///Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija
Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija 2019-07-17T09:36:31+00:00
Paslaugos aprašymas

 

 

 

 

Teisę gauti slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją turi neįgalieji, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
1. Vaikai, kuriems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumas;
2. Nedarbingi ar iš dalies darbingi asmenys, netekę 60 ir daugiau proc. darbingumo, pripažinti tokiais iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 24 metai, taip pat asmenys, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios iki jiems sukako 24 metai, padarinių pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 ir daugiau proc. darbingumo, po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 26 metai;
3. Netekę 60 proc. ir daugiau darbingumo asmenys, nenurodyti 3 punkte;
4. Senatvės pensijos amžiaus sulaukę asmenys.
Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skiriamos ir mokamos tik tais atvejais, kai neįgalieji slaugomi ar prižiūrimi namuose.Tikslinės kompensacijos dydžio matas yra tikslinių kompensacijų bazė. Jos dydis negali būti mažesnis negu 114 eurų. Tikslinių kompensacijų bazę tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija yra šių dydžių:

1)      asmenims, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis mokasi – 2,6 tikslinių kompensacijų bazės dydžio – 296,40 Eur

2)      asmenims, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis mokasi – 1,9 tikslinių kompensacijų bazės dydžio – 216,60 Eur

3)      vaikui, kuriam nustatytas pirmojo lygio specialusis  nuolatinės slaugos poreikis (ir yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis) mokasi – 2,6 tikslinių kompensacijų bazės dydžio -296,40 Eur

4)      kai nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis (asmeniui, kuriam nustatytas 0-25 proc. ar 30-40 proc. darbingumo lygio) mokasi – 2,6 tikslinių kompensacijų bazės dydžio -296,40 Eur

5)      kai nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis (asmeniui, kuriam nustatytas 0-25 proc. ar 30-40 proc. darbingumo lygio) mokasi -1,9 tikslinių kompensacijų bazės dydžio – 216,60 Eur

6)      Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija (sukakusiam senatvės pensijos amžių) mokasi – 285,00 Eur

7)      Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija (netekusiam 75-100 proc. (visiškos negalios invalidui) mokasi – 285,00 Eur

Dėl slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos asmuo kreipiasi nustatyta tvarka į savivaldybės administraciją (Varėnos rajono kaimo vietovės gyventojai – į Seniūniją, o Varėnos miesto gyventojai – į Socialinės paramos skyrių).

Paslaugos kategorija Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija
Paslaugos suteikimo trukmė Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos mokamos nuo teisės gauti kompensaciją atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 mėnesių iki dokumentų pašalpos išmokai skirti gavimo dienos.
Per 15 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos (priimamas sprendimas).
Paslaugos gavėjas Fizinis asmuo
Aprašymas interesantui Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas tikslinei kompensacijai gauti, kurio forma SP-6 patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. A1- 13 redakcija) (pridedama).
2. Asmens, turinčio teisę gauti slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją vieno iš tėvų (įtėvių), globėjo ar rūpintojo asmens dokumentai;
3. Vaiko gimimo liudijimas;
4. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad neįgaliam vaikui nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumas;
5. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.
6. Prašyme reikia nurodyti asmeninės sąskaitos Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke numerį arba AB „Lietuvos paštas“ vietos paštą.7. Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija mokamos už praėjusį mėnesį, nuo einamo mėnesio 10 iki 24 d.
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja
Dalia Stankevičiūtė  tel. (8 310) 32 011
Paslaugos vykdytojas Socialinių išmokų specialistės:
Irma Krištapavičienė  tel. (8 310) 31 989
Svajūnė Juknevičienė tel. (8 310) 31 989
Prašymo forma (-os) SP-6 forma
Reglamentuojantys teisės aktai  Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas, 2016-06-29 Nr. XII-2507 (2019-01-01 nauja redakcija

 Dėl tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo, tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo 2019 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. A1-39

 Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas 1991 m. lapkričio 28 d. Nr. I-2044 Vilnius (20 straipsnis. Specialiųjų poreikių rūšys, specialiųjų poreikių ir specialiųjų poreikių lygio nustatymo KEISTA:2018 06 14 įstatymu Nr.XIII-1261 (nuo 2019 01 01) (TAR, 2018, Nr. 2018-10487)