Išmoka vaikui 2022-06-06T16:38:43+00:00

 Paslaugos aprašymas

 

 

 

 

Kiekvienam vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų ir vyresniam, jei jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa, iki baigs bendrojo ugdymo programą), bet ne ilgiau kaip iki jam sukaks 23 metai, yra skiriama ir mokama 1,75 (80,5 Eur) bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI) dydžio išmoka vaikui per mėnesį.

Papildoma išmoka vaikui skiriama ir mokama asmenims, kurie augina ir (ar) globoja vieną ar du vaikus kai vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos, nustatytos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 str. 1 dalyje, vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 2 valstybės remiamų pajamų dydžio (294 Eur):

– vaikui nuo gimimo iki 18 metų ir vyresniam, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa, iki baigs bendrojo ugdymo programą), bet ne ilgiau, iki jam sukaks 23 metai, yra skiriama ir mokama 1,03 BSI (47,38 Eur) dydžio išmoka per mėnesį.

Kiekvienam bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo), kurie augina ir (ar) globoja tris ar daugiau vaikų, auginamam ir (ar) globojamam vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje skiriama ir mokama :

–  nuo gimimo iki 18 metų ir vyresniam, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa, iki baigs bendrojo ugdymo programą), bet ne ilgiau, iki jam sukaks 23 metai, yra skiriama ir mokama 1,03 BSI (47,38 Eur) dydžio išmoka per mėnesį.

Kiekvienam neįgaliam vaikui  (asmeniui), kuriam nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis.

– Nuo gimimo iki 18 metų ir vyresniam, jeigu jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa, iki baigs bendrojo ugdymo programą), nustatytam neįgalumo lygio arba 55 procentų ir mažesnio darbingumo lygio terminui, bet ne ilgiau kaip iki jam sukaks 23 metai, skiriama ir mokama 1,03 BSI (47,38 Eur) dydžio išmoka per mėnesį.

Paslaugos
kategorija
Socialinės išmokos
Paslaugos suteikimo trukmė  Per mėnesį nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos (priimamas sprendimas).
Paslaugos gavėjas Fizinis asmuo
Aprašymas interesantui Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas.
2. Asmens, turinčio teisę gauti išmoką, tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Mokymo įstaigos pažyma, jeigu vyresnis kaip 18 metų asmuo mokosi ir šių duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose.
4. Dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju).
5. Pažyma apie bendrai gyvenančių asmenų praėjusių 12 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi dėl išmokos mėnesio arba praėjusių 12 kalendorinių mėnesių iki teisės atsiradimo mėnesio, gautas pajamas.
6. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
7. Banko sąskaitos rekvizitai.Prašymas-paraiška gali būti pateikti asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu, kai valstybės elektroninės valdžios  sistemoje teikiama elektroninė paslauga, arba per atstovą.
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja
Dalia Stankevičiūtė,  tel. (8 310) 32 011, el.p. dalia.stankeviciute@varena.lt
Paslaugos vykdytojas Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė
Odeta Baublienė, tel. (8 310) 31 989, el.p. odeta.baubliene@varena.lt
Prašymo forma (-os) SP-1 forma
SP-3 (A1) forma
Reglamentuojantys teisės aktai  Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas, 1994 m. lapkričio 3 d. Nr. I-621
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 birželio 28 d. nutarimas Nr. 801 „Dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo