Švietimas 2020-10-21T14:40:17+00:00

Informacija ruošiama.

Mokyklos

Įstaigos pavadinimas

Adresas, elektroninis paštas

Telefono Nr. (8 310)

Bendrojo ugdymo mokyklos

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija J.Basanavičiaus g. 33, LT-65193 Varėna, azuolo.gimnazija@varena.lt

51 053

Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija Seinų g. 10, Merkinė, Merkinės sen., LT-65336

Varėnos r.,

merkines.gimnazija@varena.lt

57 141

Varėnos r. Valkininkų gimnazija Mokyklos g. 2, Užuperkasio k., Valkininkų sen.

LT-65438 Varėnos r.,

valkininku.mokykla@varena.lt

56 166

Varėnos „Ryto“ progimnazija Dzūkų g. 64, LT-65164 Varėna,
ryto.mokykla@varena.lt

52 067

Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla A.Ryliškio g. 14, Varėnos sen., LT-65487 Senoji Varėna, ryliskio.mokykla@varena.lt

30 192

Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla Dzūkų g. 2, Matuizų k., Matuizų sen., LT-65071

Varėnos r.,

matuizu.mokykla@varena.lt

40 665

Varėnos r. Žilinų pagrindinė mokykla Žilinų k., Jakėnų sen., LT-65417 Varėnos r., zilinu.mokykla@varena.lt

45 131

Varėnos r. Panočių pagrindinė mokykla   Panočių k., Kaniavos sen., LT-65242 Varėnos r., panociu.mokykla@varena.lt

49 322

Varėnos specialioji mokykla Z. Voronecko g. 2, LT-65190, Varėna specialioji.mokykla@varena.lt

46 167

Neformaliojo švietimo mokyklos

Varėnos moksleivių kūrybos centras Vytauto g.29, LT-65217, Varėna,

mkc@zaibas.lt

52 394

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla Vytauto g. 29, LT- 65217, Varėna ciurlionytes.menu.mokykla@varena.lt

51 570

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis Dzūkų g. 11,  LT- 65173, Varėna darzelis.pasaka@varena.lt

8 691 37731

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis Parko g. 6, LT – 65192, Varėna

darzelis.zilvitis@varena.lt

52 096

Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis Mokyklos g. 4, Senosios Varėnos k., Varėnos sen.,

LT- 65487,  Varėnos r.

darzelis.nykstukas@varena.lt

30 216

Valstybinės mokyklos

Varėnos technologijos ir verslo mokykla J. Basanavičiaus g. 1, LT-65178, Varėna

rastine@vtvm.lt

31 595

Įgyvendindamas 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-V-729 priemonę „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras vykdo projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001. Projekto partneris – savivaldybė. Projekto veiklos padeda kurti ir palaikyti tolygų neformaliojo švietimo paslaugų tinklą šalies savivaldybėse, didina paslaugų prieinamumą ir įvairovę, sudaro vienodas galimybes ir palankias sąlygas atskleisti individualius vaikų gebėjimus bei įgyvendinti specialiuosius ugdymosi poreikius. Neformaliojo vaikų švietimo krepšelis finansuojamas iš projekto lėšų.

Emokykla logotipas

Kviečiame teikti paraiškas neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti

 Varėnos rajono savivaldybė kviečia naujus neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) teikėjus registruotis ir teikti paraiškas NVŠ programoms finansuoti. Dokumentus iki š. m. rugsėjo 6 d. pateikti Varėnos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriui. Papildomą informaciją teikia Švietimo skyriaus vyr. specialistė Inga Kudarauskienė tel. (8 310) 32 017, el. p. inga.kudarauskiene@varena.lt .  Daugiau informacijos adresu www.varena.lt.

 

Neformaliojo vaikų švietimo programos paraiškos forma

Neformaliojo vaikų švietimo programų, atitinkančių joms keliamus reikalavimus, sąrašas 

Varėnos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas

 Neformaliojo vaikų švietimo lėšos 1 vaikui per mėnesį

Neformaliojo vaikų švietimo teikimo sutartis (tarp NVŠ teikėjo ir vaiko tėvų)

Neformaliojo vaikų švietimo programos finansavimo sutartis (tarp NVŠ teikėjo ir savivaldybės)

Informaciją rengia Švietimo sk. vyr. specialistė Inga Kudarauskienė (8 310) 32 017, inga.kudarauskiene@varena.lt


REKOMENDUOJAMAS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS MOKINIŲ APSKAITOS LAPAS

             ATMINTINĖ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJAMS

         Turėti savivaldybės, kurioje yra registruotas, ir kurioje (-iose) vykdys NVŠ programą (-as), NVŠ lėšų naudojimo ir paskirstymo tvarkas (savivaldybių tinklapiuose ir kt.), tiesiogiai bendrauti su savivaldybės atsakingais asmenimis, nes Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka (ŠMM 2016 m. sausio 5 d. įsakymas V-1) ir jos priedai gali skirtis nuo konkrečios savivaldybės nustatytos tvarkos. Kiekviena savivaldybė nustato savo paraiškų pateikimo terminus!

1 ŽingsnisUžsiregistruoti į švietimo registrus
     • Užsiregistruoti kaip švietimo teikėjui į ŠMIR (pačiam, arba per savivaldybę, kurioje teikėjas registruotas, www.smir.smm.lt, elektroninė forma). Laisvasis mokytojas registruojasi tik per savivaldybę (užpildo Laisvojo mokytojo duomenų registravimo kortelę). Juridiniams asmenims taip pat rekomenduojama registruotis per savivaldybę.
• Užregistruoti savo NVŠ programą į KTPRR (pačiam, per www.ktprr.smm.lt, elektroninė forma). Registruojant programą reikia užpildyti  1) teikėjo prašymą tapti KTPRR vartotoju (KTPRR_Teikėjo anketa), 2) pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį (KTPRR_Pasižadėjimas). Šiuos užpildytus, pasirašytus skenuotus dokumentus siųsti ITC el. paštu mazvydas.jablonskis@itc.smm.lt (tel. (8 5) 235 6145), originalus siųsti ITC (Suvalkų g. 1, Vilnius). Užregistravęs programą, teikėjas gauna KTPRR programos kodą, kurį turi įrašyti į programos paraišką, kurią teiks savivaldybei (2 Žingsnis).

2 Žingsnis: Pateikti paraišką savivaldybei (-ėms) (žiūrėti savivaldybės reikalavimus, paraiškų formas!)
• Pateikti savivaldybei, kurioje registruotas, Teikėjo atitikties paraiškos formą.
Jeigu savivaldybė, kurioje teikėjas registruotas, atsakymo dėl Teikėjo atitikties dar nepateikė, o teikėjas vykdys programą kitoje savivaldybėje, ir joje jau baigiasi programos paraiškos pateikimo terminas, atitiktį galima nusistatyti ir toje savivaldybėje, kur bus vykdoma programa.
• Pateikti savivaldybei, kurioje vykdys programą užpildytą NVŠ programos paraišką.
Jei teikėjas vykdys tą pačią arba skirtingas programas keliose savivaldybėse, į tas savivaldybes turi pateikti programų paraiškas!
• Laukti iš savivaldybės sprendimo dėl Teikėjo ir pateiktos NVŠ programos atitikties nustatytiems kriterijams. Jei programos atitiktis savivaldybėje patvirtinta, teikėjas pereina prie 3 žingsnio…

3 Žingsnis: Viešinti NVŠ programą ir sudaryti NVŠ paslaugų teikimo sutartis su tėvais
• Visais būdais viešinti programą, kviesti vaikus, registruoti juos į programą.
• Kreiptis į ITC gauti leidimą dirbti su Mokinių registru.
• Su vaikų tėvais sudaryti NVŠ paslaugų teikimo sutartis . Sutartyje būtina nurodyti, kad programai skiriama NVŠ tikslinių lėšų suma, kurios dydį nustatys savivaldybė savo sprendimu.
• Vaikus, su kuriais sudarytos sutartys, pažymėti Mokinių registre (reikės nurodyti kiekvieno vaiko sutarties numerį). Tai būtina atlikti iki rugsėjo 5 d. ir iki sausio 5 d.
• Kiekvieno mėnesio paskutinę dieną išsaugoti mokinių sąrašus Mokinių registre.

