///Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas
Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas 2021-01-21T22:40:21+00:00
Paslaugos aprašymas

 

     Vaiko globėjui (rūpintojui) už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje yra mokamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžio (160 Eur) globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.
     Šeimynos vykdomai vaiko globai (rūpybai) užtikrinti už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimynoje, yra skiriamas ir kartą per mėnesį mokamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžio  (160 Eur) globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.
     Globos centrui, įgyvendinančiam vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje yra mokamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžio (160 Eur) globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.
     Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas neskiriamas arba jo mokėjimas nutraukiamas, jeigu:
  • vaikas yra suimtas, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę, jam Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, paskelbta jo paieška ar jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu, – kol neišnyksta šios aplinkybės.
Paslaugos kategorija Socialinės išmokos
Paslaugos suteikimo trukmė Per mėnesį nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos (priimamas sprendimas).
Paslaugos gavėjas Fizinis / juridinis asmuo
Aprašymas interesantui Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami dokumentai:
  •  asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  • prašymas išmokai gauti;
  • dokumentai, patvirtinantys išlaikymo vaikui priteisimą ar mokėjimą;
  • globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju) patvirtinantys dokumentai;
  • pažymos iš švietimo įstaigų, kai asmenys mokosi;
  • šeimynos, nevyriausybinės vaikų globos institucijos arba vaikų socialinės globos įstaigos registravimo dokumentai;
  • mokyklos pažyma, kai vaikas mokosi ir yra išlaikomas (gauna nakvynę ir maistą) mokyklos bendrabutyje, socializacijos centre;
  • kiti dokumentai, pateikiami atsižvelgiant į aplinkybes (žr. Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatus).
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja
Dalia Stankevičiūtė tel. (8 310) 32 011
Paslaugos vykdytojas Socialinių išmokų specialistės:
Svajūnė Juknevičienė tel. (8 310) 31 989
Prašymo forma (-os) SP-3 (B) forma
Reglamentuojantys teisės aktai  Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas, 1994 m. lapkričio 3 d. Nr. I-621.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-06-28 nutarimas Nr. 801 „Dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“.