////Leidimas įrengti išorinę reklamą
Leidimas įrengti išorinę reklamą 2023-05-15T15:51:56+00:00

Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimas
2.Administracinės paslaugos apibūdinimas Paslauga teikiama klientams, norintiems Varėnos rajone įrengti išorinę reklamą. Paraiška bei išorinės reklamos įrengimo projektas pateikiami Savivaldybės merui raštu arba elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą. Dokumentai patikrinami Architektūros skyriuje. Jei pateikti dokumentai ir informacija atitinka reikalavimus, projektas teikiamas vertinimui artimiausiame Išorinės reklamos komisijos posėdyje. Leidimas gali būti išduodamas tiesiogiai Savivaldybės administracijoje, siunčiamas registruotu laišku, arba atsižvelgiant į įdiegtas technines priemones, elektroninėmis priemonėmis. Už leidimo išdavimą imama vietinė rinkliava, kuri turi būti sumokėta į Varėnos rajono biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą prieš išduodant leidimą įrengti išorinę reklamą.

Duomenys apie išduotus leidimus teikiami www.varena.lt (žr. skyrelį verslininkams), www.regia.lt.

Kai baigiasi leidimo galiojimo terminas:
Likus ne mažiau kaip 20 darbo dienų iki leidimo galiojimo termino pabaigos, reklaminės veiklos subjektas, norintis gauti naują leidimą, leidimą išduodančiai institucijai nustatyta tvarka turi pateikti paraišką, kurioje nurodomas turimo leidimo numeris, jo išdavimo data, ir dokumentai, kurie pateikiami tik tuo atveju, jei pasikeitė turimam leidimui gauti pateikti dokumentai ir (ar) juose nurodyti duomenys ir (ar) informacija. Leidimas išduodamas nustatyta tvarka ir terminais.
3.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 1. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. 4-670 „Dėl išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo“;
3. Varėnos rajono savivaldybės mero 2023 m. balandžio 25 d. potvarkis Nr. MV-36 „Dėl Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo Varėnos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“;
4. Varėnos rajono savivaldybės mero 2023 m. balandžio 25 d. potvarkis Nr. MV-38 „Dėl tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo projektų ir šios išorinės reklamos įrengimo reikalavimų Varėnos rajono savivaldybėje patvirtinimo“;
5. Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 30 d. sprendimas Nr. T-X-113 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-IX-504 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo" pakeitimo";
6. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. gegužės 16 d. įsakymas Nr. 1P-238-(1.3 E.) "Dėl Sutikimų statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo";
7. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-13 įsakymu Nr. ĮV-138 patvirtintos Reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo taisyklės;
8. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas;
9. Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas, 1995-01-31 Nr. I-779.
4.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1. Paraiška išduoti/pratęsti leidimą įrengti išorinę reklamą;
2. Išorinės reklamos įrengimo projektas (kai įrengiama ne tipinio dydžio ir turinio išorinė reklama);
3. Informacija, ar pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas;
4. Žemės, statinių, ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (savininko) sutikimas;
5. Prekių ženklo registracijos liudijimo ar paraiškos įregistruoti jį priėmimo pažymos kopija (jei išorinėje reklamoje bus naudojamas prekių ženklas);
6. Nacionalinės žemės tarnybos išduotas sutikimas statyti nesudėtingus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai (jei reklaminis įrenginys, ant kurio numatoma skleisti išorinę reklamą, yra statinys, kuriam privalomas šis dokumentas);
7. Objektus eksploatuojančių subjektų raštiški sutikimai (jei išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių);
8. Įgaliojimas, jei prašymą pateikia kitas asmuo.
5.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)1. Paraiška išduoti/pratęsti leidimą įrengti išorinę reklamą;
2. Išorinės reklamos įrengimo projektas (kai įrengiama ne tipinio dydžio ir turinio išorinė reklama);
3. Informacija, ar pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas;
4. Žemės, statinių, ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (savininko) sutikimas;
5. Prekių ženklo registracijos liudijimo ar paraiškos įregistruoti jį priėmimo pažymos kopija (jei išorinėje reklamoje bus naudojamas prekių ženklas);
6. Nacionalinės žemės tarnybos išduotas sutikimas statyti nesudėtingus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai (jei reklaminis įrenginys, ant kurio numatoma skleisti išorinę reklamą, yra statinys, kuriam privalomas šis dokumentas);
7. Objektus eksploatuojančių subjektų raštiški sutikimai (jei išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių);
8. Įgaliojimas, jei prašymą pateikia kitas asmuo.
6.Administracinės paslaugos teikėjasErika Zaleskienė
Architektūros skyriaus vyriausioji specialistė,
tel. (8 310) 32 025, el. p. erika.zaleskiene@varena.lt
7.Administracinės paslaugos vadovasJurgita Skirevičiūtė
Architektūros skyriaus vedėja,
tel. (8 310) 31 512, el. p. jurgita.skireviciute@varena.lt
8.Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 20 darbo dienų
9.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)9.1. Rinkliavos dydis už Leidimo išdavimą iškaboms, kurių plotas nuo 0,31 iki 1 kv. m imtinai:
Ant Savivaldybei nepriklausančių objektų mieste ir miesteliuose - 30 Eur metams už visą iškabą, kaimiškose gyvenvietėse - 20 Eur metams už visą iškabą;
Ant Savivaldybės objektų mieste ir miesteliuose - 60 Eur metams už visą iškabą, kaimiškose gyvenvietėse - 30 Eur metams už visą iškabą.

