///Vienkartinė kompensacija sovietinėje armijoje sužalotiems asmenims
Vienkartinė kompensacija sovietinėje armijoje sužalotiems asmenims 2022-01-19T15:56:44+00:00
Paslaugos aprašymas

 

  

 

 

Vienkartinė kompensacija skiriama asmenims, kurie buvo pašaukti į karinę tarnybą ar karinius mokymus sovietinėje armijoje ir dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar kariniais mokymais, pripažinti nedarbingais arba netekusiais 20-40 procentų darbingumo ar karo gydytojų sprendimu netinkamais karo tarnybai:

1) pripažintiems netekusiais 75 – 100 procentų darbingumo (iki 2005-07-01 I grupės invalidais) – 2 086 eurai;

2) pripažintiems netekusiais 60 – 70 procentų darbingumo (iki 2005-07-01 II grupės invalidais) – 1 669 eurai;

3) pripažintiems netekusiais 45-55 procentų darbingumo (iki 2005-07-01 III grupės invalidais) – 1 252 eurai;

4) pripažintiems netekusiais 20-40 procentų darbingumo  – 835 eurai;

5) karo gydytojų sprendimu pripažintiems netinkamais karo tarnybai – 835 eurai.

Asmenų, žuvusių ar mirusių būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų metu sovietinėje armijoje ar mirusių vėliau dėl ligų, susijusių su tarnyba, tėvams (įtėviams), kitos santuokos nesudariusiems sutuoktiniams, vaikams (įvaikiams) ir kitiems išlaikytiniams (šeimos nariams) lygiomis dalimis išmokama 4 171 eurų vienkartinė kompensacija.

Paslaugos suteikimo trukmė Per 35 darbo dienas nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos.
Paslaugos gavėjas Fizinis asmuo
Aprašymas interesantui Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
1.      Prašymas.
2.      Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3.      Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
4.       Asmeniui žuvus būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu, – mirties liudijimas ir karinio dalinio, kuriame tarnavo žuvęs asmuo, pranešimas (telegrama); asmeniui mirus vėliau dėl ligų, susijusių su tarnyba, – asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos išvada, kad mirtis įvyko dėl ligos, susijusios su būtinąja karine tarnyba ar kariniais mokymais sovietinėje armijoje.
5.      Žuvusiųjų asmenų, šeimos narių giminystės ryšį įrodantys dokumentai (gimimo, santuokos, mirties liudijimai).
6.      NDNT išduota darbingumo lygio pažyma, galiojanti kreipimosi su prašymu išmokėti kompensaciją dieną, ar jos kopija.
7.      Karo gydytojų išduotas dokumentas (ar archyvinį jo išrašas), patvirtinantis, kad asmuo karinės tarnybos ar karinių mokymų metu dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar kariniais mokymais, buvo pripažintas netinkamu karo tarnybai, ar jo kopija.
8.       Asmeninės banko sąskaitos rekvizitai.       Socialinės paramos skyriaus darbuotojai išimties atvejais turi teisę reikalauti papildomų dokumentų.
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja
Dalia Stankevičiūtė,  tel. (8 310) 32 011, el.p. dalia.stankeviciute@varena.lt
Paslaugos vykdytojas Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė
Aistė Šiškevičienė, tel. (8 310) 31 990; el. p. aiste.siskeviciene@varena.lt
Prašymo forma (-os) Laisvos formos
Reglamentuojantys teisės aktai  Lietuvos Respublikos 1994-07-20 įstatymas Nr. I-576 „Dėl socialinės paramos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms“.

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-08-19 nutarimas Nr. 1004 „Dėl Vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo„.