///Piniginė socialinė parama
Piniginė socialinė parama 2023-11-21T16:43:13+00:00

Paslaugos aprašymas

  

      Socialinė parama (socialinės pašalpa, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos) vienam gyvenančiam asmeniui arba bendrai gyvenantiems asmenims skiriama įvertinus jų pajamas ir užimtumą.
      Bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę paramą, jeigu kreipimosi dėl socialinės paramos metu atitinka reikalavimus:
 • Pajamos vienam asmeniui yra mažesnės už 1,1 valstybės remiamų pajamų dydį – 172,70 Eur  (socialinei pašalpai).
 • Kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka įstatyme nustatytas sąlygas, kurioms esant bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę paramą.
 • Gyvenamąją vietą būste deklaravę arba būstą nuomojantys (nuomos sutartis įregistruota viešame registre) bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į kompensacijas.
 • Bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto, nurodyto šio įstatymo 14 straipsnyje, vertė neviršija turto vertės normatyvo. Jeigu nuosavybės teise turimo turto vertė viršija turto vertės normatyvą ir kreipiamasi pirmą kartą arba praėjus ne mažiau kaip 24 mėnesiams nuo paskutinio mėnesio, už kurį socialinė parama buvo paskirta, teisė  į socialinę paramą nustatoma 3 mėnesiams.
 • Įsiskolinusieji už būsto šildymą ir (ar) karštą vandenį, ir (ar) geriamąjį vandenį su energijos, kuro, vandens tiekėjais yra sudarę sutartį dėl dalies skolos apmokėjimo, kas mėnesį grąžinant ne daugiau kaip 20 procentų bendrai gyvenančių asmenų /asmens pajamų, arba teismas yra priteisęs apmokėti skolą.

     Prašymas-paraiška gali būti pateikti asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu, kai valstybės elektroninės valdžios  sistemoje teikiama elektroninė paslauga, arba per atstovą.
      Dėl piniginės socialinės paramos bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo kreipiasi nustatyta tvarka į savivaldybės administraciją (Varėnos rajono kaimo vietovės gyventojai – į Seniūniją, o Varėnos miesto gyventojai – į Socialinės paramos skyrių).

Paslaugos kategorija Socialinės išmokos
Paslaugos suteikimo trukmė      Per 30 dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos (priimamas sprendimas).
Paslaugos gavėjas Fizinis asmuo
Aprašymas interesantui Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami šie dokumentai:
 • Prašymas – paraiška, kurioje reikia nurodyti duomenis apie save ir bendrai gyvenančius asmenis, jų veiklą, gaunamas pajamas bei kitą paramai gauti būtiną informaciją.
 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 • Pažyma apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį (pažymos forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro).
 • Teismo nutartis (sprendimas) ar kitas teismo procesinis dokumentas dėl išlaikymo vaikui (vaikams) priteisimo.
 • Pažyma apie vaiko (vaikų) išlaikymui gaunamas (negaunamas) periodines išmokas (alimentus) arba kitų kompetentingų institucijų dokumentai, patvirtinantys išspręstą (sprendžiamą) vaiko (vaikų) materialinį išlaikymą;
 • Sveikatos priežiūros įstaigos pažyma apie nėštumą, kai likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos.
 • Pažyma (pažymos), kad asmuo mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje (įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį) ir apie minėtų programų bei studijų baigimą;
 • Kompetentingos institucijos pažyma (dokumentas) apie bausmės atlikimą, suėmimą, apie paskirtas Baudžiamajame kodekse nustatytas priverčiamąsias medicinos priemones ar paskirtas auklėjamojo poveikio priemones, apie paieškos paskelbimą ar teismo pripažinimą nežinia kur esančiu.
 • Sveikatos priežiūros įstaigos pažyma apie gydymo stacionare trukmę.
 • Individualios veiklos, mažosios bendrijos, tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos buhalterinės apskaitos dokumentai, patvirtinantys per vertinamą laikotarpį gautas pajamas.
 • Asmens įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalas.
 • Dokumentas (-ai), patvirtinantis turto įsigijimą ar perleidimą.
 • Gyvenamųjų patalpų ar kito nekilnojamojo turto nuomos sutartis, registruota viešajame registre.
 • Pažyma iš kompetentingos įstaigos (Vidaus reikalų ministerijos, Specialiųjų tyrimo tarnybos, Valstybės saugumo departamento, Krašto apsaugos ministerijos, ambasados, konsulinio skyriaus ir kt.) apie gaunamas pareigūnų ir kitų valstybių mokamas pensijas, išmokas).
 • Kompetentingos įstaigos pažyma apie gaunamus dividendus, palūkanas.
 • Banko ar kitų kredito įstaigų pažyma ar išrašas apie turimas pinigines lėšas.
 • Socialinės globos įstaigos pažyma apie teikiamas ilgalaikes globos paslaugas.
 • Sutartis (sutartys) su komunalinių paslaugų tiekėjais dėl skolos (-ų) sumokėjimo.
 • Sąskaita už komunalines paslaugas (atsiskaitomoji knygelė).
 • Kiti reikalingi dokumentai piniginei socialinei paramai gauti.
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja
Dalia Stankevičiūtė,  tel. (8 310) 32 011, el.p. dalia.stankeviciute@varena.lt
Paslaugos vykdytojas Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistai:
Aušra Blėdienė, tel. (8 310)  31 986; el. p. ausra.blediene@varena.lt
Jurgita Labukienė, tel. (8 310)  20 506; el. p. jurgita.labukiene@varena.lt
Vida Blėdienė, tel. (8 310)  20 506; el. p. vida.blediene@varena.lt
Irena Jankeliūnienė, tel. (8 310) 31 988; el. p. irena.jankeliuniene@varena.lt
Daiva Valaikaitė ,tel. (8 310)  31 988; el. p. daiva.valaikaite@varena.lt
Agnė Ivanauskienė, tel. (8 310)  31 987; el. p. agne.ivanauskiene@varena.lt
Odeta Baublienė, tel. ( 8 310) 31 989; el. p. odeta.baubliene@varena.lt
Neringa Šimukonienė, tel. (8 310) 31 987; el. p. neringa.simukoniene@varena.lt
Gita Kaženevskienė, tel. (8 310) 31 989; el. p. gita.kazenevskiene@varena.lt
Prašymo forma (-os) SP-1 forma
SP-2 forma
SP-4 forma
SP-4 formos 1 priedas
SP-4 formos 2 priedas
SP-4 formos 3 priedas
SP-4 formos 4 priedas
SP-4 formos 5 priedas
SP-4 formos 6 priedas
SP-4(A) forma
SP-4(B) forma
Reglamentuojantys teisės aktai Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas. 2003-07-01 Nr. IX-1675
Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems gyventojams Varėnos rajono savivaldybėje tvarkos aprašas 2021 m. birželio 30 d. Nr. T-IX-688