9.2. Rinkliavos dydis už Leidimo išdavimą (taikoma iškaboms, kurių plotas didesnis kaip 1 kv. m ir išorinėms reklamoms įrengiant reklaminį įrenginį) apskaičiuojamas:
9.2.1. Pagal formulę:
R = (T x P x K) : 365 x D, kur:
R – rinkliava eurais;
T – tarifas Eur už vieną kv. m vieniems metams;
P – reklamos plotas kvadratiniais metrais;
K – rinkliavos koeficientas;
365 – dienų skaičius metuose;
D – dienų skaičius, per kurį eksponuojama reklama.

9.2.2. Tarifai Eur už vieną kv. m vieniems metams (T):
Ant Savivaldybei nepriklausančių objektų mieste ir miesteliuose 30 Eur, kaimiškose gyvenvietėse - 20 Eur:
Ant Savivaldybės objektų mieste ir miesteliuose - 60 Eur, kaimiškose gyvenvietėse - 30 Eur.

9.2.3. Reklamos plotas (P) apskaičiuojamas pagal stačiakampio plotą, kur aukštis ir plotis matuojamas pagal labiausiai nutolusius reklaminio įrenginio paviršiaus, skirto reklamai skleisti, taškus arba skleidžiant reklamą ant pritaikytos priemonės – pagal labiausiai nutolusius reklamos taškus. Jeigu naudojamas daugiau negu vienas įrenginys reklamai skleisti ir tokiai reklamai įrengti išduodamas vienas Leidimas, reklamos plotas apskaičiuojamas sumuojant visų įrenginių reklamos plotus.

9.2.4. Ilgalaikei reklamai, kurios skleidimo trukmė yra daugiau kaip 1 mėnuo, taikomas koeficientas K = 1, trumpalaikei reklamai, kurios skleidimo trukmė yra ne daugiau kaip 1 mėnuo, taikomas koeficientas K = 2.

9.3. Rinkliavos dydis už Leidimo išdavimą išorinei reklamai, kai išorinė reklama įrengiama ant autobusų, vežančių keleivius vietiniais reguliaraus susisiekimo maršrutais Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje, kai ant autobusų įrengiama speciali reklamos pateikimo priemonė ir ant jos pateikiama išorinė reklama: vienai transporto priemonei – 50 Eur mėnesiui arba 500 Eur metams.

Rinkliava už leidimų išdavimą mokama į Varėnos rajono savivaldybės biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT 557181200002130034 (ŠIAULIŲ BANKAS banko kodas 71812, lėšų gavėjas -Varėnos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773873, mokėjimo paskirtis – Už leidimą išorinei reklamai įrengti). Leidimas įrengti išorinę reklamą išduodamas tik gavus mokėjimą patvirtinantį dokumentą (kvito kopiją).
10.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Paraiškos forma.doc (žr. nuorodą apačioje)
Paraiškos forma.pdf (žr. nuorodą apačioje)
11.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąViešojoje Varėnos rajono savivaldybės interneto svetainėje interesantui suteikiama galimybė gauti prašymo formas (atsisiųsti ir atsispausdinti)
12.Administracinės paslaugos teikimo ypatumai-
13.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAprašymas įtraukiamas į Varėnos rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Varėnos rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.

Paraiškos forma (.doc formatu)
Paraiškos forma (.pdf formatu)