///Vienkartinė pašalpa žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 m. okupacijos dalyvių šeimoms
Vienkartinė pašalpa žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 m. okupacijos dalyvių šeimoms 2022-01-10T16:51:34+00:00
Paslaugos aprašymas 

    

Vienkartinė parama skiriama: už žuvusius ar mirusius tardymo, įkalinimo ar tremties pasibaigus įkalinimui metu 1940–1990 metų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius – karius savanorius ir neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius – laisvės kovų dalyvius lygiomis dalimis žuvusiųjų tėvams (įtėviams), kitos santuokos iki kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio žūties nesudariusiems sutuoktiniams, vaikams (įvaikiams), taip pat broliams ir seserims, jeigu jie pasipriešinimo okupacijos dalyvio žuvimo metu buvo jaunesni kaip 18 metų ir neturėjo abiejų tėvų (abu tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų buvo mirę).
Paslaugos suteikimo trukmė Per 35 darbo dienas nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos.
Paslaugos gavėjas Fizinis asmuo
Aprašymas interesantui 1.Prašymas vienkartinei pašalpai gauti.
2.Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (toliau – LGGRTC) išduota pažyma arba pažymėjimas, patvirtinantis žuvusiajam (mirusiajam) pripažintą ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – kario savanorio ar neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – laisvės kovų dalyvio statusą, arba šio dokumento kopija.

4. LGGRTC pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos sprendimas dėl pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio žūties ar mirties aplinkybių arba teismo sprendimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, arba šio dokumento kopija.
5. Giminystės ryšį su žuvusiuoju (mirusiuoju) pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviu patvirtinantys dokumentai – santuokos, gimimo liudijimas, kiti giminystės ryšį įrodantys dokumentai arba šių dokumentų kopijos.
6. Žuvusio (mirusio) pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio broliai ir seserys, jeigu jie pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio žuvimo metu buvo jaunesni kaip 18 metų ir neturėjo abiejų tėvų (abu tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų buvo mirę), – dokumentus, patvirtinančius tėvų mirties faktą, arba šių dokumentų kopijas;
7. Jeigu prašymą dėl vienkartinės pašalpos pateikia teisėtas atstovas, – dokumentą, patvirtinantį teisę atstovauti, taip pat teisėto atstovo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba šių dokumentų kopijas;
8. Jeigu prašymą dėl vienkartinės pašalpos pateikia šeimos narys, pripažintas ribotai veiksniu šioje srityje, – jo rūpintojo rašytinį sutikimą dėl kreipimosi skirti vienkartinę pašalpą ir dokumentą, patvirtinantį rūpybos nustatymą ir asmens paskyrimą rūpintoju, taip pat rūpintojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba šių dokumentų kopijas.
3 ir 4 punktuose nurodytus dokumentus Socialinės paramos skyriui pateikia vienas iš šeimos narių.
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja
Dalia Stankevičiūtė,  tel. (8 310) 32 011, el.p. dalia.stankeviciute@varena.lt
Paslaugos vykdytojas Socialinių išmokų specialistė
Aistė Šiškevičienė, tel. (8 310) 31 990; el. p. aiste.siskeviciene@varena.lt
Prašymo forma (-os) Laisvos formos
Reglamentuojantys teisės aktai Lietuvos Respublikos Valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijos dalyvių šeimoms 1998-10-06 įstatymas Nr. VIII-871

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-03-20 nutarimas Nr. 269 „Dėl vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijos dalyvių šeimoms skyrimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo