////Leidimas įrengti išorinę reklamą
Leidimas įrengti išorinę reklamą 2019-01-21T14:36:37+00:00
Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas 08-17
2. Administracinės paslaugos versija Antra
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimas
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Išduodami leidimai įrengti išorinę reklamą
5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą  

1. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas;
2. Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. DV-1239 ,,Dėl leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo paslaugos teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo;
3. Tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo projektai ir šios išorinės reklamos įrengimo reikalavimai
4. Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 31 d. sprendimas Nr. T-VIII-560 dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 26d. sprendimas Nr. T-VII-436 ,,Dėl vietinių rinkliavų nuostatų ir vietinių rinkliavų dydžių tvirtinimo“ pakeitimo;
5. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. 4-670 ,,Dėl išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo“;
6. Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas;
7. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-13 įsakymu Nr. ĮV-138 patvirtintos Reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo taisyklės;
8. Varėnos rajono administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. DV-221 „Dėl išorinės reklamos komisijos sudarymo“;
9. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 patvirtintas statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;
11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 patvirtintas statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.

6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo 1. Paraiška išduoti/pratęsti leidimą įrengti išorinę reklamą;
2. Savivaldybės institucijos išduotas statybą leidžiantis dokumentas (jei reklaminis įrenginys, ant kurio numatoma skleisti išorinę reklamą, yra statinys, kuriam privalomas šis dokumentas);
3. Informacija, ar pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas;
4. Žemės, statinių, ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (savininko) sutikimas;
5. Išorinės reklamos įrengimo projektas (kai įrengiama ne tipinio dydžio ir turinio išorinė reklama);
6. Objektus eksploatuojančių subjektų raštiški sutikimai (jei išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių);
7. Jei išorinė reklama įrengiama kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose, pateikiamas už kultūros paveldo objekto apsaugą atsakingos institucijos raštiškas sutikimas, saugomose teritorijose – saugomų teritorijų direkcijos arba Aplinkos apsaugos departamento, kai saugomoje teritorijoje nėra įsteigtos saugomų teritorijų direkcijos, sutikimas;
8. Įgaliojimas, jei prašymą pateikia kitas asmuo.
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
 

1. Paraišką išduoti/pratęsti leidimą įrengti išorinę reklamą;
2. Savivaldybės institucijos išduotą statybą leidžiantį dokumentą (jei reklaminis įrenginys, ant kurio numatoma skleisti išorinę reklamą, yra statinys, kuriam privalomas šis dokumentas);
3. Informaciją, ar pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas;
4. Žemės, statinių, ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (savininko) sutikimą;
5. Išorinės reklamos įrengimo projektą (kai įrengiama ne tipinio dydžio ir turinio išorinė reklama);
6. Objektus eksploatuojančių subjektų raštiški sutikimai (jei išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių);
7. Jei išorinė reklama įrengiama kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose, pateikiamas už kultūros paveldo objekto apsaugą atsakingos institucijos raštiškas sutikimas, saugomose teritorijose – saugomų teritorijų direkcijos arba Aplinkos apsaugos departamento, kai saugomoje teritorijoje nėra įsteigtos saugomų teritorijų direkcijos, sutikimas;
8. Įgaliojimą, jei prašymą pateikia kitas asmuo.

 

8. Administracinės paslaugos teikėjas Erika Zaleskienė
Architektūros skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 310) 32 025
erika.zaleskiene@varena.lt
9. Administracinės paslaugos vadovas Orinta Lakickienė
Architektūros skyriaus vedėja (vyriausioji architektė)
Tel. (8 310) 31 515,
orinta.lakickiene@varena.lt
 

10.

 

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

 

20 darbo dienų

11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)  

1. Vietinės rinkliavos dydis už reklamos leidimo išdavimą vieneriems metams, įrengiant iškabą:
1.1. kai įrengiama iškaba iki 0,5 kv. m reklamos ploto – 0,00 Eur;
1.2. kai įrengiama iškaba daugiau kaip 0,5 kv. m – 14,00 Eur. už visą iškabą.
1.3. Vietinės rinkliavos dydis už reklamos leidimo išdavimą vieneriems metams, įrengiant reklaminį įrenginį – 14,00 Eur. už 1 kv. m;
1.4. Trumpalaikei reklamai (iki 1 mėnesio) taikomas koeficientas K2.

12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys  

Forma patvirtinta Varėnos rajono administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. DV-1191.
Prašymo formą galite rasti čia Reklamos-paraiškos-forma-pdf.pdf

13.  

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

 

Viešojoje Varėnos rajono savivaldybės interneto svetainėje interesantui suteikiama galimybė gauti prašymo formas (atsisiųsti ir atsispausdinti)

14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą Aprašymas įtraukiamas į Varėnos rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Varėnos rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka