///Antrojo laipsnio valstybinė pensija
Antrojo laipsnio valstybinė pensija 2022-06-06T14:29:51+00:00
Paslaugos aprašymas Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymu (Žin., 1994, Nr. 101-2018, 2013 Nr. 130-6620),(teisę gauti Lietuvos Respublikos antrojo laipsnio valstybines pensijas turi Lietuvos Respublikos pilietės – motinos, pagimdžiusios, išauginusios ir gerai išauklėjusios iki 8 metų 5 ir daugiau vaikų, jei jos yra sulaukusios Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatytą senatvės pensijos amžiaus arba yra pripažintos nedarbingomis ar iš dalies darbingomis, netekusiomis 60 proc. ir daugiau darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. I ar II grupės invalidėms).
Nuo 2018 m. sausio 1 d. pagal priimtus pakeitimus galės kreiptis ir daugiavaikis tėvas (įtėvis) antrojo laipsnio valstybinės pensijos, bet tik tuo atveju, kai nėra daugiavaikės motinos (įmotės) arba kai daugiavaikė motina (įmotė) neatitinka šiame įstatyme  nustatytų antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo sąlygų.Antrojo laipsnio valstybinė pensija yra 2 valstybinių pensijų bazių dydžio (130,58  Eur)

Dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo teikimo asmuo kreipiasi nustatyta tvarka į savivaldybės administraciją (Varėnos Socialinės paramos skyrių).

Paslaugos kategorija Motinoms (įmotėms) arba tėvas (įtėviams), išauginusiems ne mažiau kaip iki 8 metų bei gerai išauklėjusiems 5 ir daugiau vaikų.
Paslaugos suteikimo trukmė Pateikti svarstyti teikimus Lietuvos Respublikos valstybinių pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kuri nagrinėja savivaldybių administracijų teikimus, priima sprendimus skirti antrojo laipsnio valstybines pensijas,

Priima sprendimus dėl paskirtų antrojo laipsnio valstybinių pensijų skyrimo panaikinimo 60 dienų.

Paslaugos gavėjas Fizinis asmuo
Aprašymas interesantui Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas dėl antrojo laipsnio pensijos skyrimo (pridedama).
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
3. Gyvenimo aprašymas;
4. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduota darbingumo lygio pažymą, jeigu asmuo netekęs 60 procentų ir daugiau darbingumo (nėra sukakęs senatvės pensijos amžiaus);
5. Visų vaikų gimimo liudijimai asmens dokumentų ir jų kopijos;
6. Mirusių vaikų mirties liudijimai ir jų kopijos;
7. Kiti dokumentai, įrodantys giminystės ryšius (pvz. santuokos liudijimai) ir jų kopijos.
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja
Dalia Stankevičiūtė,  tel. (8 310) 32 011, el.p. dalia.stankeviciute@varena.lt
Paslaugos vykdytojas Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistės:
Gita Kaženevskienė, tel. (8 310) 31 989; el. p. gita.kazenevskiene@varena.lt
Prašymo forma (-os)  Prašymo forma (Dėl antrojo laipsnio Valstybinės pensijos motinoms (įmotėms) tėvams (įtėviams)  išauginusiems iki 8 metų bei gerai išauklėjusiems 5 ir daugiau vaikų
Reglamentuojantys teisės aktai   Lietuvos Respublikos vyriausybės 2007-03-14 nutarimas Nr. 255 „Dėl Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 33-1198; aktuali redakcija)