///Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija
Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija 2022-06-06T14:20:41+00:00
Paslaugos aprašymas

 

 

 

 

 

 

Teisę gauti priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją turi asmenys, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skiriamos:

  1. Asmenims, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, – 1,1 tikslinių kompensacijų bazės dydžio (151,8 Eur).
  2. Asmenims, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, – 0,6 tikslinių kompensacijų bazės dydžio (82,8 Eur).

     – Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos vaikams, kuriems iki 2005 m. birželio 30 d. buvo nustatyta sunki ar vidutinė negalia, arba vaikams, kuriems iki 2018 m. gruodžio 31 d. buvo nustatytas sunkus arba vidutinis neįgalumo lygis, iki jiems nustatytos negalios termino pabaigos skiriamos ir mokamos netaikant reikalavimo nustatyti specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį. Šiuo atveju priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija vaikams, kuriems nustatyta sunki negalia arba sunkus neįgalumo lygis, yra vienos tikslinių kompensacijų bazės dydžio, o ši kompensacija vaikams, kuriems nustatyta vidutinė negalia arba vidutinis neįgalumo lygis, – 0.5 tikslinių kompensacijų bazės dydžio.

     – Teisė gauti tikslinę kompensaciją iki negalios, kuri buvo nustatyta iki 2005 m. birželio 30 d.,  termino pabaigos išsaugoma šiems asmenims:

      1. Neįgaliesiems, kuriems nustatytos negalios priežastis ‚nuo vaikystės“;
      2. neįgaliesiems, pripažintiems tokiais iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukako 24 metai, taip pat asmenims, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios, iki jiems sukako 24 metai, padarinių neįgaliais pripažinti po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukako 26 metai;
     3. 60 procentų ir daugiau darbingumo netekusiems asmenims, kuriems nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis nustatytas iki 2018 m. gruodžio 31 d. galiojusia tvarka;
     4.Senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis nustatytas iki 2018 m. gruodžio 31 d. galiojusia tvarka.

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skiriamos ir mokamos tik tais atvejais, kai neįgalieji slaugomi ar prižiūrimi namuose.

Dėl priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos asmuo kreipiasi nustatyta tvarka į savivaldybės administraciją ( Socialinės paramos skyrių arba pagal gyvenamąją vietą į seniūniją.).

Paslaugos kategorija Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija
Paslaugos suteikimo trukmė Tikslinės kompensacijos mokamos nuo teisės gauti kompensaciją atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 6 mėnesius iki dokumentų pašalpos išmokai skirti gavimo dienos.
Per 15 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos (priimamas sprendimas).
Paslaugos gavėjas Fizinis asmuo
Aprašymas interesantui Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas tikslinę kompensaciją gauti, kurio forma SP-6  patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. A1-13 redakcija)(pridedama).
2. Reikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
3. Asmens, turinčio teisę gauti priežiūros išlaidų tikslinę kompensaciją, vieno iš tėvų (įtėvių), globėjo ar rūpintojo asmens dokumentai (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
4. Vaiko gimimo liudijimas;
5. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad neįgaliam vaikui nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumas;
6. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims nustatytas specialusis priežiūros (pagalbos) poreikis.
7. Prašyme reikia nurodyti asmeninės sąskaitos Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke numerį arba AB „Lietuvos paštas“ vietos paštą.
8. Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija mokamos už praėjusį mėnesį, nuo einamo mėnesio 10 iki 24 d.
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja
Dalia Stankevičiūtė,  tel. (8 310) 32 011, el.p. dalia.stankeviciute@varena.lt
Paslaugos vykdytojas Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistės:
Gita Kaženevskienė, tel. (8 310) 31 989; el. p. gita.kazenevskiene@varena.lt
Prašymo forma (-os) SP-6 forma
Reglamentuojantys teisės aktai  Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas, 2016-06-29 Nr. XII-2507 (2019-01-01 nauja redakcija

 Dėl tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo, tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo 2019 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. A1-39

 Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas 1991 m. lapkričio 28 d. Nr. I-2044 Vilnius (20 straipsnis. Specialiųjų poreikių rūšys, specialiųjų poreikių ir specialiųjų poreikių lygio nustatymo KEISTA:2018 06 14 įstatymu Nr.XIII-1261 (nuo 2019 01 01) (TAR, 2018, Nr. 2018-10487)