

  • Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau vadinama – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų  (toliau – VRP) dydžio (220,5 Eur);
  • Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 valstybės remiamų pajamų dydžio (294 Eur.), atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina 3 ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų, ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus.
  • Savivaldybės tarybos nustatytais atvejais, atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą ir/ar paramą mokinio reikmenims įsigyti išimtie atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina 3 ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų, ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus, kai mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys patiriantys socialinę riziką, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui yra mažesnės kaip 2,5 VRP dydžiai (367,5 Eur).

     Nepriklausomai nuo gaunamų pajamų:
Mokiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje, turi teisę į nemokamus pietus nevertinant šeimos gaunamų pajamų (nuo 2021 m. liepos 1 d. visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs skiriami be atskiro tėvų (globėjų) prašymo).
Mokinio reikmenims įsigyti (įskaitant pirkimo pridėtinės vertės mokestį) skiriama 2 BSI dydžio (92 Eur) suma vienam mokiniui per kalendorinius metus.

     Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti nuo mokslo metų pradžios, galima kreiptis nuo tų metų liepos 1 dienos. Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti pareiškėjas gali kreiptis iki kalendorinių metų spalio 5 dienos.

Paslaugos kategorija Socialinė parama mokiniams
Paslaugos suteikimo trukmė    Per 10 darbo dienų nuo prašymo-paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.
Paslaugos gavėjas Fizinis asmuo
Aprašymas interesantui       Dokumentai, reikalingi socialinei paramai mokiniams gauti:
  • tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  • prašymas-paraiška socialinei paramai mokiniams gauti;
  • pažymos apie pajamas;
  • įmonės, įstaigos, organizacijos, fondo ar antstolio išduota pažyma apie lėšas vaikui išlaikyti;
  • kiti.
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja
Dalia Stankevičiūtė,  tel. (8 310) 32 011, el.p. dalia.stankeviciute@varena.lt
Paslaugos vykdytojas Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė
Odeta Baublienė, tel. (8 310) 31 989, el.p. odeta.baubliene@varena.lt
Prašymo forma (-os) SP-1 forma
SP-2 forma
SP-11 forma
Reglamentuojantys teisės aktai  Lietuvos respublikos paramos mokiniams įstatymas, 2006 m. birželio 13 d. Nr. X-686.
Socialinės paramos mokiniams teikimo Varėnos rajono savivaldybės tvarkos aprašas 2019 m. birželio 25 d. Nr. T-IX-61