///Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija
Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija 2022-06-06T14:18:54+00:00
Paslaugos aprašymas

 

 

 

 

Teisę gauti slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją turi neįgalieji, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.
Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skiriamos:
  • asmenims, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis – 2,6 tikslinių kompensacijų bazės dydžio (358,8 Eur).
  • asmenims, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis – 1,9 tikslinių kompensacijų bazės dydžio (262,2 Eur).

– Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos vaikams, kuriems iki 2005 m. birželio 30 d. buvo nustatyta visiška negalia, iki jiems nustatyto visiškos negalios termino pabaigos skiriamos ir mokamos netaikant reikalavimo nustatyti specialųjį nuolatinės slaugos poreikį  yra 2,5 tikslinių kompensacijų bazės dydžio;
– Teisė gauti tikslinę kompensaciją iki negalios, kuri buvo nustatyta iki 2005 m. birželio 30 d., arba specialiojo nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikio, kuris buvo nustatytas iki 2018 m. gruodžio 31d., termino pabaigos išsaugoma šiems asmenims:

      1. Neįgaliesiems, kuriems nustatytos negalios priežastis ‚nuo vaikystės“;
      2. neįgaliesiems, pripažintiems tokiais iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukako 24 metai, taip pat asmenims, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios, iki jiems sukako 24 metai, padarinių neįgaliais pripažinti po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukako 26 metai;
      3. 60 procentų ir daugiau darbingumo netekusiems asmenims, kuriems specialusis nuolatinės slaugos poreikis nustatytas iki 2018 m. gruodžio 31 d. galiojusia tvarka;
      4. senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems specialusis nuolatinės slaugos poreikis nustatytas iki 2018 m. gruodžio 31 d. galiojusia tvarka.

Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skiriamos ir mokamos tik tais atvejais, kai neįgalieji slaugomi ar prižiūrimi namuose.

Paslaugos kategorija Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija
Paslaugos suteikimo trukmė Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos mokamos nuo teisės gauti kompensaciją atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 6 mėnesius iki dokumentų pašalpos išmokai skirti gavimo dienos.
Per 15 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos (priimamas sprendimas).
Paslaugos gavėjas Fizinis asmuo
Aprašymas interesantui Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas tikslinei kompensacijai gauti, kurio forma SP-6 patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. A1- 13 redakcija) (pridedama).
2. Asmens, turinčio teisę gauti slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją vieno iš tėvų (įtėvių), globėjo ar rūpintojo asmens dokumentai;
3. Vaiko gimimo liudijimas;
4. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad neįgaliam vaikui nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumas;
5. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.
6. Prašyme reikia nurodyti asmeninės sąskaitos Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke numerį arba AB „Lietuvos paštas“ vietos paštą.
7. Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija mokamos už praėjusį mėnesį, nuo einamo mėnesio 10 iki 24 d.
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja
Dalia Stankevičiūtė,  tel. (8 310) 32 011, el.p. dalia.stankeviciute@varena.lt
Paslaugos vykdytojas Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistės:
Gita Kaženevskienė, tel. (8 310) 31 989; el. p. gita.kazenevskiene@varena.lt
Prašymo forma (-os) SP-6 forma
Reglamentuojantys teisės aktai  Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas, 2016-06-29 Nr. XII-2507 (2019-01-01 nauja redakcija

 Dėl tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo, tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo 2019 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. A1-39

 Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas 1991 m. lapkričio 28 d. Nr. I-2044 Vilnius (20 straipsnis. Specialiųjų poreikių rūšys, specialiųjų poreikių ir specialiųjų poreikių lygio nustatymo KEISTA:2018 06 14 įstatymu Nr.XIII-1261 (nuo 2019 01 01) (TAR, 2018, Nr. 2018-10487)