4 Žingsnis: Pasirašyti sutartį su savivaldybe dėl NVŠ lėšų skyrimo, vykdyti programą
     • Pateikti savivaldybei (arba savivaldybėms, jei teikėjas vykdo programas skirtingose savivaldybėse) iš Mokinių registro „ištrauktą“ vaikų sąrašą (-us)
• Pasirašyti su savivaldybe NVŠ lėšų skyrimo sutartį (pagal teikėjo pateiktą vaikų sąrašą)
• Savivaldybė savo nustatyta tvarka perveda sutartyje nurodytą lėšų sumą teikėjui
  5 ŽingsnisAtsiskaitymas
• Atsiskaityti su savivaldybe jos nustatyta tvarka.

 Svarbi informacija neformaliojo švietimo teikėjams

Pasinaudoti tiksline valstybės dotacija neformaliajam vaikų švietimui ir vykdyti neformaliojo švietimo programas gali visi švietimo teikėjai, jei:
• turi teisę vykdyti švietimo veiklą;
• registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR);
• turi NVŠ programos (ų) įgyvendinimui pritaikytas patalpas, įrangą, priemones;
• užtikrina vaikui saugią ir sveiką ugdymo (si) aplinką teisės aktų nustatyta tvarka;
• turi asmenis, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą galinčius dirbti neformaliojo vaikų švietimo mokytojais: pedagogai; asmenys, įgiję aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) ir per vienerius metus nuo darbo mokytoju pradžios švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka išklausę pedagoginių ir psichologinių žinių kursą; asmenys, baigę profesinio mokymo programą, įgiję vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją, turintys 3 metų darbo stažą ir švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka išklausę pedagoginių ir psichologinių žinių kursą; asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą ir švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka išklausę pedagoginių ir psichologinių žinių kursą;
• laisvieji mokytojai.

Parengtą neformaliojo švietimo programą švietimo teikėjas įregistruoja Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (toliau KTPRR). Norint dirbti su šiuo registru, būtina gauti prisijungimo kodą. Tam reikia prisijungus svetainėje www.ktprr.smm.lt užpildyti pasižadėjimą bei neformaliojo vaikų švietimo teikėjo anketą ir išsiųsti į Informacinių technologijų centrą el. p. mazvydas.jablonskis@itc.smm.lt , o originalus išsiųsti paštu ITC, Suvalkų g. 1, LT-03106 Vilnius. Gavus prisijungimo kodą bus galima įkelti parengtą neformaliojo švietimo programą.

Pagalbos įstaigos

Varėnos švietimo centras J.Basanavičiaus g. 9, LT-65183, Varėna  svietimo.centras@varena.lt 31 534
DAUGIAFUNKCIAI CENTRAI 
Eil. Nr. Įstaigos pavadinimas Adresas, elektroninis paštas Telefono Nr. (8-310)
1 Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras

Vilkiautinio k., Merkinės sen., LT-65317, Varėnos r. liskiavos.mokykla@varena.lt

44 126
2 Varėnos r. Perlojos daugiafunkcis centras  Perlojos k., Varėnos sen., Varėnos r. perlojos.daugiafunkcis@varena.lt 47 648

44 831

3 Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras Miškininkų g. 53, Marcinkonių k., Marcinkonių sen.,

LT-65301, Varėnos r.

marcinkoniu.daugiafunkcis@varena.lt

 

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ VASAROS STOVYKLŲ IR KITŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO KONKURSAS

Varėnos rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo konkurso organizavimo tvarkos aprašas

SMURTO IR NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJOS PROJEKTŲ KONKURSAS

Smurto ir nusikalstamumo prevencijos projektų finansavimo tvarkos aprašas

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ KONKURSAS

Varėnos rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų finansavimo ir atrankos tvarkos aprašas

VAIKŲ SOCIALIZACIJOS PROGRAMŲ KONKURSAS

Vaikų socializacijos programų finansavimo tvarkos aprašas

PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJOS PROGRAMŲ KONKURSAS
Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programų finansavimo tvarkos aprašas

GABIŲ VAIKŲ IR MOKINIŲ SKATINIMAS IR STUDENTŲ RĖMIMAS

Varėnos rajono gabių vaikų ir mokinių skatinimo tvarkos aprašas

Studentų rėmimo tvarkos aprašas

2020 – 2021 m. m.

N A U J I E N O S

Brandos darbas

Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraštis 2020-2021 m. m.

Brandos egzaminų ir lietuvių kalbos ir literatūros organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašai

Bazinė mokykla

2021 metų pagrindinės sesijos brandos egzaminų centrų sąrašas

2020 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatų lyginamoji analizė

2019 m. valsybinių brandos egzaminų lyginamoji analizė

2018 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatų lyginamoji analizė

Informaciją rengia Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojas Liudas Tamulevičius

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

2020-2021 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraštis

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo 2017, 2018, 2019 m. rezultatai: lietuvių kalba ir literatūra, matematika.

2019 m. ataskaita

2018 m.ataskaita

2017 m. ataskaita

Švietimo stebėsenos rodikliai

Varėnos rajono savivaldybės švietimo stebėsenos rodikliai 2018 m.

Varėnos rajono savivaldybės švietimo stebėsenos rodikliai 2016-2017 m.

Pokyčio projeto „Ryšiai ir santykiai siekiant klasės/ grupės kiekvieno mokinio/ vaiko pažangos“ rezultatai

Balandžio 2 d. projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinės komandos nariai Varėnos švietimo centre susitiko su Olivija Saraniene, bei projekto konsultantais Egle Dauniene ir Rolandu Kučiausku. Konsultacijos metu Rolandas Kučiauskas išanalizavo ir pristatė Varėnos rajono savivaldybės pokyčio projekto „Ryšiai ir santykiai siekiant klasės/ grupės kiekvieno mokinio / vaiko pažangos“ rengimo etapus ir pasiektus rezultatus.  Daugiau apie tai skaitykite čia.

Projekto “Lyderių laikas 3” konferencija „Drąsinti ateitį reikia“

LL3 Varėnos savivaldybės pokyčio projekto kūrybinė komanda pakvietė Varėnos rajono švietimo bendruomenę į konferenciją ,,Drąsinti ateitį reikia“, vykusią Merkinės V. Krėvės gimnazijoje. Kaip stiprėjantys ryšiai ir santykiai padeda siekti mokinio/vaiko  pažangos, pristatė projekto kūrybinės komandos vadovė, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Stasė Bingelienė. Konferencijoje pranešimus skaitė 18 pranešėjų, iš kurių daugiausiai buvo mokyklų pedagogai. Juose buvo kalbama apie regiono švietimo įstaigų mikroklimatą, pasidalytąją lyderystę klasėje, ryšių ir santykių svarbą ugdant vaikus dar ikimokykliniame amžiuje, klasės vadovo vaidmenį siekiant vaiko pažangos, apie tai, kad turi būti matomas kiekvienas vaikas, vaiko asmeninės pažangos stebėjimo rūpesčius ir lūkesčius,  Švietimo centro ir mokyklų santykius. Plačiau apie pokyčius, pokyčio projekto tvarumą ir vertinimą skaitykite čia.

 Mokyklų lyderystės iniciatyvų renginiai
2019 m. vasario 18 d. Varėnos „Ryto“ progimnazijoje įvyko projekto „Lyderių laikas 3“ mokyklų iniciatyvų renginys, kuriame buvo pristatomos mokymosi stažuotėse patirtys. Savivaldybės projekto „Ryšiai ir santykiai siekiant grupės, klasės kiekvieno vaiko, mokinio pažangos“ Kūrybinės komandos nariai dirbo stažuotėse Lietuvoje ir užsienyje. Daugiau informacijos čia.
2018 m. birželio mėnesį Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje, Varėnos „Ąžuolo“, Valkininkų ir Merkinės Vinco Krėvės gimnazijose įvyko mokyklų lyderystės iniciatyvų renginiai. Juose šių įstaigų pedagogai su rajono švietimo bendruomenės nariais dalijosi gerąja patirtimi matuojant mokinio asmeninę pažangą. Daugiau informacijos čia
Gerbiami kolegos švietime ir ne tik,

Tęsiame informaciją apie projekto „Lyderių laikas 3″ veiklas. Projekto naujienos www.lyderiulaikas.smm.lt

Norinčiuosius studijuoti projekto Formaliųjų magistrantūros studijų programos „Švietimo lyderystė“ antrojoje laidoje (2018-2019) kviečiame nuo 2017 m. spalio 16 d. teikti dokumentus ir dalyvauti atrankoje. Programa bus dėstoma ISM Vadybos ir ekonomikos universitete Vilniuje.

Atkreipiame dėmesį, kad:

Teikti paraiškas dalyvauti konkurse kviečiami visų 60 savivaldybių švietimo bendruomenės nariai – švietimo institucijų darbuotojai, savivaldybių administracijų darbuotojai, visi asmenys, atstovaujantys švietimo bendruomenes; taip pat ir nacionalinio lygmens švietimo institucijų darbuotojai.
Atrenkant ne mažiau kaip 65 būsimus studentus studijuoti Formaliųjų magistrantūros studijų programos „Švietimo lyderystė“ antrojoje laidoje 2018-2019 m., prioritetas bus teikiamas tiems, kurie atstovaus II srauto savivaldybėms. Primename, kad II srautui (2018-2019 m.) priklauso Vakarų Lietuvos savivaldybės: Akmenės rajono, Jurbarko rajono, Kelmės rajono, Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Mažeikių rajono, Neringos, Pagėgių, Palangos miesto, Plungės rajono, Rietavo, Šiaulių rajono, Šilalės rajono, Šilutės rajono ir Tauragės rajono.
Programa buvo parengta ir akredituota 1-ojo projekto etapo (2009-2011 m.) pabaigoje, o 2-ojo etapo metu (2011-2015 m.) ją baigė 154 švietimo darbuotojai iš 15-os projekte dalyvavusių savivaldybių ir kitų savivaldybių. Šiuo metu „Lyderių laiko 3″ „Švietimo lyderystės“ magistrantūros pirmojoje laidoje (2017 – 2018) studijuoja 74 magistrantai iš visos Lietuvos.

Visą informaciją rasite čia:

DĖMESIO PROJEKTO LL3 KŪRYBINĖS KOMANDOS IR AKTYVIEMS ŠVIETIMO BENDRUOMENĖS NARIAMS
     2017 m. rugsėjo28 d. 10.00 val. Varėnos švietimo centre vyks konsultacija projekto LL3 kūrybinės komandos ir aktyviems švietimo bendruomenės nariams dėl aktualių pokyčių švietimo srityje. Kartu diskutuos projekto LL3 konsultantas, Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos direktorius Rolandas Kučiauskas ir VU verslo mokyklos verslo programų koordinatorė, profesionali mentorė Eglė Daunienė.
Tikimės aktyvaus švietimo bendruomenės narių dalyvavimo.
DĖMESIO NEFORMALIŲJŲ LYDERYSTĖS STUDIJŲ DALYVIAMS
     2017 m. rugsėjo 27 d. 10 val. Druskininkų švietimo centr vyks Pietų Lietuvos savivaldybių I srauto neformaliųjų lyderystės studijų I sesija.
Mano svajonė – motyvuota švietimo bendruomenė…
 „Šiandieninės visuomenės pokyčiai lemia labai didelį asmenybės lyderystės poreikį,“ – kalbėjo Stasė Bingelienė, Varėnos rajono savivaldybės projekto „Lyderių laikas 3″ kūrybinės komandos vadovė įžanginiame projekto renginyje. S. Bingelienė, turinti NMVA bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės išorės vertintojo kvalifikaciją, visai neseniai pradėjo dirbti rajono švietimo skyriaus vedėja, iki tol mokytojavo Varėnos Ąžuolo gimnazijoje.

Galėtume spėti, kad Jūsų karjeros žingsniai yra susiję su projekto „Lyderių laikas“ idėjomis ir veiklomis…

Dažnai svarstome: lyderiais tampama ar gimstama? Manau, tai sąmoningas gyvenimo pozicijos pasirinkimas. Ar nori ramiai plaukti pasroviui, ar nori kurti tai, kas tau yra svarbu. Kitas žingsnelis lyderystės link – tai vertybių, nuostatų visuma, kuri yra prasminga tavo bendruomenei, kuria tiki bendražygiai ir bendraminčiai. Mano karjeros kelias labai paprastas: mokytojaudama gimnazijoje, turėjau visas galimybes kūrybingai dirbti su mokiniais, dalyvauti įvairiose darbo grupėse. Daug metų dirbau VBE (valstybinių brandos egzaminų) vertintoja, rengiau ir įgyvendinau įvairias Lietuvos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas, dirbau NMVA (Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros) išorės vertintoja. Visa tai – nuolatinis mokymasis, kad galėčiau mokyti savo mokinius, įkvėpti kolegas, įtikinti plačiąją bendruomenę pagrindine švietimo misija – padėti kiekvienam vaikui atrasti savo prasmės mokyklą ir toje mokykloje auginti jį iki ,,lubų“. Švietimo skyriaus vedėjos pareigos, taip pat projekto ,,Lyderių laikas 3″ veiklos – tai naujos prasmingo ir labai atsakingo darbo galimybės.

Apibendrindama pirmąjį renginį savivaldybėje projekto „Lyderių laikas 3″ vadovė Rasa Šnipienė sakė, kad Varėnoje suburta stipri švietimo srities lyderių bendruomenė, kuri žino, kokių pokyčių reikia. Kaip Jums pavyko suburti ją, kiek tam reikėjo laiko?

Šita bendruomenė gyvuoja bendradarbiaujant švietimo įstaigoms ir iniciatyviems, gabiems, atsakingiems pedagogams ir mokyklų vadovams. Tokius motyvuotus žmones suburti nesunku. Visa kūrybinė komanda, taip pat projekte dalyvaujančios beveik visos švietimo įstaigos esame susitelkę į tai, koks pokyčio projektas būtų naudingas savivaldybės švietimo bendruomenei.O kokių pokyčių labiausiai reikia Varėnos rajono švietimo bendruomenei?

Šviesiausia mano vizija – motyvuoti mokytojai ugdo motyvuotus mokinius. Nuo ko pradėti? Pirma, daugiau dėmesio sutelkti į socialinių emocinių kompetencijų ugdymą visose švietimo įstaigose. Šiame darbe ne mažiau už ugdymo programas svarbu aplinka, t. y. visos bendruomenės (ugdytinių, tėvų, mokytojų, vadovų) santykiai, savimonė, vertybės. Mokinius motyvuoja ne tik tai, ko mokome, bet ir kaip mokome. Be galo svarbu išugdyti vaiko tikėjimą savo įgytų žinių, gebėjimų ir vertybių prasme, kad jis žinotų, kaip su turimu bagažu planuoti ir kurti savo gyvenimą. Esu įsitikinusi, kad pokyčiai šia linkme pagerintų mokinių pasiekimus ir turėtų reikšmingos įtakos jų asmenybės augimui.

Antra, mūsų bendruomenei reikia aktyviau ir gausiau įsitraukti į bendrąjį švietimo kaitos procesą: įtvirtinti įstaigų įsivertinimo, susitarimų, nuolatinio mokymosi kultūrą. Tik tokiu būdu galėsime valdyti pokyčius, nukreipti juos prasmingam ugdymui. Tikiuosi, kad Geros mokyklos koncepcijos idėjos taps kiekvienos mokyklos savastimi.

     

Esate sakiusi, kad projektas „Lyderių laikas 3″ labai reikalingas ir aktualus, nes „Mes ugdome jaunus žmones – būsimus valstybės kūrėjus. Todėl labai svarbu, kad jie išaugtų kūrybingomis asmenybėmis, kurios moka ir geba įvertinti reikšmingus pokyčius.“ Savita ir netikėta formuluotė. Kaip Jūs manote, ko reikia mokykloje ir švietimo bendruomenėje, kad jaunas žmogus galėtų ir norėtų tuos pokyčius atpažinti ir vertinti? Ir kas dėl to daroma Varėnos rajono švietimo bendruomenėje?

Manau, kad švietimas – vienas iš kertinių akmenų valstybės kūrimo procese. Pilietiškumas prasideda nuo šeimos, nuo tapatumo jausmo, nuo bendruomenės vertybių kultūros ir daugybės kitų smulkmenų… Mūsų mokyklose dar trūksta problema grįsto mokymo, kuris skatina kūrybingumą, padeda pamatyti akademinio mokymosi prasmę gyvenime. Kodėl dalis emigruoja? O jeigu jaunimas turėtų daugiau kritinio mąstymo įgūdžių, visuomenės pokyčių valdymo gebėjimų? Gal šios kompetencijos paskatintų ir įgalintų ne emigruoti, o vietoje kurti tokią valstybę, kokios reikia jaunam žmogui.

Dalis puikaus Varėnos jaunimo dalyvauja įvairiuose projektuose, rengia akcijas, inicijuoja susitikimus su Varėnos krašto politikais, su Lietuvoje ir pasaulyje žinomais ir įdomiais žmonėmis – tai puikiausios progos socialinėms kompetencijoms ugdyti. Deja, nerimą kelia tai, kad kita dalis stokoja aktyvios gyvenimo pozicijos, gebėjimo užmegzti ir kurti santykius, atsakingo sprendimų priėmimo kompetencijos.

Pavasarį su savivaldybės švietimo skyriaus specialistais aplankėme visas rajono pagrindines mokyklas ir aptarėme Geros mokyklos koncepcijos idėjas – kaip gaires socialinių ir emocinių mokinio kompetencijų ugdymui.Projekto kūrybinėje komandoje beveik nėra mokytojų, ji suburta iš vadovų ir pavaduotojų. Tai yra kitoks sprendimas. Kas tai lėmė?

Tai lėmė tikėjimas įgalinančiosios lyderystės koncepcija. Kodėl gi nepasinaudoti mokyklų vadovų galiomis ir kompetencijomis? Skatinti ir įkvėpti juos dirbti su savo žmonėmis taip, kad augtų naujų lyderių, kad visose švietimo įstaigų bendruomenėse nuvilnytų LL3 veiklų banga, kuri kiekvienam mokytojui, auklėtojui būtinai suteiktų galimybę būti įdomiam, reikalingam savo mokiniams, paskatintų tobulėti, ieškoti įvairesnių asmeninės, savo ugdytinių ir bendruomeninės pažangos formų.

Ar tikitės, kad profesinio rengimo atstovai bus aktyvūs kuriant pokyčių projektą? Ir apskritai, ką manote apie profesinio mokymo kokybę, profesijos mokytojų kompetencijas dabartiniu švietimo kaitos metu?

Esu įsitikinusi, kad Varėnos technologijų ir verslo mokykla bus aktyvus pokyčių projekto dalyvis. Bendruomenės atstovai dirba kūrybinėje komandoje, studijuos pagal ISM formaliųjų lyderystės studijų ir neformaliųjų mokymų programas. Kai dėl profesinio mokymo ateities ir galimybių, manau, kintantis darbdavių požiūris į darbuotojo kvalifikaciją, gana aukšta įvairių specifinių profesinių gebėjimų kartelė žada perspektyvią ateitį šioms mokykloms. Kita vertus – išliks tos profesinio rengimo įstaigos, kurios „pagaus“ visuomenės kaitos tendencijas ir atsakingai įsipareigos užtikrinti profesinio rengimo kokybę, taip pat naudosis viešaisiais ryšiais, kurie padės jauniems žmonėms atrasti savo pašaukimą. Tokiems pokyčiams reikia kelerių metų, kad jaunas žmogus įgytų visuomenės kaitos ir asmeninių poreikių atpažinimo kompetencijų. Tai dar kartą patvirtina mano mintį, koks svarbus yra socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas visuose švietimo segmentuose.

Dėkojame

Zina Rimgailienė,
Projekto ,,Lyderių laikas 3″ žurnalistė

Pirmasis LL3 kūrybinės komandos susitikimas su konsultantu

Birželio 26 d. įvyko pirmasis kūrybinės komandos narių susitikimas su projekto „Lyderių laikas 3″ konsultantu, Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos direktoriumi Rolandu Kučiausku.
Susitikimo metu vyko aktyvios diskusijos apie esamas problemas mokykloje, jų sprendimo būdus, aptarti pokyčio projekto, orientuoto į besimokančiųjų mokymosi sėkmę, parengiamieji veiksmai.

Varėnos rajono savivaldybė – projekto „Lyderių laikas 3″ dalyvė
Savivaldybė kartu su Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centru pasirašė projekto „Lyderių laikas 3″ bendradarbiavimo sutartį.
Projektas „Lyderių laikas 3″ yra nacionalinė iniciatyva, skirta švietimo bendruomenės nariams (švietimo institucijų darbuotojams, savivaldybių administracijų darbuotojams, Švietimo ir mokslo ministerijos ir jai pavaldžių institucijų darbuotojams, tėvams ir kitiems asmenims, atstovaujantiems švietimo bendruomenes).
Pagrindinis projekto tikslas – tvirtinti lyderystei palankią infrastruktūrą Lietuvos švietimo sistemoje, užtikrinančią nacionalinio, savivaldos ir mokyklų lygmens švietimo lyderių bendruomenės susitelkimą vardan besimokančiųjų mokymosi sėkmės.
Savivaldybės kūrybinė komanda, padedama konsultantų bei tyrėjų, sukurs ir įgyvendins į besimokančiųjų mokymosi sėkmę orientuotą integralų projektą, apimantį sisteminius vadybinių procesų pokyčius savivaldybėje ir jos teritorijoje esančiose švietimo įstaigose.
Projekto „Lyderių laikas 3″ įgyvendinimo savivaldybėse darbai 2017-2019 m.

2017 m. gruodžio mėnesį startavo projektas „Mokomės mokyti(s) matematikos“.

Įgyvendinimo trukmė nuo 2017-12-21 iki 2019-12-21.

Projektui „Mokomės mokyti(s) matematikos“ apjungiamos Varėnos rajono bendrojo ugdymo mokyklų (Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio, Matuizų ir Žilinų pagrindinių bei Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos) ir Varėnos švietimo centro pastangos  siekiant pagerinti 10 klasių moksleivių matematikos pasiekimus: sumažinti mokinių nepasiekusių minimalaus lygio dalį nuo bendro PUPP laikiusiųjų skaičiaus ir pagerinti pasiekimų vidurkį bent iki šalies lygio. Projekto uždaviniai bus įgyvendinami diegiant inovaciją – naują matematikos mokymo(si) modelį. Jo esmė grindžiama patyriminiu mokymu(si). Projekto veiklos plėtojamos dviem kryptimis: diegiant dialogišką ir tyrinėjantį matematikos mokymą(si) naudojant patyriminio mokymo(si) formą teikiant pagalbą mokiniui bei kuriant aplinką, palankią inovacijos diegimui ir jos tvarumui palaikyti.

Šis projektas turi ilgalaikį strateginį siekį – ne tik išbandyti ugdymo(si) inovacijas, bet ir kurti jų paieškos tradicijas, grįstas dialogu, bendru idėjų generavimu ir gero valdymo praktika.

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-K-728 priemonę „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“. Skirtos ES lėšos 60 324 Eur ir SB lėšos – 1 232 Eur.

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės, valstybinės bendrojo ugdymo mokyklos, švietimo pagalbos įstaigos, kolegijos ir universitetai.

Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

  • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas;
  • Gamtos mokslų ir technologijų dalykams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas;
  • STEAM atviros prieigos centrų kūrimas.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos –  9 950 880,43 eurų.

Projekto trukmė – 48 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2021 m. kovo 31 d.).

Projekte dalyvauja Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės ir Varėnos r. Valkininkų gimnazijos, Varėnos „Ryto“ progimnazija, Varėnos r. Matuizų ir Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinės mokyklos.

Daugiau informacijos mokyklų svetainėse ir nuorodoje https://www.nsa.smm.lt/ugdymo-turinio-departamentas/projektai/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis-nr-09-1-3-cpva-v-704-02-0001/

DĖL SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ, PADEDANČIŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) ORGANIZUOTI VAIKŲ UGDYMĄ (UGDYMĄSI) ŠEIMOJE PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO, VIDURINIO UGDYMO BENDRĄSIAS PROGRAMAS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

Mokyklų, padedančių tėvams organizuoti vaikų ugdymą šeimoje, sąrašas:

  1. Varėnos „Žilvičio“ lopšelis-darželis;
  2. Varėnos „Ryto“ progimnazija;
  3. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija;
  4. Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija;
  5. Varėnos r. Valkininkų gimnazija.